Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Tillkännagivande


 • Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl (Paradiset och Vänhem)
  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2022.
  Synpunkter som kommit in under samrådet 2017 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”.
  Synpunkter som kommit in under granskningen 2021 har sammanställts och besvarats i ett ”granskningsutlåtande”.
  Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.
  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Alexander Lindahl, alexander.lindahl@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 89 08

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda) har vunnit laga kraft
  Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020 att anta förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Hässleholm, har vunnit laga kraft den 8 oktober 2021. Länsstyrelsen har den 15 oktober 2020 beslutat att inte överpröva miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen.
  Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Mark- och miljödomstolen har ändrat det överklagade beslutet på så sätt att beslutet upphävs i den del det avser antagande av detaljplan för fastigheten Nötväckan 1. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandena i övrigt den 1 juni 2021.
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada p.g.a. detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (1987:10).
  Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft den 8 oktober 2021. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.
  MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN
  Läs mer

 • Kungörelse - Granskning av förslag till översiktsplan för Hässleholms kommun
  Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan för Hässleholms kommun. Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms kommun fram till år 2040.
  Granskningen hålls under perioden från den 27 september till och med den 28 november 2021 med möjlighet att ta del av granskningshandlingen och lämna synpunkter på förslaget.
  Denna översiktsplan finns att läsa som dokument och kompletteras med en webbkarta på kommunens webbplats via www.hassleholm.se Öppnas i nytt fönster.. Här finns också filmer som berättar om varför kommunen planerar och kortfattat redogör för planförslaget.
  Under granskningstiden finns förslaget även utställt i Stadshusets foajé och på kommunens bibliotek.
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 28 november 2021 . Märk brevet eller mejlet med ”BN 2017-12 ” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.
  Skicka synpunkterna skriftligen till:
  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Hässleholms kommun 281 80 HÄSSLEHOLM
  Ellerbyggnadsnamnden@hassleholm.se
  Under granskningstiden mellan den 27 september och den 28 november 2021 kommer tre dialogmöten hållas digitalt med möjlighet att ställa frågor om översiktsplanen:
  • Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00
  • Torsdagen den 21 oktober kl 10.00
  • Tisdagen den 26 oktober kl 17.00

  Läs mer

 • Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök
  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.
  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12
  0451-26 60 10
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

  Överförmyndare: John Bruun
  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.
  Läs mer

Sidan uppdaterades