Kontakta Kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

BG:866-3494

Kontakta Fritidskontoret

Besöksadress

Väpnaregatan 13C
281 50 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Skicka meddelande till

Bidragsförändringar 2021

Den 17 december 2020 fastställde kultur- och fritidsnämnden nya regler och riktlinjer gällande föreningsbidrag. Den största satsningen görs på barn och ungdomar som utövar fysisk aktivitet.

Vissa föreningskategorier påverkas

Förändringarna innebär att vissa föreningskategorier inte längre kan erhålla bidrag via kultur- och fritidsnämnden.


Föreningskategorier som inte längre kan söka bidrag eller erhålla föreningstaxa är etniska föreningar, hobbyföreningar, hjälpföreningar, försvarsorganisationer, intresseföreningar, religiösa föreningar/trossamfund, djur- och naturvårdsföreningar, skolidrottsföreningar och samlarföreningar.


Föreningarna kan erhålla dispens för föreningstaxa likt tidigare.


Förändringar som berör alla föreningar

Nedan följer de större förändringarna i korthet med utdrag ur beslutet tillsammans med förtydligande från förvaltningen.


”Verksamhetsplan och budget, årsmötesprotokoll och föreningspolicy om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT-policy gäller föreningar med medlemmar under 20 år) ska lämnas till förvaltningen mot anmodan.”


Föreningarna ska fortfarande en månad efter årsmöte skicka in:

  • Ekonomisk rapport
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsberättelse


Tidigare har föreningarna kunnat revidera föreningsregistret både genom att själva digitalt redigera men även genom att meddela kultur- och fritidsförvaltningen via mail eller post. Från och med 2021 ska föreningsregistret endast revideras genom att föreningarna själva loggar in och ändrar föreningsuppgifterna. Kontakta Fredrik Jansson för att erhålla användarnamn och lösenord.


Föreningar som går under kulturavdelningen ska fortfarande skicka in verksamhetsplan och budget i samband vid bidragsansökan.

 

Aktivitetsbidrag för deltagartillfällen

Förvaltningens verksamhetsbidrag byter namn till Aktivitetsbidrag.

 

”Aktivitetsbidraget ges till friluftsförening, dansförening, handikappföreningar, idrottsföreningar, nykterhetsföreningar för att stimulera och utveckla föreningars fritidsverksamhet för barn och ungdomar i åldern 7-20 år och föreningar med fritidsverksamhet inom omsorgsförvaltningens område ”Funktionsnedsättning, stöd och service” (FSS) oavsett ålder.”

 

Kultur- och fritidsnämnden har valt en prioritering av vilka föreningskategorier som kan erhålla aktivitetsbidrag. Föreningskategorier som inte längre kan söka aktivitetsbidrag är etniska föreningar, hobbyföreningar, hjälpföreningar, försvarsorganisationer, intresseföreningar, religiösa föreningar/trossamfund, djur- och naturvårdsföreningar, skolidrottsföreningar och samlarföreningar.

 

De nya bestämmelserna genomförs 2021 och det innebär att de nya bidragsreglerna inte får ekonomiskt genomslag förrän 2022. Föreningarna kommer att få bidragsutbetalningar för 2020 års verksamhet under 2021 som vanligt.

 

”Föreningen ska ha haft en regelbunden verksamhet med minst 20 sammankomster under året.”

 

Det är gjort en ändring från 15 till 20 sammankomster för att erhålla aktivitetsbidrag.

 

”De föreningar som inte registrerar närvaron i ApN (Aktivitetskort på Nätet) ska senast då man ansöker om bidrag överföra närvaron i ApN.”

 

Tidigare skulle man senast överföra närvaron i ApN senast var 4:e vecka. Märk väl att närvaron fortfarande ska registreras i ett digitalt system i anslutning till aktiviteten.

 

Utbetalning sker i september för vårens aktiviteter och i april för höstens aktiviteter.

 

Lokalbidrag

”Bidraget ska underlätta för friluftsförening, dansförening, handikappföreningar, idrottsföreningar och nykterhetsföreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar och där inte likvärdiga kommunala alternativ kan erbjudas.”

 

Kultur- och fritidsnämnden har valt en prioritering av vilka föreningskategorier som kan erhålla aktivitetsbidrag. Föreningskategorier som inte längre kan söka lokalbidrag är etniska föreningar, hobbyföreningar, hjälpföreningar, försvarsorganisationer, intresseföreningar, religiösa föreningar/trossamfund, djur- och naturvårdsföreningar, skolidrottsföreningar och samlarföreningar.

 

De nya bestämmelserna genomförs 2021 och det innebär att de nya bidragsreglerna inte får ekonomiskt genomslag förrän 2022. Föreningarna kommer att få bidragsutbetalningar för 2020 års verksamhet under 2021 som vanlig.

 

”Föreningen ska ha haft en regelbunden verksamhet med minst 20 sammankomster under året.”

 

Det är gjort en ändring från 15 till 20 sammankomster för att erhålla lokalbidrag.

 

”Bidrag för bowlingklubbars tränings- och seriekostnader inom Hässleholms kommun betalas ut med 50 % av godkända kostnader.”

 

För att skapa likhet och rättvisa får bowlingföreningar 50 % i bidrag av kostnaderna likt andra föreningar. Föreningar som hyr i externa lokaler kan erhålla 50% i bidrag av hyreskostnaden. Trappan för maxbelopp reglerar som tidigare maxbeloppet.

 

Utbetalning för lokbidraget sker i juni månad.

 

Kommunen ger bara ekonomiskt stöd för en föreningslokal en gång. Exempelvis kan en förening inte erhålla en subvention på hyreskostnaden för att sedan erhålla bidrag på samma lokal. Inte heller kan en förening erhålla lokalbidrag då en annan förening redan erhåller driftsbidrag för samma lokal. Under 2021 kommer vi att genomföra en granskning av detta.

 

Driftsbidrag

Bygdegårdsbidraget byter namn till Driftsbidrag.

 

”Bidraget ges till ideella bygdegårdsföreningar, byalagsföreningar och idrottsföreningar som driver allmänna samlingslokaler där likvärdiga kommunala lokaler inte kan erbjudas.”

 

År 2022 kommer bidraget endast att kunna sökas digitalt.

 

Kontakt

Kontakta Conny Jönsson vid frågor.

E-post till Conny Jönsson

 

Sidan uppdaterades