Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm


  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Senast publicerad av Nicole Henriksdotter

Underrättelse om granskning av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem)

Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. (Paradiset och Vänhem), i Hässleholms stad och kommun, finns tillgängligt för granskning. Förslaget upprättades den 5 januari 2021. Planhandlingarna finns under granskningstiden tillgängliga på kommunens hemsida, www.hassleholm.se/dp samt i Stadshusets foajé på Nytorget 1, Hässleholm under perioden 8 februari 2021 – 1 mars 2021.


Planområdet ligger i centrala Hässleholm cirka 500 meter sydost om järnvägsstationen. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, parkeringshus med mera) samt utveckling av befintliga grönområden. Förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.


Den som inte framfört skriftliga synpunkter på planförslaget senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av detaljplanen.


Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 1 mars 2021.


Synpunkterna skickas till:


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Hässleholms kommun

281 80 Hässleholm


eller via e-post till:

byggnadsnamnden@hassleholm.se