Hässleholms kommun

Hässleholms kommun
281 80  Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Postadress

Hässleholms kommun
281 80 Hässleholm


Kontaktperson:

Lena Wallentheim, oppositionsråd (S)

Telefon: 0451-268371


Höghastighetståg och Sverigeförhandlingen

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Hässleholm stärker sin roll som nav i Skånes tågtrafik när höghastighetsjärnvägen blir verklighet. Tidsavstånden i regionen och Sverige krymper när du reser från Hässleholm till Malmö på 20 minuter och till Stockholm på dryga två timmar.

 

Hässleholm blir stationsort

Den planerade nya stambanan för höghastighetståg kommer innebära stora förändringar för regionerna som berörs av dragningen. Hässleholm blir en av stationsorterna utmed den nya höghastighetsbanan. Satsningen skapar förutsättningar för tillväxt med ökat bostadsbyggande, fler arbetstillfällen, hållbara resor samt fler och bättre pendlingsmöjligheter. Dessutom kan mer gods transporteras på järnväg då den befintliga stambanan avlastas.

 

- Den nya stambanan kommer att bidra till utvecklingen i hela regionen: Vi får en större arbetsmarknad genom regionala snabbtåg och bostadsbyggandet ökar. En höghastighetsstation i Hässleholm betyder också mycket för arbetet med att göra Hässleholm och Kristianstad till en ny tillväxtmotor i Skåne, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande i Hässleholms kommun.


Ny stambana

Järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. Under många år har det utretts hur man på bästa sätt ska kunna öka antalet avgångar för pendeltåg och godstransporter i det gamla järnvägsnätet. Regeringen har bestämt att lösningen är en ny stambana för höghastighetsjärnväg, vilket blir Sveriges största satsning på infrastruktur sedan den gamla stambanan byggdes i mitten av 1800-talet. Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för byggandet av höghastighetsjärnvägen.

Hässleholms höghastighetsstation

Hässleholm planerar för en central placering av den nya höghastighetsstationen – allt för att kunna skapa ett dynamiskt resecentrum, där man utnyttjar kommunens redan starka fäste som knutpunkt med anslutningar i fem riktningar. Med ett dubbelspår till Kristianstad stärks banden mellan städerna ytterligare, vilket gynnar tillväxten i regionen.

 

I filmen "Byggstart Sverige" från Region Skåne kan du se mer om vilka fördelar en höghastighetsstation kan innebära.


Vad är Sverigeförhandlingen?

Sverigeförhandlingen är en förhandlingsorganisation som regeringen har tillsatt för att utreda och förhandla fram en sträckning av höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm till Malmö.

Deras uppdrag är också att ta fram förslag för finansiering samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. En annan viktig del är att öka kollektivtrafiken och bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg och Malmö.


I en överenskommelse med Sverigeförhandlingen har Hässleholm förbundit sig att tillsammans med Kristianstad bygga 7 000 nya bostäder, samt att medfinansiera projektet med 50 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om överenskommelsen med Sverigeförhandlingen.länk till annan webbplats

 

Var kommer tågen gå?

I dagsläget är det inte bestämt exakt var banan ska dras. Trafikverket arbetar med att färdigställa de studier som ger rekommendationer för kommande arbete.

Trafikverket är den instans som planerar och genomför byggnationen. De kommer allt eftersom att informera och kontakta parter som på olika sätt berörs av höghastighetsjärnvägen.

 

Vad händer nu?

2018 - Åtgärdsvalsstudierna avslutas. För att processen sedan ska kunna fortsätta krävs ett regeringsbeslut. Därefter startas en formell planläggningsprocess då Trafikverket utreder var höghastighetsjärnvägen ska gå, samt hur banan ska byggas. Processen leder fram till en järnvägsplan, i vilken det preciseras var banan dras. Den slutliga korridoren där tågen ska gå är ca 50 meter bred. I denna fas inleder Trafikverket kommunikationen och förhandlingar med berörda fastighetsägare, som kan lämna synpunkter och påverka processen.
När järnvägsplanen vinner laga kraft, sluts avtal med mark- och fastighetsägare och byggandet av höghastighetsjärnvägen kan börja.


2018 - 2029  Regeringens mål är att den nya stambanan mellan Lund - Hässleholm ska byggstartas under den här tidsperioden.


Hur berör järnvägen dig som är fastighetsägare?

Det är en lång process att ta fram den järnvägsplan som preciserar var och hur den nya järnvägen ska byggas. Från det att sträckningen har definierats till det att järnvägsplanen vinner laga kraft, kan det ta 5 – 10 år. De som är fastighetsägare inom den tänkta sträckningen, kommer Trafikverket att kalla till samrådsmöten. Under projektets gång har alla berörda möjlighet att lämna synpunkter till Trafikverket. Här på Trafikverkets webbplats kan du läsa om hur det går till när det ska byggas en ny järnväg på, eller nära, en fastighet som du äger.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Bra att veta om höghastighetsjärnvägen

 • Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att planera för en utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Planerade stationsorter mellan Stockholm - Göteborg är Södertälje, Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås.
  Mellan Jönköping – Malmö är de planerade stationsorterna Värnamo, Hässleholm och Lund.

 

 • Från Höghastighetsbanan det ska gå att byta till Kust till kust-banan, Skånebanan, Södra Stambanan och Markarydsbanan.


 • Restid Stockholm-Göteborg ska vara högst 2 timmar med direkttåg.
  Restid Stockholm-Malmö ska vara högst 2,5 timmar med direkttåg.

 

 • Bytestid på stationer mellan olika tåg och mellan tåg och övrig kollektivtrafik ska vara högst 10 minuter.

 

 • Max hastighet 320 km/h för nationella höghastighetståg, respektive 250 km/h för regionala tåg.

 

 • Järnvägen ska vara dubbelspårig och planeras att i huvudsak utföras som ett separat system med endast en kopplingspunkt till befintligt järnvägsnät, vilken blir i Hässleholm. Korridoren i vilken järnvägen byggs, blir cirka 50 meter bred.

 

 • Järnvägen ska byggas med teknik som gör det möjligt för tågen att även trafikera övrigt järnvägsnät.

 

 • Längs hela järnvägen byggs en barriär som är 2,5 meter hög. Barriären utformas på olika sätt beroende på omgivningen, exempelvis som bullerplank eller som stängsel.

 

 • Radiomaster placeras ut längs järnvägen med ett avstånd om ca 4-5 km. Masterna är normalt ca 40 meter höga men även lägre master mellan 12 och 20 meter förekommer.


 • Hela projektet beräknas kosta 230 miljarder.


Sidan uppdaterades 2019-09-10