Hässleholms kommun

Omsorgsförvaltningen

Kasern Johnsson

Löjtnant Granlunds väg 14

Hässleholm

Växel: 0451‑26 70 00

Socialförvaltningen

Tingshusgatan 1

Hässleholm

Telefon: 0451‑26 87 22, 26 87 00

 

Räddningstjänsten

Kommendörsgatan
Hässleholm

Telefon: 0451‑26 80 22, 26 80 33

 

SFI - utbildning i svenska för invandrare

Besöksadress

Reception o administration

Stallmästaregatan 5 Hässleholm

Telefon: 0451-26 68 20

 

Drog- och brottsförebyggande arbete

Hässleholm ska vara en trygg och säker plats för alla medborgare, där barn och unga ska få förutsättningar till en trygg uppväxt. Hässleholms kommun arbetar på flera olika sätt för att öka tryggheten och förebygga kriminalitet och missbruk. Här kan du få en överblick av vad det arbetet innebär.

Förebyggandecentrum har ansvar för kommunens drog- och brottsförebyggande arbete. Vi arbetar för att upptäcka behov i så tidigt skede som möjligt och göra något innan problemen hunnit växa.


Om du som medborgare upplever otrygghet på specifika platser i kommunen eller har förslag på vad kommunen bör göra för att öka trygghet och säkerhet får ni gärna kontakta oss. Vi arbetar utifrån aktuella behov och strävar efter att vidta åtgärder för att öka medborgarnas trygghet.


Samverkan är centralt

För att göra skillnad behöver vi hjälpas åt. Förebyggandecentrum samverkar bland annat med polis, ordningsvakter, skola, socialtjänst, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att få en gemensam bild av behoven och utmaningarna i kommunen. Samverkan gör att vi kan använda våra resurser där de gör mest nytta.

Samverkansöverenskommelse kommun och polis

Hässleholms kommun och polisen vill tillsammans skapa så bra förutsättningarna som möjligt för att förebygga brott och öka trygghet. Det finns därför en överenskommelse om att samarbetet ska främjas, utvecklas och fördjupas. Överenskommelsen beskriver vilka forum för samverkan som båda ska delta i. Ett exempel är det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Arbetet i Brå utgår bland annat från polisens brottsstatistik, lokala trygghetsmätningar, kommunala verksamheters rapportering, folkhälsorapporten samt synpunkter från allmänheten.


Medborgarlöfte

Varje år kompletteras samverkansöverenskommelsen med ett lokalt medborgarlöfte. I medborgarlöftet beskrivs insatser som kommunen och polisen ska göra för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten. Medborgarlöftena bygger bland annat på medborgares erfarenheter och upplevelser av tryggheten i närområdet.

Mer information: Hässleholm | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Vi sprider aktuell kunskap

En viktig del i vårt arbete är att rusta både professionella, föräldrar och vuxna i ungas närhet med kunskap för att kunna upptäcka behov och agera i tid. Detta sker både genom riktade inspirationspass till professionella och genom att publicera inlägg med kunskap, tips och råd till föräldrar och andra vuxna på vår Facebooksida ”Förebyggandecentrum – för ett tryggt Hässleholm”.

Inspirationspassen riktar sig till vuxna i ungas närhet, exempelvis personal på en skola eller föräldrar till ungdomar. Inspirationspass är en kunskapshöjande insats som utformas utifrån de behov som finns i kommunen, vilket innebär att det kan vara olika ämnen som berörs över tid.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där boende, kommun och polis samarbetar för att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Det lokala brottsförebyggande rådet (Brå) i Hässleholm samordnar sedan länge Grannsamverkan. När boende i ett område blir mer uppmärksamma och får mer kunskap om vad de själva kan göra för att minska risken att bli utsatt för brott, ökar tryggheten i området och brottsligheten minskar.

 

Är du intresserad av att starta upp Grannsamverkan i ditt bostadsområde? Stäm av intresset hos dina grannar och ta kontakt med kommunen eller den lokala polisen som erbjuder fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar, och vad som är viktigt i arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott.

Mer om Grannsamverkan: www.Samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats.

Att trygghetsvandra innebär att en grupp människor går igenom ett område och på ett systematiskt sätt inventerar och protokollför olika trygghetsaspekter. Det kan exempelvis vara trasig belysning, platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att utvecklas till brottsplatser. Vid trygghetsvandringar bjuds dels företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis in att delta. Dels medborgare som bor och vistas i området då de har störst kännedom om det. Protokollet från vandringen följs sedan upp i brottsförebyggande rådet och det arbetas fram förslag på lösningar som kan komma att utgöra grunden för både mindre och större åtgärder.


Det lokala brottsförebyggande rådet anordnar 1–2 trygghetsvandringar årligen och dessa platser prioriteras utifrån lokala trygghetsmätningar, polisens brottsstatistik och genom dialoger med medborgare.

Mer om trygghetsvandring: Trygghetsvandringar - Brottsförebyggande rådet (bra.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningsdriven nattvandring är en del av det brottsförebyggande arbetet och samordnas via det lokala brottsförebyggande rådet (Brå). Det syftar till att fler vuxna ska röra sig ute i det offentliga rummet i miljöer där ungdomar vistas kvälls- och nattetid. Detta för att värna om ungdomars bästa, finnas där och skapa en lugn och trygg miljö. Det ökar även förutsättningarna att minska alkohol- och drogbruk, förebygga våld och minska brottslighet samt skadegörelse. 


Sedan våren 2022 bedrivs nattvandringen i samarbete med Länsförsäkringar Göinge – Kristianstad och kallas därmed trygghetsvandring. Tillhör du en förening som vill vandra och få sponsring i utbyte? Läs mer om konceptet nedan: Trygghetsvandringar i vår del av Skåne - Länsförsäkringar (lansforsakringar.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du orolig för någon som dras till en extrem rörelse? Det finns ett nationellt telefonnummer för dig som känner oro kring att någon i din närhet håller på att radikaliseras.


Orostelefonen om radikalisering 020-100 200 - Rädda Barnen (raddabarnen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Orostelefonen drivs av Rädda barnen på uppdrag av Nationella samordnaren för våldsbejakande extremism. Den är öppen vardagar klockan 9–12 och 13–16, samt kvällsöppen på onsdagar till klockan 19. Orostelefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen. Du kan också få information om vilket stöd som finns där du bor och även bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i din kommun. Information om vilket stöd som finns i kommunen kan även ges via Hässleholms kontaktcenter, tel: 0451-26 70 00.


Våldsbejakande extremism är ett allvarligt samhällsproblem som måste förebyggas och motverkas. Det är många gånger familj, vänner, lärare, fritidsledare eller andra människor som lever nära den radikaliserade och våldbejakande personen, som på ett tidigt stadium kan upptäcka och motverka vidare radikalisering. Det är också hos dem den största oron finns. Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism och Rädda barnens förhoppning är att en nationell stödtelefon ger närstående någon att vända sig till för att prata ut om sin oro. Telefonen fyller också ett viktigt syfte genom att informera den som ringer om vilket stöd som finns att få i kommunen där man bor.

MBU är en gruppverksamhet för ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Deltagarna träffas en kväll i veckan under tio veckor. MBU ger ungdomarna möjlighet att lära känna uniformsbärare såsom brandmän, poliser, ambulanspersonal, ordningsvakter, m.fl. och prova på delar av uniformsbärarnas arbete. Målet är att öka förståelsen mellan de unga och de som arbetar inom samhällsstödjande yrken samt att väcka intresset för dessa yrken. Efter avslutad termin kan de ungdomar som vill fortsätta som MBU-ambassadörer. De får då vara med och utveckla arbetet, hjälpa till med marknadsföring och rekrytering till nya grupper samt hjälpa till vid träffarna under kommande terminer. Kontakta kommunens kontaktcenter för mer information. 0451-26 70 00.

#duspelarroll vill bidra till att ungdomar tillsammans med vuxna skapar ett mer tillåtande och öppet klimat på skolan. Ett klimat vi hoppas att ungdomarna även kommer att bära med sig på fritid med familj och vänner. Förebyggandecentrum arbetar våldsförebyggande i samverkan med grundskolor i kommunen. I materialet #duspelarroll, som vänder sig till åk. 7–8 på högstadiet har vi fokus på jämställdhet och att motverka en normalisering av lindrigt våld. De tre principerna 1) sambandet mellan lindrigt och grovt våld 2) sambandet mellan destruktiva könsnormer och våld och 3) att aktiva åskådare tidigt kan agera mot lindrigt våld, finns som en röd tråd genom materialet och är utgångspunkten i det våldsförebyggande arbetet. #duspelarroll ger ungdomar möjlighet att reflektera kring destruktiva normer och utgår från forskning som visar på att det i mer jämställda miljöer förekommer mindre våld.

Drogförebyggande arbete

Hässleholms kommuns drogförebyggande arbete följer regeringens nationella alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik (ANDT). Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Alkohol

I Hässleholms kommun är den övergripande målsättningen att ingen under 18 år ska dricka alkohol. Kommunen arbetar dessutom för att förebygga risk- och missbruk av alkohol samt att begränsa berusningsdrickandet. Vi anordnar bland annat kampanjer som syftar till att öka medvetenheten kring tonåringar och alkohol.


Narkotika

I Hässleholms kommun arbetar vi för att förebygga användning av narkotika och narkotikamissbruk samt att så tidigt som möjligt kunna sätta in stöd. När det gäller narkotika är cannabis det i särklass vanligast förekommande preparatet bland ungdomar.


Dopning

Hässleholms kommun är medlem i dopningsnätverket PRODIS och går under det lokala namnet 100% ren hårdräning Hässleholms kommun. Arbetsmetoden syftar till att förebygga användning av dopningspreparat genom ett samarbete mellan kommunen, Polisen och lokala träningsanläggningar.


Tobak

Vi vet idag att tobak kan vara en inkörsport till annat missbruk och att det finns ett samband mellan framför allt rökning och andra droger. Därför arbetar Hässleholms kommun bland annat för att skapa fler tobaksfria miljöer och begränsa ungdomars tillgång till tobak. I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt mot användningen av tobak bland ungdomar. Under 2015 infördes Tobaksfri skoltid på samtliga skolor i kommunen. Enligt Tobakslag (1993:581) är det förbjudet att röka på skolgårdar för alla som vistas på skolans område.


Du som förälder

Du som förälder eller vårdnadshavare har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Din inställning och attityd gentemot alkohol och droger är ett av de viktigaste verktygen. Visa omtanke genom att vara nyfiken på var ditt barn befinner sig om kvällarna, vad som händer på internet och prata med andra föräldrar. Stärk relationen till ditt barn genom att prata, diskutera och lyssna. Var tydlig med vad du tycker och sätt gränser som i sin tur hjälper din tonåring att säga nej till alkohol, narkotika, tobak och dopning.


Stöd och hjälp

För att få stöd och hjälp i alkohol och/eller narkotikamissbruk i Hässleholms kommun kan både du som ungdom och vuxen vända dig till Maria Skåne Nordost, Mottagningsenheten på Socialförvaltningen eller Individ- och familjesupporten. Kommunens Kontaktcenter kan hjälpa dig vidare 0451-26 70 00.

Inspirationspass – ANDT är utformat till personal på högstadieskolor eller gymnasieskolor. Personal får under en halvdagsutbildning information kring ANDT. Fokus ligger på hur man kan möta och samtala med ungdomarna i dessa frågor. Till exempel hur vi närmar oss ungdomar med en drogliberal syn. Vilka argument använder ungdomar idag och hur bemöter vi dem? Detta inspirationspass görs i samverkan med polisen samt Maria Skåne nordost som arbetar med behandling av missbruk och anhörigstöd.

Kontakta Förebyggandecentrum

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring vad vi kan bidra med eller tankar kring vad kommunen kan göra för att öka tryggheten. Vi nås dagtid, måndag till fredag på 0451-26 72 55. Det går även bra att mejla till forebyggandecentrum@hassleholm.se

Du alltid välkommen att vända dig till Förebyggandecentrum. Vi finns här för dig om du behöver prata om något som känns jobbigt eller behöver stöd i att hitta rätt hjälp. Det är helt frivilligt att prata med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler, men har anmälningsskyldighet om vi ser att ett barn far illa och kan vara i behov av hjälp.

Du är du välkommen att kontakta oss om du känner oro att en ungdom befinner sig i negativa sammanhang, riskerar att hamna i kriminalitet eller varit utsatt för brott.

Sidan uppdaterades