Räddningstjänsten

Postadress                                           

Hässleholms kommun

Räddningstjänsten

281 80 Hässleholm

 

Besöksadress

Kommendörsgatan

Hässleholm


Telefon: 0451‑26 80 22 / 0451‑26 80 33

Organisationsnr: 212000-0985

 

Chef olycksförebyggande verksamhet

Melissa Millbourn

Telefon: 0451-26 80 39

Skicka meddelande till

Sotning och brandskyddskontroll

  • Ingen giltig användare vald.

Sotningsverksamheten delas upp i momenten sotning (rengöring) och brandskyddskontroll och regleras i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är kommunen i brandförebyggande syfte som ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Du kan ansöka hos kommunen om du vill sota själv.

Sotning

Rengöring, eller som det ofta benämns sotning, handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen så kallad soteld

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Utförare av sotning och brandskyddskontroll i Hässleholms kommun

Det är entreprenörer som sköter sotningen och brandskyddskontrollen för kommunens räkning. Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på.

Hässleholms sotningsdistrikt

Hässleholms Sot & Vent AB

Skorstensfejamästare Robin Engvall, 0709-985017

 

Tyringe sotningsdistrikt

LJ Sot AB

Skorstensfejarmästare Leif Johansson, 0435-501 71

LJ Sot AB hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information


Egensotning

Kommunen kan, efter ansökan, tillåta att du som fastighetsägare eller någon annan än kommunens sotare rengöra (sota)  på din egen fastighet. Vid ansökan kommer kommunen ta hänsyn till:

  • risksituationen
  • förbränningsanordningens komplexitet
  • den enskildes kunskap samt förutsättningar för uppgiften

Kommunen gör en bedömning av om du kan sota hela anläggningen. Om det senare visar sig att du inte klarar av det så tas din rätt till att sota själv tillbaka. I samband med ansökan gör en kontroll av föregående sotning- och brandskyddskontrollsprotokoll.


Taxor och frister

Kommunen får bestämma om hur ofta sotning ska ske. När det gäller brandskyddskontroll regleras detta i MSBs föreskrift och allmänna råd om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). För sotningen och brandskyddskontrollen får en avgift tas ut, en så kallad sotningstaxa. Denna beslutas av kommunen.

För mer information kring ovan så kontakta Räddningstjäsnten.
Sidan uppdaterades 2020-05-11