Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

Protokoll

 1. Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 juni 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 27 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 30 juni 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 15 juli 2022

 2. Tekniska nämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 23 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 28 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 29 juni 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 20 juli 2022

 3. Valnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 28 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 29 juni 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 20 juli 2022

  Protokollet finns tillgängligt på kommunledningsförvaltningen

 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 22 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 28 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 28 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 19 juli 2022

 5. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 16 juni 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 27 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 27 juni 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 21 juli 2022

 6. Kommunstyrelsens personalutskott

  Sammanträdesdag: Måndagen den 20 juni 2022

  Justeringsdatum: Onsdagen den 22 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 23 juni 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 15 juli 2022

 7. Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 21 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 23 juni 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 14 juli 2022

 8. Arbetsmarknadsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 21 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 23 juni 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 14 juli 2022

 9. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 21 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 21 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 12 juli 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 10. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 21 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 21 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 21 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 12 juli 2022

 11. Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 16 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 21 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 21 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 12 juli 2022

 12. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 15 juni 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 20 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 21 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 12 juli 2022

 13. Samordningsförbundet Skåne Nordost 

  Sammanträdesdag: Måndagen den 13 juni 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 16 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 17 juni 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 8 juli 2022

 14. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 juli 2022

 15. Socialnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 15 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 15 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 6 juli 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 15 juni 2022

  Justeringsdatum: Onsdagen den 15 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 15 juni 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 7 juli 2022

 17. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 14 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 14 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 14 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 5 juli 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 18. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 31 maj 2022

  Justeringsdatum: Fredagen den 9 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 juni 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juli 2022

 19. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 8 juni 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 13 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 13 juni 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 4 juli 2022

 20. Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 juni 2022

  Justeringsdatum: Fredagen den 10 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 10 juni 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 7 juli 2022

 21. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 2 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 8 juni 2022

  Överklagas senast: Onsdagen den 29 juni 2022

  Protokoll finns tillgängligt på barn- och utbildningskontoret

 22. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 7 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 28 juni 2022

 23. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 7 juni 2022

  Justeringsdatum: Tisdagen den 7 juni 2022

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 7 juni 2022

  Överklagas senast: Tisdagen den 28 juni 2022

  Protokollet finns tillgängligt på socialförvaltningen.

 24. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 5 maj 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 12 maj 2022

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 13 maj 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 3 juni 2022

 25. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 mars 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 11 april 2022

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 13 april 2022

  Överklagas senast: Fredagen den 6 maj 2022

 26. Kultur- 0ch fritidsnämnden   

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 24 februari 2022

  Justeringsdatum: Måndagen den 7 mars

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 9 mars 2022

  Överklagas senast: Torsdagen den 31 mars 2022

 27. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 27 januari 2022

  Justeringsdatum: Torsdagen den 3 februari 2022

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 4 februari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 28 februari 2022

 28. Omsorgsnämnden

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 25 januari 2022

  Justeringsdatum: fredagen den 28 januari 2022

  Datum för tillkännagivandet: fredagen den 28 januari 2022

  Överklagas senast: Måndagen den 19 februari 2022

  Omsorgsnämnden

Övriga

tillkännagivande 

 1. Underrättelse efter antagande av detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m. fl (Paradiset och Vänhem)

  Hässleholms kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 7 juni 2022 beslutat att anta förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m fl (Paradiset och Vänhem), Hässleholm, Hässleholms kommun, beslut § 75.


  Området som planen avser ligger i centrala Hässleholm. Planförslaget avviker inte från gällande översiktsplan. Planen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).


  Om du inte är nöjd med beslutet gällande antagandet av detaljplanen kan du överklaga det. Överklagandet, som ska ställas till mark- och miljödomstolen, ska vara skriftligt och skickas till Kommunstyrelsen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.


  I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, skälen därtill och vilka ändringar som du önskar. För att ditt överklagande ska kunna tas upp till prövning måste din skrivelse ha kommit in till kommunstyrelsen senast inom tre veckor från den dag då justeringen av protokollet

  med besluten från kommunfullmäktiges sammanträde har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.


  Samtliga handlingar finns att ta del av på Hässleholms kommuns hemsida www.hassleholm.se/dp.

 2. Kungörelse av Länsstyrelsen Skåne angående ansökan om Miljöskydd, Kuggen 14

  Recoma AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för återvinningsanläggning i form av behandling av icke farligt avfall, fastighet Kuggen 14, Hässleholms kommun.
  Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 15 juli 2022.

 3. Meddelande från Länsstyrelsen Skåne om kungörelse av beslut enligt miljöbalken

  Genom beslut den 28 april 2022 har Miljöprövnings-delegationen inom Länsstyrelsen Skåne meddelat Svevia AB slutliga villkor enligt miljöbalken för
  tillverkning av kemiska produkter på fastigheten Röinge 42: 1 i Hässleholms kommun.
  Beslutet kan överklagas.
  Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.