Officiell anslagstavla

Kommunfullmäktiges
sammanträde

 1. Måndagen den 26 augusti 2019, kl 18:00

  Röda salongen, Hässleholms Kulturhus

  Ärendelista

  1. Frågor och interpellationer
  2. Valärenden
  3. Anmälningsärenden
  4. Inlämnade motioner
  5. Revisionsrapport om granskning av kommunens introduktionsprogram
  6. Uppdraget vid servicekontoren i Vittsjö, Sösdala och Hästveda - kompletterad tjänsteskrivelse
  7. Program för uppföljning av privata utförare
  8. Begäran om utökat äskande av medel för ombyggnad av Folktandvården i Hässleholm
  9. Begäran om medgivande till ändring av stadgar för Hörjagården Förening upa
  10. Värdeöverföring från Hässlehem AB 2019-2021
  11. Ändring av bolagsordningar för Hässleholm M6 AB, Hässleholm Norra Station AB och Byggaren 3 Fastighets AB
  12. Motion om att öppna upp för biltrafik mellan Magasinsgatan och Nettorondellen
  13. Motion om ungdomens hus
  14. Motion - Utredning och eventuellt införande av parkeringsskiva
  15. Motion om redovisning av de kommunala bolagens verksamhet
  16. Motion - Låt allmänheten få närvara vid de kommunala bolagens stämmor
  17. Motion - Införande av förbud mot böneutrop i Hässleholms lokala ordningsföreskrifter
  18. Motion om att köpa mer svenskt kött
  19. Motion om insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Motion om exploatering av parker i kommunens tätorter 

Protokoll

 

 1. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 13 augusti 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 augusti 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 augusti 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 september 2019

 2. Utskott för arbetsmarknad och kompetensutveckling

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 8 augusti 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 13 augusti 2019

  Datum för tillkännagivandet: Onsdagen den 14 augusti 2019

  Överklagas senast: Onsdagen den 4 september 2019

 3. Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 7 augusti 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 12 augusti 2019

  Datum för tillkännagivandet: Måndagen den 12 augusti 2019

  Överklagas senast: Måndagen den 2 september 2019

 4. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Onsdagen den 7 augusti 2019

  Justeringsdatum: Onsdagen den 7 augusti 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 9 augusti 2019

  Överklagas senast: Fredagen den 30 augusti 2019

 5. Socialnämndens arbetsutskott 

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 juli 2019

  Justeringsdatum: Torsdagen den 1 augusti 2019

  Datum för tillkännagivandet: Torsdagen den 1 augusti 2019

  Överklagas senast: Torsdagen den 22 augusti 2019

 6. Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdag: Tisdagen den 30 juli 2019

  Justeringsdatum: Tisdagen den 30 juli 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 30 juli 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 20 augusti 2019

 7. Kultur-och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 20 juni 2019

  Justeringsdatum: Fredagen den 28 juni 2019

  Datum för tillkännagivandet: Fredagen den 28 juni 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 23 juli 2019

 8. Omsorgsnämnden (fyll i instansens namn)

  Sammanträdesdag: Måndagen den 25 april 2018

  Justeringsdatum: Måndagen den 2 maj 2018

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 3 maj 2018

  Överklagas senast: Måndagen den 16 maj 2018

 9. Kultur- och fritidsnämnden

  Sammanträdesdag: Torsdagen den 31 januari 2019

  Justeringsdatum: Måndagen den 4 februari 2019

  Datum för tillkännagivandet: Tisdagen den 5 februari 2019

  Överklagas senast: Tisdagen den 25 februari 2019

Övriga

tillkännagivande 

 1. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl (Björklunda)

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m. fl, (Björklunda) Hässleholms kommun, finns tillgängligt för utställning. Planhandlingarna finns utställda på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm mellan den 18 mars och den 8 april 2019. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida, http://www.hassleholm.se/dp.

   

  Eventuella synpunkter på förslaget till detaljplan ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 8 april 2019.

 2. Kungörelse förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) i Hässleholm

  Ett förslag till detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), i Hässleholm, Hässleholms kommun, finns tillgängligt för samråd på Stadsbyggnadskontoret i Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm under perioden 25 oktober – 21 november 2018.

   

  Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens intentioner. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.

   

  Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast onsdagen den 21 november 2018. Synpunkterna skickas till: Hässleholms kommun, Stadsbyggnadskontoret, 281 80 Hässleholm. Eller via e-post till byggnadsnämnden.

 3. Meddelande angående överförmyndarverksamheten i Hässleholms kommun

  Expedition: Stadshuset, plan 1

  Besökstider: måndag - fredag kl. 10:00 - 12:00

  Telefon expeditionen: 0451-26 60 10 (mån, tis, tors kl. 10:00-12:00)
  E-post: overformyndaren@hassleholm.se

   

  Överförmyndare: John Bruun, träffas enligt överenskommelse

  Ersättare: Per-Åke Purk

   

  Stängning av expeditionen kan förekomma i samband med utbildning, sjukdom och semester.