Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

Frågor och svar om coronaviruset i förskola och skola

Här har vi samlat information om förskola och skola när det gäller coronavirus (covid-19). Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och barn- och utbildningsförvaltningens pandemiplan.

Om förskolan eller skolan stänger

Om du har ett samhälssviktigt arbete kan du få barnomsorg även om verksamheten stänger. Nedan finns blanketter du kan skriva ut, fylla i och skicka in.


Information om tillfälligt stängda skolor

 

Blanketter samhällsviktigt arbete

För att ditt barn ska räknas med lämna anmälan till din förskola eller ditt fritidshem:

Anmälan om behov av omsorg för barn/ elever då vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig verksamhet Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Har du inte omsorg idag, då har du rätt att få plats till ditt barn. Då lämnar du även in blanketten:

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare Pdf, 106 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 106 kB)

Din arbetsgivare ska kunna styrka att du har ett samhällsviktigt arbete. Använd blanketten för att styrka det:

Intyg samhällsviktiga verksamheter Pdf, 113 kB. (Pdf, 113 kB)


Samtliga blanketter ska skrivas ut, fyllas i och lämnas på din förskola eller fritidshem eller på närmaste kommunala förskola/ fritidshem för dig som inte har omsorg idag.

Frågor & svar

(Uppdaterad 2021-06-02)

Munskydd har bäst funktion när det bärs av personer som vill undvika att smitta andra. Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som inte arbetar inom vården att hålla avstånd till andra människor, vara noga med att tvätta händerna och undvika att röra ögon, näsa och mun.


Elevhälsans sjukvårdspersonal använder munskydd och annan skyddsutrustning vid elevnära kontakter. Det kan vara omläggningar, vaccinationer med mera. Medarbetare på våra arbetsplatser kan använda munskydd om de önskar och om det är lämpligt för arbetsuppgifterna.

 

Så använder du munskydd, en instruktion från folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationen finns även på arabiska Länk till annan webbplats., dari Länk till annan webbplats., engelska Länk till annan webbplats., finska Länk till annan webbplats., persiska Länk till annan webbplats., somaliska Länk till annan webbplats. och tigrinja Länk till annan webbplats.. Klicka på det språk du vill ha informationen i.

Coronapandemin påverkar inte omsorgsavgiften, så länge verksamheten inte stänger. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att alla barn som har förkylningssymptom ska sjukanmälas och stanna hemma.

(Uppdaterat 2021-04-29)

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslut kring skolavslutningen kan komma att förändras om smittorisken blir större.

 

Gymnasiet

Det blir en studentdag för våra examenselever. liknande det 2020. Anhöriga, två per elev, får ta emot utomhus. Alla andra nyfikna kan följa spektaklet på distans via Norra Skånes webbsändning.

Så följer du utspringet på distans

Inför studentexamen 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.


Grundskolan

Klassvisa avslutningar utan besökare. Anhöriga, två per elev får ta emot eleverna utomhus. Motsvarande görs för grund- och gymnasiesärskolan.

Om du har frågor om skolavslutningen kan du vända dig direkt till din skola.

Skolavslutningar 2021 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.


Förskolan

Vi ordnar småskaliga avslutningar utan besökare, där ett begränsat antal anhöriga kan delta utomhus.

Vi ska så långt som möjligt undvika samlingar med vårdnadshavare och andra besökare i våra lokaler. Föräldramöten och skolråd som ska genomföras måste ske i begränsade former och i rymliga lokaler. Utvecklingssamtal kan med fördel genomföras digitalt.

(Uppdaterat 2021-03-30)

När det gäller elevbesök på blivande skolor eller utbyte mellan verksamheter som ska ta emot nya elever till hösten och avlämnande skolor, försök i första hand att skjuta på aktiviteterna till senare på terminen. Så länge verksamheterna i full gång införs inget förbud för dessa besök.


Om utbyte eller besök ändå ska genomföras, är skolorna instruerade att i första hand genomföra besöket utomhus. Vid besök där man besöker lokalerna inomhus kan det ske i små grupper, med goda möjligheter att hålla avstånd. Vi kan komplettera om möjligt med digital information.

Medarbetare, barn och elever sjukanmäler sig precis på samma sätt som tidigare. Medarbetare ska registrera sjukfrånvaro så snart som möjligt. All frånvaro sammanställs och följs noga under den pågående pandemin.

 

Vid sjukfrånvaro anmäler vårdnadshavare elevens frånvaro enligt gällande rutiner på respektive skola.

(Uppdaterad 2021-03-30)

 

Besök genomförs i första hand utomhus. Om det bedöms nödvändigt så får besök/visning inomhus ske i små grupper, med goda möjligheter att hålla avstånd. Vi kan komplettera om möjligt med digital information.

 

Du kan välja att skjuta på inskolningen till förskola och ändå behålla din plats. Prata med personalen för att planera inskolningen i förskola eller förskoleklass.

Uppdaterad: 2020-12-09

Barn i förskola och skola som bor i samma hushåll som någon med konstaterad Covid-19 ska stanna hemma och följa råden som de får från Region Skåne i samband med smittspårning.

 

1177.se beskriver hur du som varit i kontakt med eller bor med någon som är smittad ska agera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns i nuläget inget annat uppdrag än att vi ska försöka hålla igång verksamheten i förskola, F-9 och fritidshem som ”vanligt”. Vi följer utvecklingen noga och om det kommer beslut om begränsningar sker det först efter rekommendation av nationella myndigheter.

(Uppdaterad 2021-03-31)

Om du går i gymnasiet och har distans- eller fjärrundervisning så kan du hämta matlåda på någon av våra grundskolor eller på din egen gymnasieskola.


Här kan du hämta din matlåda

(Uppdaterad 2020-12-03)

Barn, elever och medarbetare som har lindriga luftvägsinfektioner såsom snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter (med eller utan feber) ska tas på stort allvar, och barn, elever och personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

Om resen av familjen är friska och inte har konstaterad covid-19 så ska ett friskt barn gå till skolan, skolplikten gäller.

Folkhälsomyndighetens information om symptom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se svar: Avdrag på omsorgstaxan.

(Uppdaterad 2021-01-20)

Riksdagen har beslutat att begränsa sammankomster till 8 personer. Det gäller inte skolan.

Barn och elever i Hässleholms kommun kan ta mat själva i matsalen men ska tänka på att hålla avstånd mellan sig i kön och vid matbordet.

I händelsen att förskola, skola eller fritidshem stänger kan du som arbetar i samhällsviktig verksamhet få omsorg för ditt barn.

Läs mer om vilka skolor eller klasser som just nu har fjärr- eller distansundervisning.

Den som har lindriga förkylningsbesvär ska sjukanmäla sig. Personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört.

 

Den som har konstaterad Covid-19 ska följa sjukvårdens rekommendationer för karantän under tiden du smittar.

Utflykter

Bedömningen är att utflykter och studiebesök, mm kan göras som dagsturer utanför närområdet, det vill säga även om det kräver någon form av transport. Både transporten och de aktiviteter som följer ska vara av sådan art att det finns tillgång till vatten och tvål och att avstånd kan hållas.

 • Resa ska endast genomföras tillsammans med personal och elever som man normalt träffar, och utan trängsel i t ex bussar.
 • Vid besöksmålet ska man kunna undvika kontakt med andra besöksgrupper.

Längre studieresor, lägerskolor, etc

Bedömningen i nuläget är att resor med elevgrupper kan genomföras från och med höstterminsstarten, under förutsättning att det, när resan ska genomföras, inte förekommer omfattande smittspridning på den plats som ska besökas. Bedömningen kan också förändras utifrån att generella rekommendationer förändras.

Både transporten, boende och de aktiviteter som följer ska vara sådana att det finns tillgång till vatten och tvål och att avstånd kan hållas. Vid besöksmålet ska man kunna undvika kontakt med andra besöksgrupper.

Under pandemin följer Hässleholms kommun och barn- och utbildningsnämnden rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne. Skollagen gäller fortfarande under pandemin och vi styrs av förordningar som regeringen beslutar om.


Huvudregeln i skolanär närundervisning, undervisning i skolans lokaler med tillgång till lärare och annan stödpersonal. Som en åtgärd för att minska risken för smitta kan skolorna gå över till delvid till fjärr- eller distansundervisning.


Läs mer om vilka lagar och förordningar som styr skolan under coronapandemin Länk till annan webbplats.

Läs mer om folkhälsomyndighetens verksamhet

Läs mer om Smittskydd Skåne Länk till annan webbplats.

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor (Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB).


MSB har tagit fram en vägledning för vad en samhällsviktig verksamhet är.


Det är arbetsgivaren som bestämmer om ditt arbete bedöms som samhällsviktigt.


Läs mer hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hässleholms kommun följer Folkhälsomyndigheten rekommenderar om att förskolor och skolor ska hållas öppna.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för utlandsvistelse och hur du ska bete dig när du kommer hem igen.

Om du planerar längre resor — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

(Uppdaterad 2021-02-05)

Förskolor, skolor och gymnasieskolor ser olika ut och har olika förutsättningar att ställa om sin verksamhet. Men de ska alla anpassa verksamheten för minskad smittspridning så långt det är möjligt.


 • Möblera om i uppehållsrum, matsalar och lektionssalar för att ge möjlighet att hålla avstånd.
 • Hålla idrottslektioner utomhus och undvika att använda omklädningsrum. Omklädningsrum i grund och särskolan kan användas om man kan hålla avstånd.
 • Barn, elever och lärare med förkylningssymptom stannar hemma
 • God handhygien.
 • God möjlighet att tvätta händerna med tvål. Om inte detta är möjligt ska handsprit erbjudas
 • Lämning och hämtning av barn i förskola och på fritidshem ska ske på ett säkert vis och med möjlighet att hålla avstånd. På många förskolor görs överlämning utomhus.
 • Ingen simundervisning eller tid i ishallar.
 • Modersmålslärarna och lärarna i kulturskolan är placerade på en skolenhet och bedriver för övrigt undervisning och håller kontakter med sina elever genom fjärr- eller distansundervisning.
 • Gymnasieskolorna har delvis fjärr- eller distansundervisning fram till den 12 april beroende på smittspridningsläget. Efter den 12 april har ungefär en tredje del elever fjärr- eller distansundervisning.
 • Högstadiet har helt eller delvis fjärr- eller distansundervisning fram till den 12 april beroende på smittspridningsläget. Efter den 12 april upphör fjärr- och distansundervisningen för årskurs 7-9.
 • Kulturskolans musikal 2021 genomförs på distans
 • Elevhälsans personal arbetar så långt det är möjligt utifrån arbetsuppgifterna från en skolenhet.
 • Öppna förskolan ordnar utomhusaktiviteter tillsvidare för att hålla smittorisken nere.
 • Så långt som möjligt undviks externa besök på förskolor och skolor.
 • PRAO i grundskolan ställs in vårterminen 2021
 • Skuggning av gymnasieprogram är inställt tills annat besked ges.
 • Gymnasiemässan 2020 ställdes in
 • Öppet hus på Jacobsskolan, Restaurangskolan, HTS och Norrängsskolan har ställts in 2020. Öppet hus på distans ordnas 14 april 2021.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus.
 • Undvika idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.
 • Skolor med smittspridning eller hög personalfrånvaro stänger tillfälligt ner undervisning i skolans lokaler för en eller flera klasser.

Sidan uppdaterades