Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Styrmodell och digital strategi

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-04-06:

Digital strategi

2017 påbörjades arbetet med att ta fram en digital strategi för Hässleholms kommun. I arbetet har samtliga förvaltningar och bolag varit involverade och utgångspunkten har varit den nationella strategin. Nu finns ett färdigt förslag där syftet är att ta vara på digitaliseringens möjligheter och skapa förutsättningar för en effektivare, smartare och öppnare förvaltning, som stödjer innovationer och delaktighet. Tid kan frigöras i verksamheterna och medborgare och företag får på så vis bästa möjliga stöd. Utifrån strategin kan varje förvaltning ta fram sin egen handlingsplan.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att den digitala strategin för Hässleholms kommun antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Ny styrmodell

En projektgrupp med representanter från alla förvaltningar har arbetat fram ett förslag på en ny styrmodell för Hässleholms kommun. Styrmodellen ska fungera som ett verktyg för att säkerställa att den politiska viljan får genomslagskraft, att verksamheterna håller en hög kvalitet och att god ekonomisk hushållning säkras i hela organisationen. Styrmodellen ska alltså hjälpa till att skapa en röd tråd från den politiska visionen till det dagliga arbete som utförs för medborgarna i kommunens olika verksamheter.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att den nya styrmodellen införs med start 2022 för att vara införd i sin helhet under 2023. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.