Hässleholms kommun

Växel: 0451-26 70 00

Kontaktinformation

Kontaktperson och ansökningsadress se information under varje stiftelse.

Stiftelser och stipendier

Hässleholms kommun administrerar åtta stiftelser.

Så söker du bidrag

Vem som kan söka bidrag, vem som är kontaktperson och vart du ska skicka ansökan hittar du under respektive stiftelse. Märk kuvertet med den stiftelses namn som du söker bidrag från. Utdelning kommer att ske efter fattat beslut i berörd nämnd.


Sista ansökningsdag för bidrag är sista vardagen i april månad, det gäller för alla stiftelser.


Stiftelsen Troed Nelssons sparfond till Vinslövs socken

Kapitalet får utdelas till barn i samband med examen i Vinslövs församling.


Kontaktperson:

Anneli Christensson

0451‑26 84 82 eller

e-post till Anneli Christensson

 

Ansökan skickas till:

Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen
Anneli Christensson
281 80 Hässleholm

 

Stiftelsen Matilda Johanssons donationsfond

Avkastningen ska delas ut till behövande inom Norra Åkarps församling.

Observera
Socialnämnden har egen ansökningsblankett och fås mot begäran av Jennica Juhlin.


Kontaktperson:

Jennica Juhlin Rignell

0451‑26 88 99 eller

e-post till Jennica Juhlin Rignell

 

Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond

Kapitalet ska användas till de gamlas fest och trevnad, i första hand under julhelgen, i Vankiva gamla kommun.

Kontaktperson:

Yvonne Kvist

0451-26 87 52 eller

e-post till Yvonne Kvist


Ansökan skickas till:

Hässleholms kommun
Omsorgsförvaltningen

Yvonne Kvist

281 80 Hässleholm


Stiftelsen Jöns Jönssons donationsfond

Räntan får användas av Vinslövs municipalsamhälle till samhällets förskönande eller annat därmed jämförligt ändamål.


Kontaktperson:

Anders Ekström

0451-26 80 57 eller

e-post till Anders Ekström


Ansökan skickas till:

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Anders Ekström
281 80 Hässleholm


Stiftelsen änkefru Anna Åkessons donationsfond

Räntan får användas av Vinslövs municipalsamhälle till samhällets förskönande eller annat därmed jämförligt ändamål.


Kontaktperson:

Anders Ekström

0451‑26 80 57 eller

e-post till Anders Ekström


Ansökan skickas till:

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Anders Ekström
281 80 Hässleholm

Anders Olssons stiftelse

Högst 90 % av avkastningen ska användas till samhälleliga ändamål inom Farstorps församling.


Kontaktperson:

Anders Ekström

0451‑26 80 57 eller

e-post till Anders Ekström


Ansökan skickas till:

Hässleholms kommun

Kommunledningsförvaltningen

Anders Ekström
281 80 Hässleholm


Stiftelsen för Hässleholms kommuns grundskola

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av stiftelser enligt särskild förteckning i stiftelsens donationsbok.
Förvaltningen av stiftelsen ska handhas av kommunstyrelsen.
Av den årliga avkastningen ska minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning skall användas till förmån för elever vid grundskolan i kommunen, företrädesvis för:

  • belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit
  • belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott
  • stipendium för fortsatt utbildning
  • hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands
  • studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet
  • idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
  • förvärv av material med mera.


Beslut om utdelning fattas av skolstyrelsen. Avkastningen överlämnas därefter till respektive skolenhets rektor och lärarkollegium för utdelning. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av stiftelsen ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i stiftelsen ingående stiftelserna i den utsträckning som finnes lämpligt.


Kontaktperson:

Anneli Christensson

0451‑26 84 82 eller

e-post till Anneli Christensson

 

Ansökan skickas till:
Hässleholms kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen

Anneli Christensson
281 80 Hässleholm

 

Hässleholms kommuns sociala stiftelse

Stiftelsen har bildats genom sammanläggning av donationer enligt särskild förteckning i stiftelsens donationsbok.
Förvaltningen av stiftelsen ska handhas av kommunstyrelsen.
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Resterande avkastning skall utdelas i enlighet med beslut av socialnämnden. Avkastningen får utdelas till behövande personer inom kommunen. Avkastning som inte används reserveras för utdelning under kommande år. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Vid disposition av stiftelsen ska hänsyn tas till föreskrifterna för de i stiftelsen ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.
Kommunen har skyldighet att underhålla gravplatser enligt vad som framgår av bestämmelserna för Martin och Carolina Mårds fond och Nils Pålsson i Ranseröd fond även om dessa ingår i stiftelsen. Beträffande Peter Magnus Petterssons donationsfond ska, om gravvården inte bekostas på annat sätt, graven vårdas i enlighet med donationsurkunden, högst med ett så stort belopp som motsvarar donationens andel av stiftelsens totala avkastning.
Ägaren till Perstorp 1:1 i före detta Hästveda socken, ska vart tionde år få utdelning av stiftelsens avkastning enligt bestämmelserna för Frans Nilssons fond, dock högst med så stort belopp som motsvarar donationens andel av stiftelsens totala avkastning.

Observera
Socialnämnden har egen ansökningsblankett och fås mot begäran av Jennica Juhlin.


Kontaktperson:

Jennica Juhlin Rignell

0451‑26 88 99 eller

e-post Jennica Juhlin Rignell

Sidan uppdaterades