Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillkännagivande


 • Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) 
  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl (Kyrkskolan) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde under våren 2021.  Synpunkter som kommit in under samrådet 2018 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”. Synpunkter som kommit in under granskningen 2019 har sammanställts och besvarats i ”Granskningsutlåtande 1”. Synpunkter som kommit in under den förnyade granskningen 2020 har sammanställts i ”Granskningsutlåtande 2”. Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dplänk till annan webbplats ,under rubriken ”Inför antagande”, tillsammans med övriga antagandehandlingar. Redaktionella ändringar har gjorts mellan den förnyade granskningen och antagandet för att säkerställa detaljplanens intentioner. Dessa ändrar däremot inte planförslaget i sådan utsträckning att en ny utställning bedöms nödvändig. Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Nina Jakobsson, nina.jakobsson@hassleholm.se,tel: 0451-26 89 10
  Läs mer

 • Underrättelse om granskning av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem)
  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem) , i Hässleholms stad och kommun, finns tillgängligt för granskning. Förslaget upprättades den 5 januari 2021. Planhandlingarna finns under granskningstiden tillgängliga på kommunens hemsida, www.hassleholm.se/dp samt i Stadshusets foajé på Nytorget 1, Hässleholm under perioden 8 februari 2021 – 1 mars 2021.
  Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus med mera) samt utveckling av befintliga grönområden. Förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
  Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.
  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 1 mars 2021.
  Synpunkterna skickas till:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm
  eller via e-post till:

  byggnadsnamnden@hassleholm.se


  Läs mer

 • Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)
  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan), Hässleholms kommun, finns tillgängligt för förnyad granskning mellan den 5 november och den 26 november 2020 .Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.
  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast torsdagen den 26 november 2020 . Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.
  Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: byggnadsnamnden@hassleholm.se
  Läs mer

 • Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök
  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.
  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12
  0451-26 60 10
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

  Överförmyndare: John Bruun
  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.
  Läs mer

Sidan uppdaterades