Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Brandfarlig vara

  • Ingen giltig användare vald.

Hanteringen av brandfarliga varor ska ske på ett säkert sätt och följa de lagar, regler och föreskrifter som styr hanteringen. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vid hantering över vissa mängder. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillståndshanteringen och kostnaden beror på tiden som läggs ner av kommunen i ärendet.

Vad är brandfarlig vara?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppgift att ta fram föreskrifter och allmänna råd gällande hantering av brandfarlig vara. MSB bestämmer vad som är brandfarlig vara och inte.


På MSB:s hemsida finns information om dessa föreskrifter och allmänna råd och även ett antal handledningar, vägledningar och liknande om hantering av brandfarlig vara.


Länk till MSB:s hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter och vägledning

Nedan finns tillståndsblankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara samt en vägledning för att du ska kunna fylla i blanketterna på ett korrekt sätt. Tillståndhanteringen sköts av räddningstjänsten.

 

Tillståndspliktig mängd

I föreskriften MSBFS 2013:3 anges vilka mängder som får hanteras utan att tillstånd behöver sökas. Om du inte kommer upp i angiven mängd behöver ni inte söka tillstånd, men varorna ska ändå hanteras rätt enligt lagen och de andra författningarna.

Volym

Tillståndsprocessen

Tillståndsprocessen beskrivs nedan för att du som söker ska veta vad som sker när ni har skickat in tillståndsansökan.

  1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis: När Räddningstjänsten får tillståndsansökan diarieförs denna och ärendet tilldelas en tillståndshandläggare. Ni kommer även att få ett mottagningsbevis med information.

  2. Granskning av ansökan: De inskickade handlingarna kontrolleras.

  3. Begäran om komplettering: Bedömer tillståndshandläggaren att det saknas viktig information eller om det är något i ansökan som behöver ändras så skickas en begäran om komplettering till er.

  4. Granskning av komplettering: De inskickade handlingarna kontrolleras. Skulle det fortfarande saknas något tar tillståndshandläggaren kontakt mer er igen.

  5. Tillståndsbevis: När handlingarna är kompletta skrivs tillståndsbeviset och det skickas till er. Det kan finnas villkor i tillståndet och det är viktigt att läsa igenom tillståndet.

  6. Avsyning av anläggningen: När ni fått tillståndsbeviset ska en avsyning av anläggningen göras. Vid avsyningen kontrolleras att hantering och förvaring sker på rätt sätt och enligt de villkor som anges i tillståndet. Efter godkänd avsyning, eller att brister från avsyningen åtgärdats så får hanteringen av den brandfarliga varan påbörjas.

  7. Avsyningsprotokoll: När avsyningen är gjord så skrivs ett avsyningsprotokoll.

  8. Tillståndet gäller, ärendet avslutas: Om det inte fanns några brister vid avsyningen eller att bristerna nu åtgärdats så gäller tillståndet och ärendet avslutas.

Mer information

Sidan uppdaterades 2020-01-02