Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Riskobjekt

Det finns anläggningar och verksamheter som kan innebära fara för allvarliga skador på människor eller miljö om det sker en olycka. Därför finns det olika lagar och förordningar för att förebygga och begränsa följder av en olycka vid ett riskobjekt. En av lagarna är Sevesolagen, som förebygger allvarliga kemikalieolyckor.

Farlig verksamhet

Vilka verksamheter som klassas som farlig verksamhet i Hässleholms kommun bestäms av Länsstyrelsen Skåne. Dessa verksamheter måste göra vissa åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor eller miljö.


Analys av risker

Verksamheten ska analysera riskerna för en olycka som kan medföra allvarliga skador på människor eller miljö.


Hindra och begränsa skador

Verksamheten ska se till att hindra och begränsa allvarliga skador utifrån riskanalysen. Exempel på detta kan vara att det finns beredskap i form av personal eller utrustning.

Det ärden som äger byggnaden eller som har hand om verksamheten som ska uppfylla kraven på att hindra och begränsa skador.


Vid ett utsläpp

Verksamhetsutövaren ska ge Länsstyrelsen Skåne, polismyndigheten och Hässleholms kommun information om att ett utsläpp har skett eller om det finns fara för ett utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen.


Tillsyn

Räddningstjänsten gör tillsyner av farliga verksamheter i Hässleholms kommun.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om farlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Sevesolagen

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas "Sevesolagstiftningen", efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Lagstiftningen finns till för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och gäller för verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier.


Olika kravnivåer

Lagen är uppdelad i två kravnivåer, en högre och en lägre. Vilken kravnivå som verksamheten får beror på mängden kemikalier som verksamheten hanterar, samt vilka risker som verksamheten medför. Enligt Sevesolagen har alla personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet rätt att få information om vilka risker som finns vid verksamheten. Personerna ska även få veta vilka säkerhetsåtgärder som ska göras, och hur personerna förväntas agera om det inträffar en allvarlig olyckshändelse.


Flogas Sverige AB

I Hässleholms kommun finns idag en Sevesoanläggning i den lägre kravnivån. Verksamheten heter Flogas Sverige AB och har en omlastningsdepå för gasol på Samlarvägen 8 i Hässleholm.


Svevia AB

Svevia AB, Bergtäkt på fastigheterna Vankiva 5:12, 5:19 och 3:6

Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten.

Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området.

Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor.

Information om Svevia AB. Pdf, 80 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 80 kB)


Länsstyrelsen Skåne och räddningstjänsten gör tillsyner av Sevesoanläggningen. Det senaste tillsynsbesöket från räddningstjänsten på Flogas var maj 2021. Du kan läsa mer om tillsynsbesöket hos Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen Skåne om Sevesolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Sidan uppdaterades