Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Företagens nöjdhet med kommunens tillstånds- och myndighetsutövning fortsatt hög

Hässleholms kommun ligger fortfarande på nivå högt i nöjd-kund-index (NKI), trots en liten minskning. Det visar en mätning av företagens uppfattning av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen.

Företagens upplevelse

Sammanställningen bygger på den löpande mätningen Insikt som ger svar på hur ett företag har upplevt handläggningen i ett eget ärende under 2021. Myndighets­områden som ingår i mätningen är bygglov, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, livsmedels­kontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse. För andra året är även upphandling med i mätningen, dock som ett eget resultat.

 

Bra bemötande

Precis som föregående år är bemötande ett område som Hässleholms kommun får hög notering på. Detta innebär att företagen i hög utsträckning, oavsett utgång av myndighetsbesked, upplever att man har blivit väl bemött av kommunens medarbetare.

 

Hässleholm ligger också på nivå ”högt” (70 eller högre) på alla övriga serviceområden: information, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

 

Utvecklar myndighetsområdena

Hässleholms kommun bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom de olika myndighetsområdena. Bygglov har klättrat flera placeringar i mätningen. Här har bygglovsavdelningen jobbat aktivt med ökad tillgänglighet såsom bygglovsdropp-in, e-tjänster och uppföljning till företag efter varje beslutat ärende. Livsmedel- och serveringstillstånd har tappat något, där en möjlig förklaring kan vara ökad tillsyn och osäkerhet i samband med de olika restriktioner som har gällt under coronapandemin.

 

- Vi har ett arbete på gång för att stärka och utveckla kommunens företagsservice. I förslaget till nytt näringslivsprogram kommer vi än mer tydliggöra det arbetet med ambitionen att vår företagsservice ska ligga i topp. Samarbetet över kommungränserna i Skåne Nordost vad gäller förenklingsarbete pågår också. Med myndighetsutövning följer ett ansvar om att underlätta och tillvarata företagens intressen samtidigt som lagstiftningen ska följas. Näringslivet och dess tillväxt är viktiga för hela kommunens skattekraft och samhällsbyggande, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

-2021 har liksom 2020 varit ett annorlunda år i och med pandemin. Pandemin har drabbat många företag, branscher och samhället i stort och därmed också påverkat kommunens verksamhet. Att vi nu tappar något behöver vi analysera. Inom vilka områden behöver vi prioritera våra för insatser, och vad kan vi ytterligare göra för att bidra till en rättssäker och effektiv myndighetsutövning? Det ska vara enkelt att driva företag i Hässleholms kommun och att kommunens kommunikation är tillgänglig, enkel och tydligt i information och dialog med företag, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

 

- Hässleholms kommun har ett fantastiskt och dynamiskt näringsliv. Tillsammans med näringslivet har vi från kommunen en viktig roll att utveckla och skapa bra förutsättningar för kommande generationer. I våra återkommande företagsbesök och dialoger med företagen lyssnar vi av insatser och idéer hur vi tillsammans kan vara goda ambassadörer för vår plats men även hur vi kan utveckla vår företagsservice, säger Lena Wallentheim, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

 

- Det finns en stolthet och nöjdhet från företag över att vara och verka med utgångspunkt från platsen Hässleholms kommun. Överlag finns också nöjdhet med stöd och samarbete med Hässleholms kommun från företag som haft kontakt med kommunens myndighetsfunktioner. Näringslivet vill att vår service från Hässleholms kommun ska fungera. Detta är en berättigad förväntan, säger Stefan Larsson, tillväxtchef.

 

NKI-resultat

Hässleholms kommuns sammanfattade NKI-resultat de senaste fem åren:
2021: 70

2020: 73

2019: 72

2018: 68

2017: 62

 

Mer information

Om SKR:s Insiktsmätning

Årlig enkätundersökning som utförs av Sveriges kommuner och Regioner SKR i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). Målgruppen är företag som haft minst ett myndighetsärende under förgående år. Undersökningens ska övergripande följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. Det är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger indikationer på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten.

 

NKI/NUI-gradering ser ut följande:
80 eller högre: Mycket högt
70 till 80: Högt
62 till 69: Godkänt
50 till 61: Lågt
50 eller lägre: Mycket lågt