Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen

Besöksadress

Bokebergsgatan 5
Hässleholm

Telefon: 0451-26 83 02

 

 

Postadress

Hässleholms kommun

Tekniska förvaltningen
281 80 Hässleholm

Skicka meddelande till

Pågående projekt på våra gator

  • Ingen giltig användare vald.

Här presenteras några av Hässleholms kommuns pågående projekt på våra gator i kommunen.

  • Stobyvägen, från rondellen och österut till Belevägen kommer att vara helt avstängd under perioden 5/11-7/12 på grund av ombyggnad. Trafiken från öst-väst leds om via Norra Kringelvägen och Belevägen.
LTF, Stobygatan, ombyggnad, avstängning


  • Kanslihusvägen får ny gång- och cykelväg. Etapp 1 från f.d. färisten till Kompanivägen är klar. Etapp 2 från Kompanivägen till Garnisonsvägen österut pågår, beräknas vara helt klart våren 2019.


  • Hovdalavägen, ombyggnad med förbättrade gång- och cykelpassager från Grönängsplanrondellen och fram till Kommendörsgatan. Arbetet pågår och skapar begränsad framkomlighet, om möjligt välj annan färdväg. Arbetet utförs etappvis med start närmast Grönängsplanrondellen. Därefter utförs korsningen  Majorsgatan/Hovdalavägen.


  • Omgestaltning av Stobyvägen mellan Ljungdalarondellen och avfarten till Stoby. Förbättringsåtgärder såsom ny gång- och cykelbana, belysning och upphöjda passager. Förberedande arbete pågår under v. 38-39 för att Hässleholms vatten AB ska kunna gräva ner nya ledningar under oktober månad och framåt. Även omgestaltningen av gatan kommer att påbörjas i oktober. Arbeten medför begränsad framkomlighet om möjligt välj annan färdväg.


  • Helsingborgsvägen mellan Finjagatan och Finja by får ny beläggning under v. 40-41. Detta medför begränsad framkomlighet. Även nybyggnation av två busshållplatslägen vid Finja by pågår.


  • Nedgrävning av högspänningsledning som går mellan Kärråkra och Fornbacken pågår. Arbetet följer del av Belevägen och Norra Kringelvägen. Arbetet kan tidvis ge begränsad framkomlighet speciellt för gående och cyklister.


  • Längs Södra Kringelvägen byggs tre hastighetssäkrade övergångar med trygghetsskapande åtgärder exempelvis belysning.


  • Hässleholm 88:16, avbaning av befintliga jordlager och uppfyllnad med godkända schaktmassor, förberedande arbete för framtida byggnation på området.

Karta 88:16

Hässleholm 88:16, pågående projekt, gata trafik

Gång- och cykelväg på Norra Kringelvägen/underhållsdepån i Kärråkra

Region Skåne planerar att bygga en underhållsdepå för tågvagnar. I samband med detta kommer Hässleholms kommun bygga om en korsning samt förse Norra Kringelvägen med en gång- och cykelbana (mellan Belevägen och Smedmästarens väg). Korsningen kommer att byggas först och möjliggöra byggnationen av depån. Efter detta kommer cykelbanan att byggas. Kommunen väljer att bygga cykelbanan efter Region Skånes projekt då man inte vill få cykelbanan sönderkörd av byggtrafik.

Sidan uppdaterades 2019-01-08 av Annika Johansson

Navigera vidare:

Illustration över Hässleholms kommun
Illustration över Hässleholms kommun