Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Siktskymmande växtlighet

Öppettider

Reception

Måndag-torsdag 08.00-16.00
Fredagar 08.00-15.00

  • Ingen giltig användare vald.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Som fastighetsägare är du skyldig att svara för renhållning, snöröjning, halkbekämpning och vegetationsröjning inom det allmänna gång-, cykel- och trafikutrymmet i anslutning till din tomtgräns.

Hörntomt

Tänk på att klippa din häck – det kan rädda liv.
En för hög häck kan innebära stora faror, inte minst för barn och trafikanter. Det är därför viktigt att du som bor vid en gatukorsning är medveten om att du måste följa vissa regler.

 

I varje gatukorsning måste fri sikt finnas inom den så kallade sikttriangeln, vilket mäts 10 meter år vartdera håll i korsningen.

 

Växtligheten inom sikttriangeln får inte vara högre än 80 cm (över gatunivån). Sikttriangeln mäts antingen i kantstenen, i ränndalen (i skarven där motlut och körbana möts) eller i asfaltkanten, beroende på hur det ser ut där just du bor. Samma mått gäller även då cykelbanor korsar varandra, om du har en mur, ett plank, staket, buskar eller annat siktskymmande föremål i korsningen.


Enligt Plan- och bygglagen 8 kapitlet 15 § ska ”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”.

Vid frågor gällande höga häckar eller annan siktskymmande växtlighet på privata villatomter, kontakta:

byggnadsnamnden@hassleholm.se

Ta väl hand om dina växter

Innan du planterar en häck bör du planera noggrant; Vilken typ av häck ska du ha? Ska den vara friväxande eller klippt, hög eller låg, vintergrön eller lövfällande? Varför vill du ha en häck? För avgränsning, för att skydda från insyn eller för att skydda mot vinden? Hur stor plats får den ta?
För att behålla god sikt är det viktigt att planera sitt val av häck tidigt och föreställa sig dess utveckling i framtiden så att den inte inkräktar på gaturummet eller sikten. Det är viktigt att klippa häcken med jämna mellanrum, så att den håller sig smal och innanför tomtgränsen. Växter blir oftast större än man föreställt sig.

Tips på lämpliga låga häckar kan vara: björkspirea, ölandstok, mahonia, bok, oxbär, syrén och spirea.


Tänk på att stora träd och buskar inte bör placeras nära tomtgränsen mot gatan eller gång- och cykelbanan. För vissa arter kräver större plats än andra, placera då träden eller buskarna längre ifrån tomtgränsen eller beskär dessa regelbundet så att sikten håller sig god.

Tomt med utfart mot gatan

För att undvika olyckor vid utfarter är det fastighetsägarens skyldighet att se till att sikten är god och att växtligheten inte är högre än 80 cm (över gatunivån). Detta gäller inom sikttriangeln som i detta fall mäts 2,5 meter från gatan eller gång/cykelväg till uppfarten.

 

Höjdmåttet mäts utanför tomtgränsen. Tänk på att köra försiktigt även om din häck är 80 cm (över gatunivån). Det är du som bilförare som är ansvarig för om något skulle hända.

Tomt intill gatan

Det är viktigt att du som fastighetsägare håller koll på att växtligheten på din tomt inte skymmer gatubelysning och skyltar. Växtligheten får inte utgöra ett hinder för trafiksäkerheten eller för trafikanterna på gång- eller cykelbana.

Om växtligheten sträcker sig utanför tomtgränsen kan både fotgängare och cyklister tvingas gå på gatan, vilket kan innebära att risken för olyckor ökar. Kontrollera, mät och klipp din växtlighet så att ingen kommer till skada!


Det ska vara fri höjd enligt följande:


  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelbana
  • 4,6 meter över körbana

Beskär på vintern

När det gäller att beskära växtligheten på tomten under vintern finns en del rekommendationer. Det är rekommenderat att du som fastighetsägare gör vinterbeskärningen någon gång i februari/mars. Detta gäller dock inte så kallade ”blödare”, som till exempel björk och lönn.

 

Det är bäst om du gör sommarbeskärningen två gånger om året, en gång i juni och en gång i augusti/september. Bok, avenbok, gran och tuja ska du inte toppa förrän de nått rätt höjd.

 

Om du tycker att marken mellan din häck och tomtgränsen verkar tom och öde kan du prova med en marktäckande låg växt. Du kan också lägga några rader kuller- eller gatsten.

 

Tillsammans kan vi medverka till en tryggare och trivsammare miljö – ta bort siktskymmande vegetation från din tomt. Din växtlighet kan bidra till ett tryggare samhälle.

Snöröjning

Det är kommunen som ansvarar för snöröjning på de kommunala vägarna. Det är dock fastighetsägarens skyldighet att se till att sikten är god i korsningar även när det är snö ute. Snövallarna ska skäras ned enligt samma regler som gäller för växtlighet i korsningar och vid gång- eller cykelvägar.

 

Skulle svårigheter uppkomma att genomföra det, kan det vara en bra riktlinje att en bil ska kunna klara av att köra fram och stanna vid en korsning utan att behöva köra ut i den andra körbanan.

Sidan uppdaterades 2019-11-11