Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Klimatenkät

Stort tack till alla som var med och svarade på våra klimatenkäter. Nu är resultaten från kommunens medarbetarenkät och medborgararenkät om klimatet sammanställda.

Arbetet med energi och klimatplanen

I uppdraget att ta fram en aktualiserad energi- och klimatplan för Hässleholm ingår det att, ”om tiden och resurser finns, inhämta synpunkter och kunskap från förväntningar, intressenter och allmänheten”.


En strategisk plan för energi och klimat finns till för kommunen att ställa om sin organisation. Därför är medarbetarnas synpunkter viktiga. Planen ska också innehålla ställningstagande gällande hur kommunen som geografiskt område ska bli fossilfri 2045, i enlighet med det nationella klimatmålet. För detta behöver kommunen jobba med sina medborgare. Syftet med enkäterna var att få insyn i vad dessa grupper tycker och tänker om energi- och klimat så att planen utformas utifrån lokala förutsättningar.


Om enkäterna

Två webbaserade enkäter togs fram. Den ena riktad till kommunkoncernens medarbetarna som publicerades på www.hassleholm.se/klimatenkat och som fått in 537 svar under tiden 5/11-2020 till 19/1-2021. Den andra enkäten riktades till allmänheten och publicerades på www.hassleholm.se/klimat dit 200 svar kom in under perioden 13/12-2020 och 18/1-2021.


Bägge enkäterna handlar om kunskap och attityder till klimatförändringarna samt om inställning till olika åtgärder för att minska belastningen på miljön och klimatet. De handlar också om respondenternas syn på kommunens roll i frågan. I detta avseende frågades medarbetarna på ett något mer detaljerat sätt.


I fritextsvar framkommer synpunkter som inte har direkt påverkan på energi- och klimatplanens innehåll. Alla inkomna synpunkter kommer att tas om hand och specifika synpunkter och tips kommer att förmedlas till berörd verksamhet. Alla inkomna svar är också en resurs i det kommande arbetet att realisera energi- och klimatplanen. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla som tagit tiden att besvara enkäten.

Sidan uppdaterades