Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Kungörelse - Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda) har vunnit laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020 att anta förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Hässleholm, har vunnit laga kraft den 8 oktober 2021.

 

Länsstyrelsen har den 15 oktober 2020 beslutat att inte överpröva miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen.


Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Mark- och miljödomstolen har ändrat det överklagade beslutet på så sätt att beslutet upphävs i den del det avser antagande av detaljplan för fastigheten Nötväckan 1. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandena i övrigt den 1 juni 2021.


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada p.g.a. detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (1987:10).


Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft den 8 oktober 2021. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN