Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Tf chef olycksförebyggande verksamhet

Tobias Ullmark

Telefon: 0451-26 80 41

Skicka meddelande till

Tillsyn av brandskydd

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) genomförs av Räddningstjänsten i Hässleholm kommun. Nedan finns information om varför vi gör en tillsyn, vad det kostar och hur en tillsyn görs på plats.

Varför görs en tillsyn?

En tillsyn kan göras enligt LSO, enligt LBE eller som en samplanerad tillsyn där vi genomför tillsynen enligt båda lagarna. Tillsynen görs för att kontrollera att lagarna, samt regler och föreskrifter kopplat till dessa, följs och efterlevs.

 

Enligt 2 kap. 2 § i LSO så ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Vad som är ett skäligt brandskydd varierar beroende bland annat på vilken typ av byggnad eller anläggning som tillsynas, vilken verksamhet som bedrivs och när byggnaden är uppförd.

 

Vid tillsynen enligt LBE kontrolleras om hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor sker på ett säkert sätt och att det följer lagen, regler och föreskrifter.

 

Vid samplanerade tillsyner tittar vi på både brandskyddet och er hantering av brandfarlig eller explosiv vara.

 

Vad kostar en tillsyn?

Kostnaden för tillsynen beror på ett antal olika faktorer. Det är planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket inklusive transporter till och från tillsynsobjektet samt utredning. Tillsynsavgiften ska vara till självkostnadspris. I Hässleholm består avgiften för tillsynen av två delar, en grundavgift som innehåller för- och efterarbetet, och en kostnad per påbörjad halvtimme på plats.

 

Skulle en tillsyn leda till ett föreläggande eller förbud ökar handläggningstiden, bland annat på grund av den obligatoriska uppföljningen och faktureras separat. Avgiften för föreläggandet eller förbudet beror på den faktiskt nedlagda tiden i arbetet med föreläggandet eller förbudet.

 

Nedan finns information om priserna:

Timkostnad

910 kronor

Grundavgift tillsyn enligt LSO el. LBE

1820 kronor

Grundavgift samplanerad tillsyn enligt LSO och LBE

2275 kronor

 

Vad behöver du som tillsynad göra innan tillsynen?

För att tillsynsbesöket ska genomföras inom utsatt tid och för att ert brandskydd och er hantering av brandfarlig eller explosiv vara ska bedömas korrekt vill vi att ni förbereder er inför tillsynsbesöket genom att:

  • berörda personer/befattningar medverkar vid tillsynen, minst brandskyddsansvarig och föreståndare för brandfarlig vara. Finns det flera aktörer som är inblandade i brandskyddet bör någon från var aktör vara med. Det kan exempelvis vara att ägare och nyttjanderättshavare inte är densamma, då bör minst en representant från ägaren och en representant från nyttjanderättshavaren vara med.
  • vara insatta i ert organisatoriska och tekniska brandskydd och er hantering av brandfarliga varor eller explosiva varor och kunna redovisa för hur ni arbetar med det.
  • ha aktuell dokumentation, nycklar och annat nödvändigt nära till hands.

Hur görs en tillsyn?

Hur Räddningstjänstens tillsynsförrättare väljer att genomföra sin tillsyn är personberoende och skiljer från person till person. Innehållet i tillsynen ser dock ofta likadant ut men det skiljer i vilken ordning tillsynsförrättare väljer att göra vissa delar. Nedan finns en beskrivning av de punkter som brukar finnas med vid tillsynen:

  1. Introduktion: Tillsynen inleds ofta med att de som närvarar vid tillsynen presenterar sig och talar om vilken roll de har i arbetet med brandskyddet eller hanteringen enligt LBE. Räddningstjänstens tillsynsförrättare berättar om syftet med tillsynsbesöket.
  2. Genomgång av administrativa uppgifter: Efter introduktionen görs en genomgång av de administrativa uppgifter som Räddningstjänsten har. Det brukar vara adress, kontaktperson etc. Det tidigare tillsynsprotokoll/tjänsteanteckningen diskuteras för att göra en kortare uppföljning av förra tillsynen. De tillsynade får ge en redogörelse av byggnaden, anläggningen och verksamheten som bedrivs.
  3. Genomgång dokumentation, rutiner och systematiskt brandskyddsarbete: En viktig del i bedömningen av brandskyddet och hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara består av dokumentation, rutiner och instruktioner. Därför görs en genomgång av det organisatoriska och systematiska brandskyddsarbetet, tillstånd för brandfarlig vara, rutiner, klassningsplaner och andra lämpliga dokument där ni ska kunna redogöra för tillsynsförrättaren hur ni arbetar med ert brandskydd och er hantering av brandfarlig eller explosiv vara.
  4. Rundvandring: För att kontrollera byggnadens brandskydd eller hur hanteringen av brandfarliga eller explosiva varor sker så görs en rundvandring i byggnaden/anläggningen för teknisk kontroll. Vid rundvandring görs stickprovskontroller av olika delar i brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara. Viktiga delar som kontrolleras är till exempel installationer i det tekniska brandskyddet, utrymningsmöjligheter, förvaring av brandfarlig eller explosiv vara, för att nämna några.
  5. Avslutning: Efter att tillsynsförrättaren fått en bild av brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara så avslutas tillsynen med att tillsynsförrättare sammanfattar tillsynsbesöket. Eventuella brister i brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig vara diskuteras och tillsynsförrättaren förklara hur denne tänker att det fortsatta hanteringen av tillsynen kommer att gå till.

Vad händer efter en tillsyn?

Efter tillsynsbesöket skriver tillsynsförrättaren en tjänsteanteckning som beskriver hur tillsynen gått till, vilka uppgifter som haft betydelse i bedömningen av brandskyddet eller hanteringen av brandfarlig eller explosiv vara samt vilka eventuella brister som uppmärksammats. Räddningstjänsten har som mål att skicka tjänsteanteckningen senast en vecka efter tillsynsbesöket.

Skulle brister uppmärksammas vid tillsynsbesöket diskuteras dessa vid sammanfattningen av tillsynen. Tar ni på er ansvaret att åtgärda mindre brister kommer lämplig svarsmetod att bestämmas för att ni ska kunna bevisa att brister är åtgärdade. Detta kan till exempel vara genom fotografier, skrivna dokument eller liknande. En tidsfrist kommer att sättas för när ni senast ska ha återkopplat till tillsynsförrättaren om att åtgärder är genomförda.

Skulle stora brister uppmärksammas, att vi inte kommer överens om åtgärder och/eller svarstider, eller att tidsfristen för åtgärder gått ut utan återkoppling kommer räddningstjänsten att skriva ett föreläggande om åtgärder enligt LSO 5 kap. 4 § eller LBE 25 § för att få till stånd åtgärder. Föreläggandet kan komma att kombineras med förbud och ev. vite om bristerna är omfattande.

Sidan uppdaterades 2016-11-09 av Mattias Larsson

  • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube