Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ och det är ett möte för alla medlemmar i föreningen där varje medlem i de flesta föreningar har en röst.

Hur ett årsmöte ska gå till ska regleras i föreningens stadgar.

Vad ska årsmötet innehålla?

Ett årsmöte bör alltid ta upp följande punkter:

  • godkännande av utlysandet av mötet
  • upprop, endast betalande medlemmar får rösta
  • godkännande och fastställande av dagordningen
  • val av mötesfunktionärer; mötesordförande, sekreterare samt justerare, som har ansvar för att granska och godkänna protokollet samt rösträknar
  • behandling av verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse
  • ansvarsfrihet för styrelsens verksamhet under året
  • val av styrelse och revisorer

Ett årsmöte kan också behandla följande frågor:

§ 1. Förslag från styrelsen
§ 2. Motioner
§ 3. Budget för följande år
§ 4. Fastställande av medlems- och årsavgift
§ 5. Styrelse och revisorer. Antalet ledamöter i styrelsen och revisorernas antal
bör framgå samt styrelsens och revisorernas respektive arbetsuppgifter. Ange
minsta och högsta antal styrelseledamöter. Antalet ledamöter bör vara ojämnt.
§ 6. Kallelser till föreningsmöten
§ 7. Beslutsordning. Hur besluten fattas vid årsmötet när öppen respektive sluten omröstning skall användas och när mötet är beslutsmässigt.
§ 8. Stadgeändring. Här anges vilken majoritet som fordras vid årsmötet för att stadgarna skall ändras (vanligtvis en 2/3 majoritet)
§ 9. Upplösning. En förening kan hamna i den situationen där slutsatsen blir att
föreningen ska upplösas. Vanligtvis ska detta behandlas vid två på varandra
följande möten, varav ett årsmöte, med minst 2⁄3 majoritet vid varje möte.


Sidan uppdaterades