Hässleholms kommun

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhetsarbetet i Hässleholm utgår från nollvisionen. Det innebär att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken.

Hässleholms kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor. I arbetet utgår vi från Transportstyrelsens olycksstatistik. Vi har ett nära samarbete med räddningstjänst och polis.

Olycksläget

Flest olyckor och tillbud sker på de mer trafikerade vägarna, särskilt där oskyddade trafikanter måste samspela med bilister.

Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att befintliga resurser i huvudsak ska användas för insatser och åtgärder på detta gatunät. Vi måste väga varje objekt mot övriga behov, så att den mest motiverade åtgärden får prioritet framför de som är mindre angelägna.

Ansvaret för säkerheten delas mellan väghållaren och de som kör på vägarna. Hässleholms kommun följer kontinuerligt upp statistik över olycksplatser för att kunna utreda vad som behöver förbättras.

Bostadsgator

Det går snabbt i trafiken och även på våra bostadsgator. Ofta är det de boende själva som kör för fort. Man blir hemmablind, tycker sig har koll på situationen och har kanske lite bråttom. Men på ett ögonblick kan ett barn springa ut i gatan och då är det svårt, om inte omöjligt att hinna stanna om man kör för fort.

På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna. Hässleholms kommun får in många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Generellt sett är kommunen mycket restriktiva med att anlägga gupp på bostadsgator.

Fysiska farthinder byggs framförallt vid viktiga gång- och cykelpassager över större vägar, utanför skolor eller på olycksdrabbade punkter.

Det här gör Hässleholms kommun:

  • Informerar om vikten av att hålla hastigheten.
  • Erbjuder att sätta upp digital hastighetsdisplay under en period.

Det här kan du göra:

  • Låt bilen stå ibland för att minska trafiken.
  • Håll hastigheten och sakta gärna ner.
  • Skapa relationer med dina grannar och lyfta frågan om vikten att hålla nere farten.
  • Lär barnen att gatan inte är någon lekplats.
  • Se till att du och din familj syns i trafiken genom att bära reflexer.

Digital hastighetsskylt

En digital hastighetsskylt kan vara ett bra sätt att bli påmind om vilken hastighet man kör. Därför har vi som kommun sådana skyltar som vi kan sätta upp vid behov. Vill du ha en digital hastighetsskylt på din gata i en period? Hör av dig till vårt kontaktcenter.

Kom ihåg att skriva gata, nummer och vilken riktning det gäller. Det kan ta ett tag innan vi sätter upp skylten i ditt område eftersom Tekniska förvaltningen låter skyltarna vandra runt så ibland kan det ta ett tag innan det blir din tur.

Trafiksäkerhet vid tomten

Du som har en häck, ett staket eller en mur mot en gata måste se till att de inte skymmer sikten eller påverkar framkomligheten för andra trafikanter. Du kan hjälpa till att minska riskerna för trafikanterna genom några enkla åtgärder.

Så gör du med häckar och buskar mot en gata eller utfart

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: