Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 januari 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 18 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 18 januari 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 08 februari 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 2. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 18 januari 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 18 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 18 januari 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 08 februari 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 3. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 18 januari 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 18 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 18 januari 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 08 februari 2022

 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 12 januari 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 17 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 17 januari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 7 februari 2022

 5. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 17 januari 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 17 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 17 januari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 7 februari 2022

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 6. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 13 januari 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 17 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 17 januari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 7 februari 2022

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 7. Arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 januari 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 11 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 11 januari 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 01 februari 2022

  Protokollet finns tillgängligt på arbetsmarknadsförvaltningen.

 8. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 januari 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 11 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 11 januari 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 01 februari 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 9. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 11 januari 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 11 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 11 januari 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 01 februari 2022

 10. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 december 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 3 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 5 januari 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 26 januari 2022

 11. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 december 2021

  Justeringsdatum: Torsdagen den 30 december 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 30 december 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 20 januari 2022

  Protokoll finns tillgängligt på socialförvaltningen

 12. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 9 december 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 20 december 2021

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 20 december 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 11 januari 2022

 13. Kommunstyrelsen 

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 15 december 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 15 december 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 16 december 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 6 januari 2021

 14. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 4 november 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 15 november  2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 17 november 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 9 december 2021

 15. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 30 september 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 12 otober 2021

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13  oktober 2021

  Överklagas senast: Onsdagen den 3 november  2021

 16. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 23 juni 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 30 juni 2021

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 1 juli  2021

  Överklagas senast: Fredagen den 23 juli 2021

 17. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 15 juni 2021

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 juni 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 juni 2021

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 juli 2021

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 18. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 maj 2021

  Justeringsdatum: Måndagen den 31 maj 2021

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 1 juni 2021

  Överklagas senast: Torsdagen den 24 juni 2021

 19. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 15 april 2021

  Justeringsdatum: Onsdagen den 21 april 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 23 april 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 17 maj 2021

 20. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 18 februari 2021

  Justeringsdatum: Fredagen den 19 februari 2021

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 19 Februari 2021

  Överklagas senast: Måndagen den 15 mars 2021

 21. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 17 december 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 22 december 2020

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 23 december 2020

  Överklagas senast: Fredagen den 18 januari 2021

 22. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 29 oktober 2020

  Justeringsdatum: Tisdagen den 3 november 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 5 november 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 30 november 2020

 23. Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 september 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 24 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 24 september 2020

  Överklagas senast: Torsdagen den 15 oktober 2020

 24. Kultur- och fritidsförvaltningen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 26 augusti 2020

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 september 2020

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 september 2020

  Överklagas senast: Måndagen den 28 september 2020

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl (Paradiset och Vänhem)

  Beslut om att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem) planeras till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 januari 2022.


  Synpunkter som kommit in under samrådet 2017 har sammanställts och besvarats i en ”samrådsredogörelse”.


  Synpunkter som kommit in under granskningen 2021 har sammanställts och besvarats i ett ”granskningsutlåtande”.


  Dessa handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp tillsammans med övriga antagandehandingar.


  Eventuella frågor i ärendet besvaras av planarkitekt Alexander Lindahl, alexander.lindahl@hassleholm.se,
  tel 0451- 26 89 08

 2. Kungörelse - Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda) har vunnit laga kraft

  Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2020 att anta förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Hässleholm, har vunnit laga kraft den 8 oktober 2021.

   

  Länsstyrelsen har den 15 oktober 2020 beslutat att inte överpröva miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut enligt 11 kapitlet 10 § plan- och bygglagen.


  Kommunfullmäktiges beslut har överklagats. Mark- och miljödomstolen har ändrat det överklagade beslutet på så sätt att beslutet upphävs i den del det avser antagande av detaljplan för fastigheten Nötväckan 1. Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandena i övrigt den 1 juni 2021.


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill i detta sammanhang informera om att den som lider skada p.g.a. detaljplanen kan bli berättigad till ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet i plan- och bygglagen (1987:10).


  Den som vill ha ersättning för skador p.g.a. detaljplanen måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft den 8 oktober 2021. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


  MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDEN

 3. Kungörelse - Granskning av förslag till översiktsplan för Hässleholms kommun

  Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan för Hässleholms kommun. Förslaget anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen av Hässleholms kommun fram till år 2040.


  Granskningen hålls under perioden från den 27 september till och med den 28 november 2021 med möjlighet att ta del av granskningshandlingen och lämna synpunkter på förslaget.


  Denna översiktsplan finns att läsa som dokument och kompletteras med en webbkarta på kommunens webbplats via www.hassleholm.se Öppnas i nytt fönster.. Här finns också filmer som berättar om varför kommunen planerar och kortfattat redogör för planförslaget.


  Under granskningstiden finns förslaget även utställt i Stadshusets foajé och på kommunens bibliotek.


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden behöver dina synpunkter på översiktsplanen senast den senast den 28 november 2021. Märk brevet eller mejlet med ”BN 2017-12” och ange ditt namn och kontaktuppgifter.


  Skicka synpunkterna skriftligen till:


  Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Hässleholms kommun

  281 80 HÄSSLEHOLM


  Eller

  byggnadsnamnden@hassleholm.se


  Under granskningstiden mellan den 27 september och den 28 november 2021 kommer tre dialogmöten hållas digitalt med möjlighet att ställa frågor om översiktsplanen:


  • Onsdagen den 20 oktober kl. 18.00
  • Torsdagen den 21 oktober kl 10.00
  • Tisdagen den 26 oktober kl 17.00
 4. Överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun stänger för besök

  Med anledning av coronaviruset tar överförmyndaren inte emot fysiska besök för närvarande.


  Telefontid:
  Måndag, tisdag och
  torsdag 10-12

  0451-26 60 10


  E-post: overformyndaren@hassleholm.se


  Överförmyndare: John Bruun


  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.