Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fritidsgårdar i tätorterna, detaljplan för Paradiset och trygghetscentral i Skåne Nordost

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-01-12:

Kultur- och fritidsnämndens framtida ungdomsverksamhet

När Strategisk plan 2021-2023 antogs beslutades att kultur- och fritidsnämnden skulle återkomma med förslag om eventuell budgetförstärkning för lokaler till det framtida ungdomsarbetet. Nu har förslaget skickats till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden ser ett behov av fritidsgårdsverksamhet i samtliga större tätorter i kommunen: Hässleholm, Sösdala, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö, Vinslöv och Tyringe, kompletterat med viss mobil verksamhet. Förslaget innebär att kultur- och fritidsnämnden behöver en utökad budget om 4 379 200 kr, exklusive lokalkostnader. Tanken är att använda kommunens befintliga lokaler för att undvika ytterligare kostnader.


I Strategisk plan 2022-2024 har kultur- och fritidsnämnden redan fått en utökad budget 2022 med 1 000 000 kr till fritidsgårdsverksamhet. Efter yrkande från Lena Wallentheim (S), som fick stöd av Ulf Berggren (SD), föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att kultur- och fritidsnämnden ska få en ytterligare utökad budget med 3 379 200 kr från år 2023. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Detaljplan för Paradiset och Vänhem

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset och Vänhem) för att möjliggöra bostäder, kontor och handel. Här finns goda förutsättningar för förtätning med hänsyn till befintlig infrastruktur, närhet till service och handel. Planförslaget har varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017. Därefter har granskning genomförts mellan den 8 februari och den 1 mars 2021. Planförslaget har i viss omfattning reviderats efter synpunkter vid samrådet och granskningen.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att detaljplanen för Paradiset och Vänhem antas. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 

Avsiktsförklaring att bilda aktiebolag för

Trygghetscentral Skåne Nordost

Kommunerna i Skåne Nordost planerar att inrätta en gemensam trygghetscentral. En avsiktsförklaring är första steget inför fortsatta diskussioner och förhandlingar. Kristianstads kommun driver idag en larmcentral som på uppdrag av några närliggande kommuner tillhandahåller och samordnar vissa säkerhetsrelaterade tjänster. Skåne Nordost har sedan en tid tillbaka fört diskussioner om att utöka samarbetet genom att inrätta en gemensam trygghetscentral. Ett gemensamt ägt aktiebolag bedöms vara den bästa samverkansformen. Startdatum är planerat till den 1 juli 2022.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att avsiktsförklaringen att bilda ett aktiebolag för Trygghetscentral Skåne Nordost godkänns. Ulf Berggren (SD) deltog inte i beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.