Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Tillfälligt Corona-bidrag

Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för Hässleholms kommun. Det bidrar till att öka kännedomen om Hässleholms kommun regionalt och nationellt och bidrar till att stärka Hässleholm som en attraktiv kommun att bo, besöka och verka i.

COVID-19

Tillfälligt stöd

Kommunstyrelsen har, mot bakgrund av de utmaningar och hinder som föreningslivet i Hässleholms kommun mött under covid-19-pandemin, beslutat att reservera 750 000 kr för ett tillfälligt föreningsstöd under perioden 1 december 2020 till och med 31 maj 2021. Stödet ska hjälpa till att säkerställa föreningens fortsatta verksamhet.


Prioritering

  1. Stödberättigade ideella föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
  2. Stödberättigade ideella föreningar.
  3. Övriga föreningars fortlevnad som är av betydelse för samhälle och/eller kommun i stort.


Principer

Följande principer ska tas i beaktande kring fördelning av stödet:

  • Ekonomiskt stöd betalas enbart ut till föreningar i Hässleholms kommun som är registrerade hos Kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Stödpaketet beslutat av KS den 3 mars 2021, gäller för december 2020 t.o.m. 31 maj 2021.
  • Stödet ska kompensera ekonomiska förluster med anledning av Covid-19 pandemin kopplat till verksamhet eller anläggning.
  • Stödet ska hjälpa till att säkerställa föreningars fortsatta verksamhet.
  • Ansökande föreningar ska redovisa budget för första halvåret 2021.
  • Hänsyn ska tas till föreningens omsättning, egna kapital, likvida medel och andra kommunala stöd.
  • Föreningar som hyr i kommunala lokaler av annan part än Kultur- och fritidsförvaltningen ska i första hand förhandla om hyresnedsättning med motpart innan det ekonomiska stödet kan sökas. Även en förening som hyr av annan part inom kommunkoncernen än Kultur- och fritidsförvaltningen, ska först begära hyresreduktion innan ekonomiskt stöd kan sökas. Detta för att förhindra att medel förflyttas inom kommunkoncernen.


Ersättning för lön eller arvode utgår ej. Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal kompenseras ej.


Föreningen ska även skicka med en budget angående första halvåret.


Utbetalning

Utbetalning sker under andra halvan av juni 2021.


Återbetalning

Beviljande av bidrag villkoras med återbetalning av de bidragsmedel som inte använts för ordinär kärnverksamhet och/eller angivna syften med det beviljade stödet.


Redovisning av erhållet stöd

Föreningar som erhåller stöd ska senast 31 augusti 2021 redovisa till Kultur- och fritidsförvaltningen hur stödet har använts i föreningen. Redovisningen mailas till verksamhetschef Conny Jönsson.
E-post till Conny 


Ansökan görs löpande, dock senast den 31 maj 2021.


Ansök om tillfälligt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades