Socialförvaltningen

Postadress:

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Besöksadress:

Tingshusgatan 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

281 31 Hässleholm

Telefon vx:

0451-26 70 00

Telefon reception:

0451-26 87 22 eller 0451-26 87 00

Verksamhetsområde Barn och familj - Familjerättsenheten

Enhetschef

Therese Risberg

Telefon: 0451-26 87 20


Telefontider

Måndag, tisdag, onsdag samt fredag klockan 08:30-09:30. Torsdagar mellan klockan 13:00-14:00.

Telefon: 0451-26 87 24


Skicka ett meddelande till:

Familjerättsenheten

  • Ingen giltig användare vald.

Du kan vända dig till Familjerätten på socialförvaltningen om du behöver hjälp eller råd i familjerättsliga frågaor.

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn är att ha ansvar för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till. Att vårda ett barn, d v s att ge närhet, trygghet, kärlek och sköta om det är inte detsamma som att ha vårdnaden. För det mesta är det samma person/personer som har vårdnaden om och som vårdar barnet.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Det vill säga båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans bestämma vem av dem som ska vårda barnet och ha det hos sig, och hur barnet ska träffa den andra föräldern.

Enskild vårdnad innebär att en av föräldrarna har vårdnaden om barnet. Om föräldrar inte är överens om vem som ska ha vårdnaden tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.

Barns boende

Det är viktigt att vara lyhörd inför det enskilda barnets behov när man bestämmer var det ska bo. Behoven är olika för olika barn, bland annat beroende på barnets ålder. Ett barns behov av den ena eller andra föräldern kan också vara olika stort under olika perioder av uppväxten. Många föräldrar bestämmer att barnet ska ha ett växelvis boende. Ett sådant boende ska vara för barnets bästa och inte av rättviseskäl för föräldrarna.

Om föräldrar inte kan komma överens tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. För att få tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut kan tingsrätten begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.

Umgänge

Ett barn har rätt att umgås med den förälder som det inte bor tillsammans med. Hur ofta de ska träffas beror på vad som är bäst för barnet. De flesta föräldrar kommer själva, tillsammans med sina barn, överens om hur det ska gå till, men om de inte gör det tar tingsrätten över ansvaret för beslutet. Tingsrätten kan begära en utredning från familjerätten vid socialförvaltningen.

Ibland behöver någon annan vara med när ett barn träffar sin förälder eller när ett barn ska hämtas eller lämnas till sin förälder, en s k kontaktperson.


Om du är intresserad av att bli kontaktperson, kan du fylla i nedanstående blankett och skicka den till familjerättsenheten, Box 174, 281 22 Hässleholm.Samarbetssamtal

Du som är förälder är välkommen att kontakta familjerätten om du upplever att det finns problem eller svårigheter att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende eller umgänge.
Samarbetssamtal kan vara till hjälp att komma överens i viktiga frågor som rör ditt barn. Du kan komma på samtal tillsammans med ditt barns andra förälder eller enskilt. Det kan handla om samarbetet, vem som ska vara vårdnadshavare, var ditt barn ska bo eller hur umgänget ska se ut.

Om du kontaktar familjerätten på egen hand görs ingen registrering och det skrivs inte heller några journalanteckningar.

Domstol kan besluta att föräldrar ska gå på samarbetssamtal. När domstol beslutar om samtal måste det göras en registrering och det skrivs även journalanteckningar.

Mer information

Avtal vårdnad, boende, umgänge

 

Om ni är överens om hur vårdnaden, boendet eller umgänget ska se ut för ert barn, kan familjerätten hjälpa er att skriva ett juridiskt bindande avtal.

Avtalet måste undertecknas av er båda och ska även godkännas av en handläggare vid familjerätten. Avtalet är lika juridiskt bindande som ett beslut eller en dom i tingsrätten. Ett avtal kan ersätta en dom och en dom kan ersätta ett avtal.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta familjerätten. Du når oss via kommunens växel, tel 0451-26 70 00 eller via socialförvaltningens reception, tel 0451-26 87 22.

Konflikt och försoning

Familjerätten i Hässleholm kan erbjuda modellen Konflikt och försoning. Familjerättssekretaren är med vid muntliga förberedelser i tingsrätten. Tillsammans med domaren ska familjerättssekreteraren hjälpa föräldrarna att träffa överenskommelser. Under föreberedelsen på tingsrätten formuleras ett uppdrag tillsammans med föräldrarna. Mellan förberedelserna träffar familjerättssekreteraren föräldrarna. Målet är att hitta en varaktig lösning mellan föräldrarna och undvika en fortsatt tvist i domstolen.


Om föräldrarna inte kan komma överens kommer det instället att göras en vanlig utredning.

Mer information

Adoption

Du/ni som vill adoptera ett barn från annat land ska ansöka om medgivande. Detta gör du genom att vända dig till familjerätten. Du/ni erbjuds först ett inledande informationssamtal.

Om man vill adoptera ett barn från annat land måste man ha gått en särskild föräldrautbildning som kommunen anvisar till. Du kan läsa mer om denna utbildning på MFoF:s hemsida, se länk nedan.

Familjerätten gör en utredning och bedömer om du/ni är lämpliga som adoptivföräldrar.

En adoption kan också gälla ett speciellt barn, till exempel att en man vill adoptera sin frus barn från ett tidigare förhållande. I båda fallen begär tingsrätten ett yttrande från socialnämnden.

Genom länken nedan hittar du information om hur en adoption går till, vilka adoptionsorganisationer du kan vända dig till, information om föräldrautbildning mm.

Namnärende

Om föräldrar, som bor på varsitt håll, inte är överens om barnets efternamn kan familjerätten, på uppdrag av tingsrätten, göra en utredning för att ta reda på om ett namnbyte är till barnets bästa.

Faderskap/föräldrarskap

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas. Det görs genom att  föräldrarna besöker familjerätten där de undertecknar en särskild handling, en faderskapsbekräftelse.
Den godkänns sedan av den som handlägger ärendet. Vid besöket på socialförvaltningen ska båda föräldrarna legitimera sig.

Uppgiften om vem som är barnets far skickas sedan till Skatteförvaltningen. På så sätt blir barnet juridiskt kopplat till båda föräldrarna.

I vissa fall kan det finnas osäkerhet om vem som är barnets far. Det kan då bli aktuellt med en DNA-undersökning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Föräldrarskap

Är en blivande mamma gift eller sambo med en annan kvinna måste partnerns föräldraskap bekräftas av familjerätten eller fastställas av domstol.


Föräldraskap kan fastställas för en kvinna som är mammans maka, registrerade partner eller sambo om mamman blivit gravid genom assisterad befruktning i Sverige och partnern har lämnat sitt samtycke till befruktningen.

 

När ni bekräftar ett föräldraskap får barnet också juridiska rättigheter i förhållande till mammans partner. Som föräldrar kan ni bekräfta föräldraskapet innan barnet föds, dock tidigast två månader före beräknad födsel. Bekräftelsen går till så att mammans partner skriver under ett papper där hon intygar att hon är förälder, och den gravida mamman instämmer.

Om du behöver hjälp

Ring till receptionen på socialförvaltningen

0451-26 87 22, eller kommunens växel 0451-26 70 00, och be att få tala med någon på familjerättsenheten.


Du kan även komma i kontakt med handläggare på telefon 0451-26 87 24, måndag - onsdag och fredagar mellan  8.30 - 9.30 samt torsdagar 13:00-14:00.

Sidan uppdaterades 2018-11-16