Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985


Tf chef olycksförebyggande verksamhet

Tobias Ullmark

Telefon: 0451-26 80 41

Skicka meddelande till

Brandfarlig vara

Hanteringen av brandfarliga varor ska ske på ett säkert sätt och följa de lagar, regler och föreskrifter som styr hanteringen. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vid yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder.

Vad är brandfarlig vara?

 

Brandfarlig vara är i huvudsak två olika delar: brandfarlig gas och brandfarlig vätska.

Brandfarlig gas:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gas som bildar brännbar blandning med luft vid 20°C.

Brandfarlig vätska:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vätskor som har flampunktlänk till annan webbplats under 100°C. Brandfarlig vätska delas in i olika klasser beroende på vilken flampunkt den har.

 

Det finns även andra produkter som är brandfarliga och vilka detta är bestäms av

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Mer information om delarna ovan finns genom att klicka på de understrukna uttrycken.

 

Tillstånd hantering av brandfarlig vara

Den som hanterar vissa mängder brandfarlig vara ska ha tillstånd för denna hantering enligt LBE. Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara görs på den blankett som finns nedan. Till denna finns en vägledning som ska vara ett stöd vid ifyllandet och för att ansökan ska bli komplett. Om handlingar inte är kompletta finns det risk för att handläggningen av tillståndet drar ut på tiden då tillståndsansökan kommer att behöva en komplettering. En förlängd tillståndsprocess kostar även mer pengar i avgift för tillståndet.

 

Ifylld ansökan skickas till:

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Blanketter

Nedan finns tillståndsblanketter och vägledningar för att fylla i blanketterna på ett korrekt sätt. Om ni vill anmälan en ny föreståndare eller komplettera detta finns en separat blankett för detta

 

Blankett och vägledning för ansökan om nytt tillstånd för brandfarlig vara eller komplettering till befintligt tillstånd:

Blankett ansökan ny hantering/komplettering brandfarlig varaPDF (pdf, 2.4 MB)

Vägledning ifyllnad av tillståndsblankett ny hantering/komplettering brandfarlig varaPDF (pdf, 148.3 kB)

 

Blankett och vägledning för ansökan om förlängning av befintligt tillstånd för brandfarlig vara:

Blankett ansökan förlängning befintligt tillståndPDF (pdf, 2.4 MB)

Vägledning ifyllnad av tillståndsblankett förlängning befintligt tillståndPDF (pdf, 147.1 kB)

 

Blankett för anmälan om föreståndare för hantering av brandfarlig vara:

Blankett anmälan föreståndarePDF (pdf, 127.4 kB)

 

Mer information om tillstånd för brandfarlig vara 

Information om tillstånd enligt LBElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillståndspliktig mängd

I föreskriften MSBFS 2013:3 anges vilka mängder som får hanteras utan att tillstånd behöver sökas. Om mängden brandfarliga gaser respektive vätskor inte överstiger någon av volymgränserna i tabellen nedan behövs inget tillstånd för hanteringen. Om någon av mängderna överskrids är hanteringen däremot tillståndspliktig. Då ska alla de mängder brandfarlig vara som hanteras ingå i ansökan, även de som inte uppgår till tillståndspliktig mängd.

Volym

Viss hantering är undantagen tillståndplikten och dessa typer av hantering hittar du I föreskriften MSBFS 2013:3 och via länken nedan:

Undantag från tillståndspliktenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillståndsprocessen

Tillståndsprocessen beskrivs nedan för att ni som söker ska veta vad som sker när ni har skickat in tillståndsansökan.

Process
 1. Inkommen ansökan och mottagningsbevis: När Räddningstjänsten får tillståndsansökan diarieförs denna och ärendet tilldelas en tillståndshandläggare. Ni kommer även att få ett mottagningsbevis med information.

 2. Granskning av ansökan: De inskickade handlingarna kontrolleras.

 3. Begäran om komplettering: Bedömer tillståndshandläggaren att det saknas viktig information eller om det är något i ansökan som behöver ändras så skickas en begäran om komplettering till er.

 4. Granskning av komplettering: De inskickade handlingarna kontrolleras. Skulle det fortfarande saknas något tar tillståndshandläggaren kontakt mer er igen.

 5. Tillståndsbevis: När handlingarna är kompletta skrivs tillståndsbeviset och det skickas till er. Det kan finnas villkor i tillståndet och det är viktigt att läsa igenom tillståndet.

 6. Avsyning av anläggningen: När ni fått tillståndsbeviset ska en avsyning av anläggningen göras. Vid avsyningen kontrolleras att hantering och förvaring sker på rätt sätt och enligt de villkor som anges i tillståndet. Efter godkänd avsyning, eller att brister från avsyningen åtgärdats så får hanteringen av den brandfarliga varan påbörjas.

 7. Avsyningsprotokoll: När avsyningen är gjord så skrivs ett avsyningsprotokoll.

 8. Tillståndet gäller, ärendet avslutas: Om det inte fanns några brister vid avsyningen eller att bristerna nu åtgärdats så gäller tillståndet och ärendet avslutas.

Föreståndare

En verksamhet som är tillståndpliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på ett säkert sätt. Detta förutsätter kunskap om de brandfarliga varornas egenskaper, anläggningen i fråga och lagstiftningens krav. Uppgift om föreståndare, dess kompetens och lämplighet, ska anmälas till tillståndsmyndigheten, inklusive kontaktuppgifter. Om man utser en ny föreståndare ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten och blankett för detta finns nedan. Föreståndare ska utses innan hanteringen av brandfarlig vara påbörjas.

 

Blankett anmälan föreståndarePDF (pdf, 127.4 kB) (pdf, 2.4 MB)

Information om kraven på föreståndare för brandfarlig varalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf, 217.3 kB) (DOKUMENT)

 

Särskilt om gasolhantering

Att förvara och hantera gasol är förknippat med risker, framförallt på allmänna och publika platser. Det ställs höga krav på den som ansvarar för hanteringen så att riskerna med gasol förebyggs och minimeras. Hantering av gasol skall alltid ske enligt de lagar, föreskrifter som finns. Dessutom skall hanteringen ske av personer som är väl förtrogna med riskerna samt gällande lagstiftning inom området.

 

I vissa fall krävs även att tillstånd söks för gasolhanteringen. Följande mängder gasol får hanteras utan att tillstånd behöver sökas:

 • Yrkesmässig, icke publik verksamhet inomhus; 2 liter
 • Yrkesmässig, icke publik verksamhet utomhus; 60 liter (både flaska och förbrukning ska vara utomhus)
 • Yrkesmässig, icke publik verksamhet inomhus; 250 liter
 • Yrkesmässig publik verksamhet utomhus; 1000 liter (både flaska och förbrukning ska vara utomhus)
 • Privat hantering; 60 liter

Gasolhantering vid tillfälliga verksamheter vid publik verksamhet, exempelvis matvagnar och mindre tält, behöver inte söka tillstånd för hanteringen utan att de kan hantera upp till 60 liter gasol utan tillstånd trots att hanteringen sker inomhus. Dessa betraktas därmed på samma sätt som yrkesmässig publik verksamhet där all hanteringen sker utomhus.

Mer information om brandfarlig vara:

Gasolanläggningar för restaurangerlänk till annan webbplats

Gasolanläggningar för skolorlänk till annan webbplats

Gasol för hem- och fritidsmiljölänk till annan webbplats

Förvaringsskåp för brandfarlig varalänk till annan webbplats

MSB handbok om tillståndsansökan för hantering av brandfarlig varlänk till annan webbplats

Informationsmaterial om olika typer av hantering av brandfarlig varalänk till annan webbplats

Bensinstationshandbokenlänk till annan webbplats

Information om brandfarlig vätskalänk till annan webbplats

Information om brandfarlig gaslänk till annan webbplats

Sidan uppdaterades 2017-10-19 av Carina Nilsson

 • Ingen giltig användare vald.

Kontakt

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm
Besöksadress och öppettider

Växel: 0451-26 70 00
Org.nr: 212000-0985
Kontakta kommunen

Sociala medier

Twitter
Facebook
Instagram
Youtube