Hässleholms kommun

Hässleholm Tourist Information

Besöksadress
Vattugatan 18, Hässleholm

Postadress
Stadshuset, 281 80 Hässleholm

Telefon: 0451‑26 73 00

Hässleholm Kulturhus

Vattugatan 18/Järnvägsgatan 23

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Markan

Wendesvägen 2, 281 52 (T4-området)

Hässleholm

Telefon: 0451-26 71 38, 0451-26 71 39

 

Hässleholms stadsbibliotek

Vattugatan 18, Hässleholm

Telefon: 0451‑26 71 00

Hovdala slott

281 92 Hässleholm

Telefon: 0451‑183 70

Fritidskontoret

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Natur & friluftsliv

Vår kommun har mycket att erbjuda dig som vill njuta av vacker natur och vara aktiv utomhus. Som Skånes till ytan största kommun, kan vi skryta med fantastiska naturområden, långa vandringsleder, härliga badsjöar och unika miljöer där skyddat djur- och växtliv frodas.

En liten grupp vandrare med ryggsäckar är på väg uppför en ljungtäckt backe i höstigt väder.

Vandring på Hovdala Vandringscentrum. Foto: Johan Funke

Välkommen till sköna upplevelser utomhus!

Låt oss guida dig runt i kommunen till våra naturområden, parker och aktiviteter, för sköna och avkopplande friluftslivsupplevelser. I Hässleholms kommun finns det gott om strövområden för vandring och promenader, fågeltorn för dig som vill ta del av det rika fågellivet, fiskesjöar, slingor för ridning och motionsträning med mera. Ta cykeln ut på en tur i din hembygd och upptäck platser du inte varit på tidigare. Kanske hittar du nya favoritplatser i översiktskartan nedan?


Vi hoppas du hittar det som passar för dig och ditt friluftsliv!

Viktigt att tänka på

Var rädd om naturen, skada inte mark och växtlighet och ta med ditt skräp hem! Läs på vilka regler som gäller för att få vistas fritt i skog och mark om du är osäker!

Allemansrätten och tips för ett hållbart friluftsliv


Ledstatus /Current redirections and disturbances

Vieåleden, öster om Vittsjö, är tillgänglig i sin helhet då flotten är ilagd under perioden från den 1 maj till och med den 1 november varje år. Vid översvämning, reparation eller liknande kan flotten dock tillfälligt behöva tas upp under denna tid, vilket kommuniceras här på webben samt ute i fält. För din information passerar leden genom betesmarker med nyfikna kor (håll din hund kopplad!) och med ett antal stättor att ta sig över. Flotten är nu ilagd (från den 29 april) och leden är framkomlig hela vägen runt. Välkommen ut!
Vieåleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Något som är fel, trasigt eller behöver rättas till?

Tack för att du meddelar oss!

 

Felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hässleholms kommun
telefon 0451-26 70 00 eller skicka e-post till:

Kontaktcenter

 

Psst!

Som en bonus tipsar vi om lite fler okända pärlor och smultronställen i kommunen. Det finns bland annat en del naturreservat med skyddad natur att upptäcka.

  • I Sveriges vulkantätaste församling, Häglinge, finns ett antal basaltkupper där vårfloran är fantastiskt vacker.  Ballran, en halv kilometer väster om Ljunga är klädd med ek, avenbok och hassel och på våren växer här både blå, vita och gula sippor.
  • Lunden, en kilometer öster om Häglinge, liknar Ballran.
  • Lönnebjär, 1,5 km norr om Häglinge, är lite annorlunda. Där finns förutom basalt och frodig vårflora även fina betesmarker med odlingsrösen och stengärden.   

Sjön har ett rikt och intressant fågelliv hela året: dykänder, simänder och sothöns har ökat markant i antal efter utfiskandet av mört och braxen. Vid sjöns västra strand finns en sammanhängande alstrandskog, med inslag av ask och hägg, där mindre hackspett häckar. I nordväst (vid Finja kyrka) finns ett fågeltorn där man kan spana efter änder och doppingar. 

Göingeåsen, sydost om Tormestorp, är en urbergshorst med omfattande bokskogar. Här finns dessutom många fornlämningar i form av gravrösen, domarringar och stensättningar. Söder om Tormestorp, Spragleröd, på den branta västsidan av åsen, finns en äldre bokskog där gamla träd och död ved lämnats kvar.

  • Två kilometer norr om Ballingslöv finns ett stort skogklätt höjdområde, Hasaberget. Gran och bok dominerar berget och i söder finns en bokskog som innehåller många gamla träd och högstubbar. I området finns hagmark med en fin flora, där man kan hitta backtimjan, backnejlika, nattviol, jungfrulin.
  • Lursjönäs är en halvö vid södra Lursjön som hyser vildvuxen skogsmark. 

Hovdalaområdet var tidigare ett militärt övningsområde, men utvecklas till ett välkänt och välbesökt naturområde med kultur och natur av hög klass. Hovdala naturområde är ett vidsträckt fält och skogsområde söder om Hässleholm och Finjasjön. Naturområdet bjuder på storslagen och varierad natur med en mångfald av artrika miljöer. 


Dalleröds på nordvästra delen är ett stort område med ädellövskog i sluttningen ner mot Finjasjön. Längs områdets bäckdalar finns fina alskogar. Hovdala ån är en kraftigt slingrande å. Följer man den uppströms passerar man Hovdalas lott. I ån finns den mycket ovanliga och hotade flodpärlmusslan och med lite tur kan du får se den färgglada kungsfiskaren eller en strömstare. Hovdala naturområde bjuder på många rid- och vandringsstigar. Runt Dalleröds finns även en särskild promenadslinga med pedagogiska övningar för hund med husse och matte.


Missa inte våra uppmärksammade och omtyckta vindskydd som ligger vid Trädhuset.

Längst i norr, strax väster om Osby, ligger Skeingesjön, som får vatten från Vieån och Helge å. Kring båda åarna finns stora och öppna våtmarksområden. Vieån eller Verumsån som den också kallas är en pärla i Hässleholms kommun. Ån och dess dalgång från Vittsjö till Skeeingesjön och Helge å hyser unika kultur- och naturvärden.


Hässleholms kommun har drivit Vieåprojektet för att bevara och tillgängliggöra detta område. Hörlinge ängar är ett för hela Skåne unikt våtmarksområde. De riksintressanta ängarna svämmas över under vår och höst och bildar tillsammans med Helge å ett stort deltaområde som är mycket attraktivt för rastande och häckande fåglar. Häckande tranor, brushane, snäppor och spov tillhör gästerna på ängarna.   


Hörlinge ängar har restaurerats och slås nu årligen, vilket gynnar områdets rika växt- och djurliv. Vid strandängarna finns ett utemuseum och fågeltorn som kan ta upp till 30 besökare. I tornet, som är handikappanpassat, finns en utställning om områdets unika natur- och kulturvärden. Här finns bra parkering. Här finns en 11 km lång vandringsslinga, Vieåleden. I norr är vandringsslingan sammankopplad med Skåneleden.

Långaröd

En dryg halvmil väster om Hästveda finner man fina steniga och tuviga hagmarker som fortfarande betas. Där växer bland annat slåttergubbe och revfibbla. I de fuktigare partierna blir granspira, smörboll och ängsvädd vanligare.


Magle våtmark 

Söder om Hässleholm hittar du den skapade vattensamlingen Magle våtmark. Den har skapats för att minska kväve- och fosfortillförseln till Finjasjön, men har även visat sig bli ett eldorado för fågelskådare, blomälskare och söndagspromenerare. Här är vackert och smidigt att promenera. Vare sig man är specialintresserad av fågel eller inte så kan man njuta av den rika fågelförekomsten. Här har registrerats 192 fågelarter (inklusive några underarter och korsningar, Artdatabankens artportal) sedan våtmarkens anläggande 1995, varav många andfåglar och vadare. Bland de häckande fåglarna kan nämnas smådopping, vigg, knipa, sothöna och skrattmås.

Olahus

Strax norr om Hässleholm, vid Stoby, ligger den ekologiska gården Olahus. Här kan man informera sig om ekologisk odling samtidigt som man strövar i det vackra kulturlandskapet. Genom att sammanlänka djurhållningen med växtföljden har man här uppnått ett väl fungerande odlingssystem.  Information om de olika grödorna, djurhållningen och växttyperna finns längs med promenadslingor i området. På markerna finns också lämningar från forntiden, exempelvis rösen,  spridda gravanläggningar,  stensättningar och domarringar.


Perstorpsdammarna, Hallen 

I kommunens sydvästra del, söder om V. Torup, finns ett system av anlagda fiskedammar i ett skogrikt område. Området är en god fågellokal med häckande fiskgjuse och storlom och förutom sjöarna finns här bokskogar och strandsumpskogar som har ett rikt småfågelliv.  Store Damm och delar av Fågla sjö är fågelskyddsområden 15 april - 15 juli. Mitt bland sjöarna finns en markant urbergsknalle, Hallen, från vilken man har en utsökt utsikt. Där växer en naturskogsliknande hedbokskog. Rikedomen på gamla träd, högstubbar och lågor är anmärkningsvärd och Hallen är en viktig miljö för en rad känsliga arter i den lägre floran och faunan. 


Stensmyr

Nära gränsen till Örkelljunga kommun, en mil från Vittsjö, ligger en stor våtmark med mycket klockljung och småtallar ute på mosseplanet. I kärrdrågen som löper i myren dominerar ängsull, flaskstarr och myrlilja. Orre spelar på myren.


Ubbalt

Ett av kommunens tre naturreservat ligger två kilometer öster om Vittsjö. Ett vackert åslandskap och en gammal hedbokskog med mycket rik moss- och lavflora, bland annat kan man hitta lunglav. Fint område för friluftsliv. 

Vannaröds ängskrona

Vid Eketorp, 1 km nordväst om Sösdala, invid motionsslingan, hittar man Vannaröds ängskrona. Ett vackert kulturlandskap som är GBF:s skötselområde. Där finns både ängar och öppna hagmarker med en intressant flora.  


Vedema 

Fyra kilometer öster om Hörja hittar man "Göinges vackraste plats" enligt deltagarna i en GBF-tävling. Det finns flera strövstigar och grillplatser kring Barsjön och i Rökeåns vackert kuperade dalgång. I närheten finns också Vedema hall, en förkastningsbrant, varifrån man har fin utsikt. Flera sällsynta lavarter finns i området. I Hörlingeåns dalgång finns Vedemakärret, som är en fin fågellokal.


Vinnöåns dalgång

En vacker dalgång längs Vinnöån från Nävlinge ner mot Vinslöv. I dalgången finns en större isälvsavlagring som består av kullar och fält. Här finns ett flertal små vattenmöllor och vid ån häckar både strömstare och forsärla. Närmre Vinslöv, i Lommarp finns ett vilthägn. Inuti detta finns en inhägnad med en intressant flora. Naturtypen kallas stäppartad torräng och är hotad. Här finns en väldigt speciell flora med hedblomster, sandnejlika, axveronika och backtimjan som några exempel. Entomologen kan finna intressanta fjärilar bland annat kovetenätfjärilen. 


Åraslövs mosse

Mossen har tidigare utnyttjats för ängsslåtter och torvtäkt, men börjar nu att växa igen. Landskapet varierar mycket med både ädellövskog och öppna partier, fattigkärr och extremrikkärr. Förutom den allmänne naturälskaren får också fågelskådaren och botanisten sitt lystmäte. Det variationsrika landskapet har gett ett rikt småfågelliv och t.o.m. järpe har observerats. Tretton orkidéarter står att finna och skönheter som majviva, smörboll och brudborste växer här. Området är naturreservat och här finns spångade leder att gå på.


Sidan uppdaterades