Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Riskobjekt

Anläggningar och verksamheter som hanterar farliga ämnen eller som på annat sätt utgör fara för människor och miljön benämns i vissa sammanhang som ”riskobjekt”. Riskobjekten omfattas av olika lagstiftningar som gör det möjligt för bl.a. kommunen och Länsstyrelsen att genomföra tillsyn inom verksamheterna och även att ställa krav på verksamhetsutövaren/anläggningsägaren att ha tillräckligt god säkerhet och beredskap på anläggningen.

Farlig verksamhet

En farlig verksamhet kan vara en anläggning vars verksamhet innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid dessa anläggningar krävs en skälig beredskap som kompletterar räddningstjänstens beredskap för räddningsinsats. Dessa verksamheter faller under bestämmelserna om farlig verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2 kap 4§.

En farlig verksamhet kan även vara en anläggning som hanterar stora mängder farliga kemikalier. Dessa verksamheter är skyldiga att vidta lämpliga förebyggande åtgärder samt att samverka med den kommunala räddningstjänsten enligt lag (1999:381) och förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den sk. Sevesolagstiftningen. Länsstyrelsen har ansvaret att fastställa vilka verksamheter som berörs av lagstiftningarna.

Farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO)


Vid dessa anläggningar kan krav ställas på skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Syftet med det är att gemensamt kunna utföra effektiva räddningsinsatser vid en olycka inom den farliga verksamheten. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador. Krav ställs också på att en riskanalys görs över verksamheten. I Hässleholms kommun finns en farlig verksamhet enigt Lagen om skydd mot olyckor, Backer BHV AB i Sösdala. Räddningstjänsten i Hässleholms kommun gör tillsyn enligt LSO på anläggningen.

Farlig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen


För att förebygga allvarliga olyckor inom kemikalieindustrin och begränsa följderna av olyckor för människor och miljö klassas vissa verksamheter enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Denna lag kallas även Sevesolagstiftningen efter den italienska staden Seveso, där en större olycka med dioxinutsläpp inträffade 1976. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och delar upp verksamheter i två gränsnivåer; en lägre och en högre nivå. Sevesolagstiftningen ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier skall ha en hög säkerhetsnivå. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt Sevesolagstiftningen.

Denna lag ställer även krav på kommunerna att vidta en del åtgärder. Kommunen är ålagd att informera personer som löper risk att påverkas av en olycka vid en Sevesoverksamhet samt att upprätta särskilda planer för räddningsinsatser vid anläggningarna på den högre kravnivån.

Enligt Sevesolagstiftnigen, 14 §, skall kommunen se till att personer som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka vid vissa verksamheter informeras om till exempel vilka säkerhetsåtgärder som skall vidtas och hur man ska agera vid en olycka. Innehållet i informationen skall omfatta ett antal punkter som finns beskrivna i Statens räddningsverks föreskrift (SRVFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Syftet med informationen är att ge dig en övergripande bild kring vilka olyckor som kan inträffa och hur du ska agera.

De anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen, utgör även farlig verksamhet enligt LSO. Räddningstjänsten gör tillsyn enligt LSO på dessa anläggningar. Nedan listas de företag i Hässleholms kommun som omfattas av Sevesolagstiftningen.


  • Svevia AB-Bergtäkt

Information om Svevia AB. Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster.


  • Flogas Sverige AB-gasoldepå

Information Flogas Sverige AB Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.


  • Johansson Berg i Heljat AB – Bergtäkt

Information kommer


Sidan uppdaterades