Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00


 

Biståndshandläggare

Växel 0451-26 70 00

Hemtjänst

  • Ingen giltig användare vald.

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg.

Hemtjänsten utgår från det du klarar själv och kompletterar sedan med olika insatser som du har behov av. Insatserna kan vara allt från enklare serviceinsatser till personlig omsorg och omvårdnad.

 

I hemtjänsten arbetar undersköterskor och vårdbiträden, men du kan också, om du är inskriven i hemsjukvården, få hjälp av legitimerad personal såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnast.

Ansök hos biståndshandläggare

Vilken hjälp du kommer att få beslutas av bistånds-handläggare, som utgår från Socialtjänstlagen om att ha rätt till skälig levnadsnivå. (SoL 4:1)

Du kommer i kontakt med biståndshandläggare via kommunens växel. 

När du får hjälp av hemtjänsten utses en kontaktman som du och dina anhöriga kan vända er till med frågor. Kontaktmannen fungerar som en länk mellan dig och ditt ombud och hemtjänsten.

Du erbjuds en Hemma-hos-pärm i samband med att hemtjänsten påbörjar insatser hos dig.
Hemma-hos-pärmen innehåller aktuella uppgifter på insatser och informationsmaterial som underlättar för både dig och personal.
I pärmen finns en kopia på genomförandeplanen, så att personalen på plats kan se vad som är överenskommet.

Tillsammans med din kontaktman kommer du överens om en genomförandeplan där ni planerar och beskriver upplägget av dina hemtjänstinsatser. Om du önskar kan din anhörig eller ditt ombud vara med när genomförandeplanen görs.

När du till följd av skada eller sjukdom behöver hälso-och sjukvårdsinsatser och inte kan ta dig till vårdcentralen kan du få insatser utförda av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska i den kommunala hemsjukvården.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar, för den hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet och i de särskilda boendeformerna upp till sjuksköterskas kompetens.


För att hantera den medicinska säkerheten finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som har ansvar för kvalitet och säkerhet i kommunens hälso- och sjukvård.

Inom hemvården (hemtjänst och hemsjukvård) arbetar vi utifrån teamarbete. Det innebär att hemtjänstpersonal tillsammans med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut/sjukgymnaster arbetar för att på bästa sätt kunna tillgodose dina behov utifrån dina uppsatta mål.
All personal inom hemtjänsten arbetar med utgångspunkt från det du själv kan klara av.

Med ett trygghetslarm kan du kalla på hjälp om något hastigt händer. Möjligheten att få kontakt med hemtjänstpersonalen dygnet runt ökar din känsla av trygghet.

I normala fall åtgärdas larm inom 60 minuter.

Tänk på att ditt hem är personalens arbetsplats. Vi vill ha möjligheten att hjälpa dig på bästa sätt. För att hemtjänstpersonalen ska kunna göra ett bra arbete och ha en bra arbetsmiljö kan ibland vissa förändringar i ditt hem vara nödvändiga. Det kan finnas behov av att skapa utrymme i din bostad för hjälpmedel. Vi hoppas att du har förståelse för det.

Vi förväntar oss att du meddelar oss senast dagen innan om du inte är hemma eller av andra skäl inte kan ta emot oss på överenskommen tid.

All personal inom vård och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får berätta för någon utomstående vad du har talat om i förtroende eller vad de har fått reda på om dina personliga förhållanden genom sitt arbete.

Personalen som arbetar inom vård och omsorg får inte ta emot gåvor eller annan belöning.
Personalen får inte heller medverka till att upprätta testamente eller liknande värdehandling.

Avgiften för hemtjänst och hemsjukvård baseras på din inkomst och bostadskostnad. För ytterligare information kontakta någon avgiftshandläggare genom kommunens växel 0451-26 70 00.


Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund, 5 kap. 4 § Socialtjänstlagen).

Hemtjänstens insatser ska inriktas på att du känner välbefinnande med de insatser som ges. Du ska kunna känna trygghet och meningsfullhet och verksamheten har ansvar för att alla insatser genomförs på ett sådant sätt.

Sidan uppdaterades 2020-10-19