Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Trafikstrategi för Hässleholms kommun

  • Ingen giltig användare vald.

En trafikstrategi är ett inriktningsdokument som visar hur trafiksystemet ska utvecklas och vilka påverkansåtgärder som ska användas. I trafikstrategin för Hässleholms kommun har en vision och fyra strategier tagits fram, med delstrategier för respektive trafikslag. Trafikstrategin tar sikte på utvecklingen fram till år 2030.

Trafikstrategin antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2017.

 

Visionen för trafiksystemet i Hässleholms kommun är att det aktivt ska bidra till en hållbar utveckling, attraktivitet och konkurrenskraft. Det är tillgängligt, säkert, tryggt och anpassat för människan. I Hässleholms kommun har alla möjlighet att utvecklas på ett sätt som främjar både invånare och omgivning, likaväl som ekonomi.

 

Trafikstrategin innehåller åtta mål för att uppnå ett hållbart trafiksystem.

1. Nollvisionen för trafiksäkerhet ska eftersträvas. Antalet olyckor med personskador är nära noll.

2. Trafiksystemet upplevs som tryggt för alla trafikanter, oavsett färdmedel

3. Kommunens transportsystem ska utformas så att det bidrar till ökad folkhälsa. Barn, ungdomar och äldre ska särskilt prioriteras

4. Resor inom staden sker övervägande genom gång-, cykel- och kollektivtrafik

5. Planering av stadens bilparkering bidrar till att skapa ökat utrymme för attraktiva miljöer, gång-, cykel och kollektivtrafik

6. Antalet personer som utsätts för störande buller ska minska

7. Vägvisning för resor och transporter i kommunen upplevs som enkel och tydlig

8. Gående och cyklisters utrymme och tillgänglighet i den fysiska miljön ska öka


De fyra övergripande strategierna för ett hållbart trafiksystem är:

- Möjliggör för hållbara resor

- Skapa ett jämlikt trafiksystem

- Tillämpa fyrstegsprincipen

- Tillämpa färdmedelsprioritering

 

Det finns delstrategier för trafikslagen gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik - buss, kollektivtrafik – tåg, biltrafik, godstrafik och utryckningstrafik.

 

Se dokumentet för vidare information.

Sidan uppdaterades 2018-07-11