Hässleholms kommun

Belysning

Gatubelysningen finns främst till för att öka trafiksäkerheten. Säkerheten avgör alltså om en väg ska belysas eller inte. På allmänna platser finns också annan belysning som ökar tryggheten eller skapar stämning. Här berättar vi om belysning, drift, ansvar och felanmälan.

Felanmäl en trasig belysning

När du ser gatlampor och annan belysning på kommunal mark som är trasig kan du felanmäla direkt via länken nedan.

Vad händer när du felanmäler?

  • När en trasig belysning anmäls av dig så kontrollerar vi först om felet redan har rapporterats av någon annan och om felet gäller kommunens belysning eller om ärendet ska skickas till någon annan, exempelvis Trafikverket.
  • Tillhör belysningen kommunen skickas ärendet till vår entreprenör som sköter driften av belysningen.
  • Medborgarnas säkerhet prioriteras alltid, därför lagas gatlampor före exempelvis julbelysningar.
  • Om felet innebär fara för människor lagas det akut. Men lampor som slocknat på grund av fel på kablar eller belysningsstyrningar kräver ibland omfattande felsökning innan de kan åtgärdas.
  • Enskilda lampor längs vägar byts inte omedelbart. Byten samordnas och görs normalt inom fyra månader, med reservation för om det beror på kabelfel (se punkten ovan).

Gatubelysning

Gatubelysning planeras för att öka trafiksäkerheten. Belysning på torg och andra allmänna platser finns för att öka tillgängligheten och tryggheten, I Hässleholms kommun sköter vi ungefär 15 000 belysningspunkter i olika former på våra gator, gång- och cykelstråk. Men allt som lyser är inte kommunens lampor.

Vägbelysning

Generellt är det Trafikverket som ansvarar för belysningen längs större vägar och kommunen som ansvarar för gatubelysningen inom och utanför tätorterna.

I fritidsområden är det oftast en vägförening som är väghållare och därför också beslutar om eventuell belysning.

Tryggare ljussken med LED

Vi arbetar med belysning ur flera perspektiv; trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, underhåll, ekonomi och klimat. I nya områden bygger vi in ny teknik och arbetar med utfasning av högtrycksnatriumlampor i existerande bebyggelse.

Ansvarsfrågor

  • Som grundregel ansvarar väghållaren för gatubelysningen och markägaren för belysningen av en plats.
  • En väghållare kan inte bli skadeståndsskyldig för bristande belysning, det är bilisten som ska anpassa sin körning till förutsättningarna.
  • Kommunen monterar inte belysning längs andras vägar.
  • Det finns inga krav som säger att enskilda (privata) vägar ska förses med belysning.

Nerstängning av belysning längst statliga vägar

Under hösten 2023 kommer Hässleholms kommun påbörja arbetet med att släcka ner all kommunalägd gatubelysning utmed statliga vägar. Detta är en följd av Tekniska förvaltningens åtgärdsplan för en budget i balans som är antagen av Kommunstyrelsen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: