Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Starkt resultat i Hässleholms kommuns preliminära bokslut för 2021

Kommunens preliminära resultat för 2021 uppgår till +221,8 mnkr, mot budgeterade -11,0 mnkr. Det innebär ett budgetöverskott på 232,8 mnkr.

En klar förbättring

Det stora överskottet beror framför allt på nettoreavinster avseende placering av pensionsmedel på 104,2 mnkr, orealiserade vinster avseende placering av pensionsmedel på 57,1 mnkr och högre skatteintäkter på 67,7 mnkr. Kommunens nämnder redovisar ett negativt resultat mot budget på -10,2 mnkr.

 

Det samlade resultatet 2019-2021 är 435,5 mnkr (2019: 80,3 mnkr, 2020: 133,4 mnkr, 2021: 221,8 mnkr) och beror till stor del på en god utveckling på börsen.


- Resultatet 2021 är ”all time high”, och det känns fantastiskt. Resultatet för de senaste tre år, alltså mandatperioden, är också mycket starkt. Överskottet ger ett bra utgångsläge som är nödvändigt för att vi ska klara de stora investeringar vi har framför oss i skolor, äldreboende och nytt badhus. Samtidigt måste vi ha fortsatt återhållsamhet och ta ett stort ansvar för att undvika skattehöjningar om aktiemarknaden går sämre. Det är därför positivt att nämndernas budgetföljsamhet har blivit betydligt bättre de senaste två åren, jämfört med hur det sett ut många år dessförinnan. Det visar på en klar förbättring i att hushålla med pengarna, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Nämndernas budgetavvikelser 2021 (i mnkr):

Nämndernas budgetavvikelser 2021 (i mnkr):

Nämnd/förvaltning

Budget

Utfall

Avvikelse

Tekniska nämnden

114,8

121,4

-6,6

Kommunlednings­förvaltningen

212,6

208,7

3,9

Kommunrevisionen

1,9

1,8

0,1

Arbetsmarknads-

­­nämnden

141,6

151,9

-10,3

Kultur- och
fritidsnämnden

113,2

115,5

-2,3

Barn- och utbildningsnämnden

1 422,8

1 429,8

-6,9

Socialnämnden

178,0

187,1

-9,1

Omsorgsnämnden

1 122,3

1 106,7

15,6

Miljö- och
stadsbyggnads­nämnden

28,0

22,5

5,5

Totalt

3 335,3

3 345,5

-10,2

2021 års investeringsverksamhet uppgick till 447,1 mnkr, vilket är 254,5 mnkr lägre än budgeterat. Det innebär en genomförandegrad på 63,7 procent. De största enskilda investeringarna under året var Grönängsskoleprojektet (80,3 mnkr), utbyggnad av fiber (75,1 mnkr) och ombyggnad av ventilation och renovering på HTS (48,5 mnkr).


Vidare till kommunfullmäktige i april

Bokslutsarbetet pågår för fullt och en samlad årsredovisning för kommunkoncernen presenteras för kommunstyrelsen den 30 mars för vidare behandling och beslut i kommunfullmäktige den 25 april.