Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Ubbalt

  • Ingen giltig användare vald.

På Verumsåsen öster om Vittsjön ligger naturreservatet Ubbalt. Området är småkuperat och präglas av tätt liggande åsformationer med ryggar i flera riktningar.        

Genom de grönskande späda bokarna har vi utsikt över Vittsjön som ligger i direkt anslutning till Ubbalts naturreservat. Fotograf: Lars-Erik Williams

På större delen av reservatet växer bokskog av hedtyp. De äldre delarna av skogen, där bokarna är en god bit över 100 år, har en mycket rik moss- och lavflora. Bland flera ovanliga arter finns t ex lunglav, som växer nästan enbart i skogar med lång kontinuitet. Laven är också mycket känslig för luft­föroreningar, och är ett bra tecken på skogar med höga naturvärden och ren luft. Den större hackspetten trivs bland de gamla träden, andra fåglar du kan få höra är till exempel gärdsmyg, kungsfågel och svartmes. I reservatets närmaste omgivning, vid Vieån, finns både forsärla och strömstare. I bygden fanns under medeltiden en omfattande järnfram­ställning av sjö- och myrmalm. Spår efter denna verksamhet har hittats i reservatet. Mindre delar av marken har i sen tid brukats som åker och betesmark. De låga odlings­rösena, ofta belägna uppe på åsryggarna är dock betydligt äldre. Denna typ av rösen härrör generellt från brons- eller järnålder.

Intill reservatet i en mycket vacker miljö ligger Ekholmens såg och Gundrastorps mjölkvarn, vars dammverk är byggnads­minne. Byggnaderna ligger på ömse sidor om Vieån, som här bildar gräns mellan Verums och Vittsjö socken. Sitt nu­varan­de utseende fick anläggningen på 1870-talet men kvarn­platsen är omtalad redan i mitten av 1600-talet.

Tillgänglighet
Reservatet är beläget ca 4 km öster om Vittsjö. På vägen mellan Vittsjö och Verum viker man av norrut mot Gundras­torp, efter ca 700 m finns parkeringsplats.
Reservatet genomkorsas av Skåneleden och här finns också flera andra strövstigar. I anslutning till Skåneleden finns lägerplats. Badplats finns vid Vittsjön.
Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten anges på informationsskyltar i området.


Syfte och skötsel
Syftet med reservatet är att skydda och vårda ett område som har såväl biologiska som geovetenskapliga värden, samt är av stor betydelse för friluftslivet.

Storlek: 82 ha, varav 53 ha land
Bildat: 1977
Förvaltare: Hässleholms kommun
Övrigt: Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Sidan uppdaterades 2015-10-09