Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Underrättelse om förnyad granskning för detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan)

Hässleholms kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 24 maj 2021 beslutat att anta förslag till detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 135.


Området som planen avser ligger i centrala Hässleholm. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Planen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).


Om du inte är nöjd med beslutet gällande antagandet av detaljplanen kan du överklaga det. Överklagandet, som ska ställas till mark- och miljödomstolen, ska vara skriftligt och skickas till Kommunstyrelsen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.


I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, skälen därtill och vilka ändringar som du önskar. För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste din skrivelse ha kommit in till kommunstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet med besluten från kommunfullmäktiges sammanträde har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

 

Mer information om detaljplanehandlingarna finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp.