Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillkännagivande


 • Underrättelse efter antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl (Paradiset och Vänhem)
  Hässleholms kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 7 juni 2022 beslutat att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 75.
  Området som planen avser ligger i centrala Hässleholm. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Planen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
  Om du inte är nöjd med beslutet gällande antagandet av detaljplanen kan du överklaga det. Överklagandet, som ska ställas till mark- och miljödomstolen, ska vara skriftligt och skickas till Kommunstyrelsen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.
  I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, skälen därtill och vilka ändringar som du önskar. För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste din skrivelse ha kommit in till kommunstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokolletmed besluten från kommunfullmäktiges sammanträde har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.
  Samtliga handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp.
  Läs mer

 • Kungörelse av Länsstyrelsen Skåne angående ansökan om Miljöskydd, Kuggen 14
  Recoma AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för återvinningsanläggning i form av behandling av icke farligt avfall, fastighet Kuggen 14, Hässleholms kommun.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 juli 2022.

  Läs mer

 • Kungörelse av Länsstyrelsen Skåne angående beslut om bildande av naturreservatet Hovdala och fastställande av bevarandeplan för Natura 2000 området Hovdala
  Beslutet hålls tillgängligt under tiden 10 juni 2022 till den 1 juli 2022.
  Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 1 juli 2022.

  Läs mer

 • Meddelande från Länsstyrelsen Skåne om kungörelse av beslut enligt miljöbalken
  Genom beslut den 28 april 2022 har Miljöprövnings-delegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Svevia AB slutliga villkor enligt miljöbalken för
  tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Röinge 42: 1 i Hässleholms kommun.
  Beslutet kan överklagas.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

  Läs mer

Sidan uppdaterades