Barninflytande

Vad menas med barninflytande?

I förskolans och skolans styrdokument står att barn och elever ska ha möjlighet till inflytande över sin utbildning. Den övergripande riktlinjen är att barn ska ha reellt inflytande över hur verksamheten utformas.


Enligt Barnkonventionens artikel 12 har alla barn rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem:

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.


Hur gör vi?

Att ge barn inflytande är inte något vi ska göra vid vissa tillfällen, utan vara självklart då man fattar ett beslut som påverkar barn. Så snart vi gör något som på något sätt berör barn, ska vi tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. För att vi ska kunna veta vad som är bäst för varje barn är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Sidan uppdaterades 2020-10-20