Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillkännagivande


 • Underrättelse om granskning för detaljplan för Småskolan 1, Tyringe
  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Småskolan 1 i Tyringe.Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan. Planförslaget finns tillgängligt från den 23 september 2021 till och med den 8 oktober 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm. Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 8 oktober 2021 . Märk brevet/mejlet ”BN 2018-001273 ” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Hässleholms kommun 281 80 HÄSSLEHOLM  Ellerbyggnadsnamnden@hassleholm.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.
  Läs mer

 • Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)
  Hässleholms kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 24 maj 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 135.
  Området som planen avser ligger i centrala Hässleholm. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Planen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).
  Om du inte är nöjd med beslutet gällande antagandet av detaljplanen kan du överklaga det. Överklagandet, som ska ställas till mark- och miljödomstolen, ska vara skriftligt och skickas till Kommunstyrelsen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.
  I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, skälen därtill och vilka ändringar som du önskar. För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste din skrivelse ha kommit in till kommunstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med besluten från kommunfullmäktiges sammanträde har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Mer information om detaljplanehandlingarna finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp.
  Läs mer

 • Underrättelse om granskning för detaljplan för Fornbacken 6
  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet inom området för att ta höjd för eventuella framtida utvecklingsbehov. Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.
  Planförslaget finns tillgängligt från den 10 maj 2021 till och med den 24 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.
  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 2 4 maj 202 1 . Märk brevet/mejlet ” BN 2018- 64 2 ” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Hässleholms kommun 281 80 HÄSSLEHOLM
  Ellerbyggnadsnamnden@hassleholm.se
  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget under samrådet kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.
  Läs mer

 • Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Stoby 24:1
  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Stoby 24:1 i Hässleholm. Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan.
  Planförslaget finns tillgängligt från den 23 april 2021 till och med den 7 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.
  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 7 maj 202 1 . Märk brevet/mejlet ” BN 2016- 933 ” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Hässleholms kommun 281 80 HÄSSLEHOLM
  Ellerbyggnadsnamnden@hassleholm.se
  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under graskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.
  Läs mer

 • Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Vinslöv 5:1
  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Vinslöv 5:1 m.fl. i Vinslöv. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.
  Planförslaget finns tillgängligt från den 19 april 2021 till och med den 10 maj 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm.
  Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 10 maj 2021 . Märk brevet/mejlet ”2017-1148” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 281 80 HÄSSLEHOLM Hässleholms kommun  Ellerbyggnadsnamnden@hassleholm.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.
  Läs mer

 • Underrättelse om granskning för detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset)
  Hässleholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset). Planförslaget överensstämmer med kommunens Översiktsplan. Planförslaget finns tillgängligt från den 12 april 2021 till och med den 26 april 2021 på Hässleholms hemsida www.hassleholm.se/dp och utställt i Stadshusets foajé, Nytorget 1, Hässleholm. Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas, så ska dessa ha kommit in till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 26 april 202 1 . Märk brevet/mejlet ” BN 2018- 643 ” och ange ditt namn och kontaktuppgifter. Skicka synpunkterna till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Hässleholms kommun 281 80 HÄSSLEHOLM  Ellerbyggnadsnamnden@hassleholm.se  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under graskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.
  Läs mer

 • Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) 
  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde under våren 2021.  Synpunkter som kommit in under samrådet 2018 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under granskningen 2019 har sammanställts och besvarats i ”Granskningsutlåtande 1”. Synpunkter som kommit in under den förnyade granskningen 2020 har sammanställts i ”Granskningsutlåtande 2”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp Länk till annan webbplats. ,under rubriken ”Inför antagande”, tillsammans med övriga antagandehandlingar. Redaktionella ändringar har gjorts mellan den förnyade granskningen och antagandet för att säkerställa detaljplanens intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig. Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Nina Jakobsson, nina.jakobsson@hassleholm.se,tel: 0451-26 89 10
  Läs mer

 • Underrättelse om granskning av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem)
  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem) , i Hässleholms stad och kommun, finns tillgängligt för granskning. Förslaget upprättades den 5 januari 2021. Planhandlingarna finns under granskningstiden tillgängliga på kommunens hemsida, www.hassleholm.se/dp samt i Stadshusets foajé på Nytorget 1, Hässleholm under perioden 8 februari 2021 – 1 mars 2021.
  Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus med mera) samt utveckling av befintliga grönområden. Förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.
  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 1 mars 2021.
  Synpunkterna skickas till:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm
  eller via e-post till:

  byggnadsnamnden@hassleholm.se


  Läs mer

 • Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)
  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för förnyad granskning mellan den 5 november och den 26 november 2020 .Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.
  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast torsdagen den 26 november 2020 . Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.
  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se
  Läs mer

 • Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök
  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.
  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12
  0451-26 60 10
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

  Överförmyndare: John Bruun
  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.
  Läs mer

Sidan uppdaterades