Hässleholms kommun

God man för ensamkommande barn

Varje ensamkommande barn som kommer till Sverige ska få en god man. Det är överförmyndaren i den kommun barnet vistas i som förordnar en god man för barnet.

Gode mannens arbetsuppgifter

I uppdraget som god man för ensamkommande ansvarar du för barnets personliga förhållanden och ska sköta dess angelägenheter. Du ansvarar även för att förvalta barnets tillgångar. Det som skiljer en god man från föräldrarollen är att du inte har något ansvar för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet. Du har inte heller någon försörjningsskyldighet. Din huvudsakliga roll som god man är att vara en samordnare av insatserna kring barnet.

När du blivit förordnad som god man ska du omgående ta kontakt med barnets offentliga biträde för att kontrollera att denne ansökt om uppehållstillstånd för barnet. Du ska även se till att barnet får möjlighet att gå i skola. För att kunna säkerhetsställa att barnets behov tillgodoses krävs det en regelbunden kontakt med barnet, skolan, handläggare på Migrationsverket, barnets offentliga biträde samt barnets boende. Som god man har du både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Med hänsyn till barnets ålder och mognad ska du även beakta barnets önskemål.

Enligt lag är du i egenskap av god man skyldig att inkomma med en förteckning över barnets tillgångar per den dagen du blev förordnad som god man. I de flesta fall har barnet inga tillgångar eller skulder men förteckning måste ändå lämnas in. I samband med inlämnandet av förteckningen kan du begära dig befriad från att inkomma med ekonomisk redovisning. Även om du är befriad från ekonomisk redovisning är det viktigt att ha god koll på barnets ekonomi. Barnets inkomst brukar bestå av dagersättning från Migrationsverket och studiebidrag och det är din uppgift att se till att pengarna går till barnets nytta. Det är inte tillåtet att sammanblanda sin egen ekonomi med barnets. Det är inte heller din uppgift att skjutsa barnet till aktiviteter eller besök hos exempelvis läkare.

Förteckning

Förteckning över tillgångar och skulder Pdf, 818.3 kB.

Redovisning av uppdraget

Som god man för ensamkommande har du rätt till arvode för ditt uppdrag. Du lämnar kvartalsvis in en redogörelse där du beskriver vad du gjort i egenskap av god man under perioden. Om du utfört uppgifter som inte ingår i ditt uppdrag kan du inte räkna med att få ersättning för detta. Överförmyndaren i Hässleholms kommun tillämpar schablonarvode som är 54 % av prisbasbeloppet per år gällande ensamkommande barn som är asylsökande. Om barnet har uppehållstillstånd är arvodet 30 % av prisbasbeloppet per år. Du har även rätt till en kostnadsersättning på 100 kr/månad som bland annat ska täcka kostnader för porto och telefonsamtal. Utöver schablonarvodet har du rätt till körersättning 1,85 kr/km. Om du begär högre arvode än schablonarvodet behöver du inkomma med en begäran om extra ordinärt arvode.

Redogörelse

Redogörelse för ensamkommande barn Pdf, 120.1 kB.

Begäran om extra arvode

Begäran om extraordinärt arvode åt ensamkommande barn Pdf, 45.6 kB.

Blanketten måste sparas ner på datorn innan utskrift.

Körjournal

Körjournal för resor Pdf, 1.4 MB.

När upphör uppdraget

Tanken med ett godmanskap för ensamkommande är att detta ska upphöra så fort barnet fått uppehållstillstånd. När barnet har fått uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare anordnas för barnet.
Det är socialförvaltningens ansvar att utreda och ansöka om särskild förordnad vårdnadshavare. Uppdraget kan även upphöra om barnets vårdnadshavare kommer till Sverige och kan företräda barnet samt om barnet varaktigt lämnar Sverige. Blir barnet myndigt upphör godmanskapet per automatik.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: