Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-projekt i Osby fokuserar på studie-och yrkesvägledning

Återhämtningsfonden, även kallad NextGenerationEU, ska stödja EU:s medlemsländers återhämtning i spåren av covid19-pandemin. Fonden ska bidra till investeringar inom den gröna och digitala omställningen, samt till arbetsmarknadsåtgärder. Europa Direkt Hässleholm kommer i en följetong på tre delar undersöka hur tre kommuner i nordöstra Skåne tagit del av React-EU medel, som är en del av återhämtningsfonden, och vilka projekt detta möjliggjort. Detta är artikel ett i serien och vi träffar Pål Cederqvist som arbetar på Osby kommun.

Från vänster; Torgny Karlsson, utbildare, Zara Evasdotter, Hälsovägledare, Pål Cederqvist, Projektledare, och Peter Nord, studie-och yrkesvägledare.

Hej Pål! Du jobbar på Osby kommun och är projektledare för projektet ”React EU -Förstärkt vägledning”- vilken utmaning föranledde att ni valde att ansöka om projektmedel?


Genomsnittet av hur många som går på försörjningsstöd är högre i Osby än nationellt, och genom projektet vill vi vara proaktiva och motverka att fler av våra medborgare tvingas ansöka om försörjningsstöd. I projektet kan vi genomföra aktiviteter för personer som blivit arbetslösa under pandemin, och det hade inte var möjligt inom ordinarie verksamhet.


Kan du berätta om vilka aktiviteter ni ska genomföra inom projektet?


Deltagarna kommer att erbjudas utbildning och vägledning på både grupp-och individnivå. På gruppnivå kommer vi att genomföra ett program med tre fokusområden; personligt ledarskap, hälsa och samhälls-och arbetsmarknadskunskap. Programmet tar avstamp i idén om sju goda vanor som i korthet handlar om hur man bygger upp och bibehåller goda vanor i livet. Utöver programmet kommer respektive deltagare erbjudas individuell vägledning där man dels kan diskutera yrkesdrömmar och mål, dels få praktiskt stöd, exempelvis kring ansökan om studiemedel från CSN.


Vi har tagit inspiration från tidigare projekt som varit framgångsrika för att säkerställa att vi genomför relevanta aktiviteter.


Vad hoppas ni kunna uppnå med projektet?.  


Vår förhoppning är att deltagarna vid projektets slut går vidare till arbete eller studier. Vi hoppas även att vi har en större kunskap om vad näringslivet i Osby har för kompetensförsörjningsbehov. Näringslivets behov är avgörande när det handlar om arbetsmarknadsåtgärder för att säkerställa att människors utbildningsval speglas av relevans och långsiktighet.


Tack för pratstunden Pål och lycka till med projektet!


Mer information

NextGenerationEU Länk till annan webbplats. är ett tillfälligt återhämtningsinstrument med en budget på över 800 miljarder euro som ska bidra till att reparera den akuta ekonomiska och sociala skadan till följd av covid-19 pandemin.

 

Med insatsen React-EU bidrar EU med 354 miljoner euro till Sverige för återhämtning under och efter pandemin. Pengarna kommer att betalas ut genom europeiska regionala utvecklingsfonden, som syftar till att stärka näringslivets förmåga till omstart, och europeiska socialfonden, som syftar till att stärka långtidsarbetslösas ställning på arbetsmarknaden.