Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-förordning som begränsar användningen av hälsofarliga ämnen i tatueringsbläck har införts

En EU-förordning som begränsar mängden ämnen som används i tatueringsbläck och permanent makeup trädde i kraft den 4e januari. Syftet är att begränsa användningen av ämnen som är farliga för människors hälsa. Den nya förordningen gäller i alla EU-länder.

Ämnen som orsaker cancer förbjuds

Förordningen innebär att farliga ämnen som misstänks eller är kända för att orsaka cancer, genetiska förändringar, reproduktionstoxiska effekter, allergier eller andra skadliga effekter på djur eller människor begränsas. Avsikten är inte att förbjuda tatueringar utan att göra de färgämnen som används i tatueringar och permanent makeup säkrare.


Europeiska kommissionen gav 2015 Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) i uppdrag att utvärdera hälsoriskerna med kemikalier i tatueringsbläck och permanent makeup, samt undersöka om det behövs en EU-övergripande begränsning av hur de används.


Myndigheten undersökte även de samhällsekonomiska effekterna av att begränsa deras användning med tanke på hur det skulle påverka arbetstillfällena inom tillverknings- och tjänstesektorn. Samråd med berörda aktörer skedde under 2018–2019. Den sammantagna slutsatsen var att en begränsning inte skulle få några betydande negativa ekonomiska konsekvenser för leveranskedjorna och inte heller leda till kraftiga prisökningar för konsumenterna.


Alla EU-medborgare har samma skydd

ECHAs utvärdering och samrådet låg till grund för det slutgiltiga förslaget att begränsa användningen och fick stöd av EU:s medlemsstater i juli 2020. Kommissionen antog förslaget i december 2020. Genom begränsningen samordnas åtgärderna som gäller farliga kemikalier i tatueringsbläck och permanent makeup på EU-nivå och säkerställer att alla EU-medborgare har samma skydd.


Tidigare saknades EU-omfattande lagstiftning på området, men vissa medlemsstater hade en liknande nationell lagstiftning.


Mer information

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) genomför EU:s kemikalielagstiftning för att skydda människornas hälsa och miljön. ECHA arbetar för säker användning av kemikalier och myndighetens arbete ska bidra till en välfungerande inre marknad, innovation och konkurrenskraft för Europas kemiska industri. Myndigheten inrättades 2007 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. Läs mer på myndighetens hemsida HÄR. Länk till annan webbplats.