Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Att utse en styrelse

Första steget mot en fungerande förening är att en styrelse utses. Den bör
minst bestå av ordförande, sekreterare och kassör. Förutom dessa tre funktioner kan styrelsen utökas med ett antal ledamöter. Har föreningen olika verksamheter kan varje sådan vara representerad i styrelsen. Styrelsen har det totala ansvaret för föreningens drift mellan årsmötena.

Styrelsens uppgifter

Styrelsens uppgift är att inom ramen för stadgarna, mellan årsmötena, ta tillvara
föreningens och medlemmarnas intressen. Alla i styrelsen har ett gemensamt
ansvar. I styrelsens uppdrag ligger att se till att medlemmarna engagerar sig i
föreningens verksamhet och deltar i de olika arbetsuppgifterna.


Två mycket viktiga funktioner i en förening är revisorerna och valberedningen. De kan ses som medlemmarnas förlängda arm mellan två årsmöten.

 

Vid val av styrelse utser föreningen två revisorer och eventuellt revisors-suppleanter. Det behöver inte vara auktoriserade revisorer (yrkesrevisorer).

 

Ordföranden skall:

 • leda föreningens arbete
 • sammankalla och leda styrelsesammanträden
 • representera föreningen samt ha kontakt med myndigheter
 • fördela arbetsuppgifter inom och utom styrelsen
 • stimulera medlemmarna
 • eventuellt vara firmatecknare enligt stadgar eller delegation


Sekreteraren skall:

 • skriva protokoll vid sammanträden
 • sköta föreningens post
 • handha föreningens samlade handlingar
 • kalla till möten
 • sköta föreningens medlemsregister
 • eventuellt vara firmatecknare


Kassören skall:

 • förvalta föreningens kassa och bank/postgirokonto
 • inkassera medlemsavgifter
 • verkställa in- och utbetalningar
 • sköta föreningens bokföring och upprätta bokslut
 • eventuellt vara firmatecknare enligt stadgar eller delegation
 • rapportera till styrelsen om det ekonomiska läget

 

Revisorerna skall:

 • granska styrelsens arbete och se till att det överensstämmer med föreningens målsättning och stadgar
 • granska de löpande räkenskaperna samt protokoll och andra handlingar
  som berör föreningens verksamhet
 • skriva revisionsberättelse samt även skriva till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen
 • granska bokföringen intill tiden för årsmötet

 

Valberedningen skall:

 • följa styrelsens arbete under verksamhetsåret
 • föreslå kandidater till styrelsen


Firmatecknare och ansvar

Juridisk person

I föreningsformen är det en grundläggande skillnad på föreningens ansvar
och enskilda medlemmars personliga ansvar. När föreningen har stadgar och en styrelse betraktas den som en juridisk person. Ansvariga för den juridiska personen är alltid föreningens styrelse. Att vara juridisk person innebär att föreningen äger dess tillgångar och ansvarar för dess skulder.


Firmatecknare

Juridiskt gäller föreningens namn endast tillsammans med namnteckning från
föreningens firmatecknare i olika slags handlingar såsom exempelvis brev, bidragsansökningar, bank- och posthandlingar med mera.


Föreningens styrelse väljer på ett styrelsemöte vem eller vilka ur styrelsen som representerar föreningen som firmatecknare och noterar detta i mötesprotokollet.
Detta kallas delegationsordning. Enskilda styrelsemedlemmar har då rätt att företräda föreningen med sin namnteckning, i allt som berör den. En firma- eller kontotecknare ska ha fyllt 18 år.


Vanligast är att ordförande tillsammans med någon annan, till exempel kassör eller sekreterare, väljs att vara firmatecknare. Föreningen ska även ange om föreningens firmatecknare kan göra det ensamma eller tillsammans. I beslutet anges då efter namnen ”var för sig" alternativt "två eller tre i föreningen”.


Om ingen firmatecknare väljs, blir varje enskild person i styrelsen automatiskt föreningens firmatecknare var för sig, vilket inte är att rekommendera.


Kontotecknare

Föreningens styrelse kan även utse särskild kontotecknare för ekonomiska

ärenden. Kontotecknare kan endast underteckna handlingar som gäller föreningens konton.

 

Protokoll till banken

Ett konstituerande möte ska hållas ganska snart efter årsmötet. På detta möte är det lämpligt att välja vem som ska teckna föreningens firma. Protokollet från det konstituerande mötet ska sedan skrivas och justeras. Efter detta ska det skrivas ett protokollsutdrag där det ska framgå vem eller vilka som är firmatecknare samt vilka konton som avses. Detta lämnas sedan till banken som behöver denna information. Observera här skillnaden på de två begreppen firmatecknare och
kontotecknare.


Sidan uppdaterades