Hässleholms kommun

Ny stambana Hässleholm - Lund

Planeringen för en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund har pågått under flera år. Utbyggnaden är en nödvändig satsning för att underlätta resandet eftersom dagens järnvägskapacitet inte räcker inte till.

Ny stambana

Järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. Under många år har det utretts hur man på bästa sätt ska kunna öka antalet avgångar för pendeltåg och godstransporter i det gamla järnvägsnätet.

Nuläge

Regeringen beslutade i december 2022 att avbryta Trafikverkets projekt Hässleholm-Lund. Samtidigt har Trafikverket fått ett uppdrag att utreda hur järnvägen kan utvecklas i Skåne.

Hässleholm som stationsort

Utvecklingen av järnvägen är betydelsefull för såväl Hässleholm som hela regionen. Satsningen skapar förutsättningar för tillväxt med ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen, hållbara resor samt fler och bättre pendlingsmöjligheter. Dessutom kan mer gods transporteras på järnväg då den befintliga stambanan blir avlastad.

Hässleholm planerar för en central placering av en ny station – allt för att kunna skapa ett dynamiskt resecentrum, där man använder kommunens starka fäste knutpunkt med anslutningar i fem riktningar. Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden mellan städerna ytterligare och det gynnar tillväxten i regionen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: