Kontakta kommunen

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
281 80 Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Folkhälsostrateg

Vidar Albinsson
Telefon: 0451-26 81 81

Skicka meddelande till

Ny tobakslag 1 juli 2019

 • Ingen giltig användare vald.

Den 1 juli börjar den nya tobakslagen att gälla. Många kommer att beröras av de nya rökfria utemiljöerna. Andra förändringar i lagen är nya regler om tillståndsplikt.

Förutom tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror, märkning av cigarettpaket för spårning av tillverkare, ett minsta antal portioner i snusdosor så infördes en ny rad av rökfria utemiljöer.

 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • På uteserveringar utanför till exempel restauranger och caféer.
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, det vill säga idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Ovanstående platser ska i Hässleholms kommun vara märkta med nedanstående skylt eller någon av de tre andra godkända skyltarna som finns nedladdningsbara här.

Skylt som visar att all rökning är förbjuden

En nedladdningsbar flyer finns framtagenPDF (pdf, 858 kB) för att användas i kontakter med medborgare, turister eller ansvariga för rökfria områden för att öka förståelsen för syftet med rökfria utemiljöer.

I Hässleholm har vi rökfri arbetstid för kommunens personal och förtroendevalda, tobaksfri skoltid för elever, rökfria entréer/fönster och friskluftsintag vid kommunens fastigheter. Hässleholms kommun har också ställt sig bakom Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025.


Rökning är en av de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död. I förhållande till andra riskfaktorer för sjukdomsbördan i Sverige ligger tobaksrökning på fjärde plats.


Tobaksrökning ökar risken för ett flertal sjukdomar, däribland flertalet cancersjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen.

 

Här kan du läsa Hässleholm kommuns miljöavdelnings information om den nya tobakslagen.


Nedan kan du läsa mer om rökfria utemiljöer, tillståndsplikt och vem som ansvarar för tillsyn. Ytterligare information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. Många kommer att beröras av nya rökfria utemiljöer. Inte bara tobaksrökning omfattas av de nya rökfria utemiljöerna utan även:

 • inhalering av tobak som till exempel förångats
 • rökning av örtprodukter för rökning
 • användning av e-cigaretter
 • användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
 • vattenpipa.

Exempel på platser som blir rökfria i Hässleholm

 • Serveringsställen vid restauranger och caféer.
 • Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till exempelvis poliskontor, ungdomsmottagning, tingshus, ingångar till gallerian, SFI, Norra station, socialtjänstens kontor, entrén till kulturhuset samt vårdcentraler.
 • Områden utomhus som används av resenärer med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, det vill säga väntplatser för buss eller taxi samt perronger.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till bland annat parkour- och skatepark, Österås och Göingevallen (inhägnade idrottsplatser).
 • Alla butiksentréer under tiden butiken har öppet.


Skolgårdar och motsvarande är sedan tidigare rökfria.

 

Läs mer om rökfria miljöer och vad du kan göra om du störs av någon annans rökning på kommunens sida om rökfria miljöer.öppnas i nytt fönster


Miljöer som inte omfattas av den nya lagen är:

 • Entréer till flerbostadshus
 • Balkonger (omfattas av kommunalt beslut om det är en kommunal fastighet).
 • Rökning i parker.
 • Rökning på badplatser.
 • Rökning i bil där barn vistas.


Motiv för nya rökfria utemiljöer

 • All tobaksrök är skadlig, även när barn och vuxna passivt utsetts för den. Barns lungor och kroppar är extra känsliga bla för att de inte utvecklat ett fullgott immunförsvar.
 • Av Hässleholmarna har cirka 10 % astma och därtill finns allergiker och doftkänsliga som idag får välja annan väg eller plats för att undvika tobaksrök.
 • Den normerande effekten, ser barn ofta att vuxna röker så ses det som normalt och kanske eftersträvansvärt.
 • Hela befolkningen ska ha tillgång till de ytor som nu blir rökfria.
 • Ett sätt att uppnå målet för folkhälsopolitiken - Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I dag finns stora skillnader mellan andelen rökare bland högutbildade respektive lågutbildade.
 • Ytterligare motiv är Sveriges ratificering av Tobakskonventionen, som förordar fler rökfria miljöer. Även våra skyldigheter enligt barnkonventionen, som blir lag 1 juli 2020, stödjer nya rökfria utemiljöer. Speciellt kan nämnas grundartiklarna 3; Barnets bästa och 6; Rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Undersökning visar på stöd för ny lag

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomförde 2016 en undersökning om stödet i befolkningen för nya rökfria utemiljöer. Det var 74 procent som ville ha rökfria utomhusserveringar, 83 procent var för rökförbud vid entréer till offentliga byggnader, 79 procent för rökfria hållplatser och järnvägsperronger, 92 procent var för rökfria lekplatser. Det finns således ett folkligt stöd för den nya lagen.


Skyltning av rökfria områden

Den ansvarige för det rökfria området ska genom skyltning och annan information se till att platsen är rökfri i annat fall kan föreläggande eller vite dömas ut.

Det är också viktigt att alla hjälps åt att sprida information och syftet med den nya lagen till de grupper som inte så lätt nås, till de med andra språk samt till turister.

De nya reglerna om tillståndsplikt som träder i kraft 1 juli 2019, innebär att den som säljer tobaksvaror måste ha tillstånd till det. Det gäller såväl den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) som den som ägnar sig åt annan försäljning av tobak (partihandel). Tillstånd ansöks om hos kommunen (miljöavdelningen vid Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen) som bland annat ska göra en prövning av sökandens lämplighet. Vid en prövning granskas land annat ekonomisk skötsamhet och eventuell förekomst av tidigare brottslig belastning (vandel).


För att få tillstånd krävs dessutom att den som säljer tobaksvaror ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är dessutom ett villkor för att en ansökan om tillstånd ska anses vara komplett.


En detaljhandlare som har anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 får fortsätta försäljningen om hen ansöker om försäljningstillstånd senast den 1 november 2019. Efter en sådan ansökan får försäljningen fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.

 

Läs mer om tillståndsplikt på kommunens sidor om regler vid tobaksförsäljning.öppnas i nytt fönster

Personal på kommunens Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning ansvarar för tillsyn av tobakslagen. Tillsyn sker av såväl kommunala nämnders verksamhet som privata aktörer, regionala verksamheter och statliga myndigheters verksamheter inom kommunens gränser.


Om du som medborgare störs av någon annans rökning eller upptäcker att rökförbudet inte följs bör du i första hand försöka prata med den som är ansvarig. Det kan innebära verksamhetsutövaren som ansvarar för uteserveringen, ägaren till en butik vars entré ska vara rökfri eller kommunen som ansvarar för allmänna lekplatser.

 

Hjälper inte det eller du upptäcker brott mot lagstiftningen så som försäljning av tobak till minderåriga, otillåten tobaksreklam, rökning på rökfria områden samt till exempel styckesförsäljning av cigaretter eller snus så kan du anmäla detta till Hässleholms kommuns tillsynsverksamhet. Det finns möjlighet att vara anonym.

Sidan uppdaterades 2019-08-29