Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Så tyckte hässleholmarna i
SCB:s medborgarundersökning

Statistikmyndigheten SCB genomför årligen en medborgarundersökning i Sveriges kommuner. Undersökningen fångar medborgarnas attityder och åsikter om bland annat den kommunala servicen, förtroendet för politiken och möjligheterna till inflytande. 39 procent av de tillfrågade i Hässleholms kommun valde att tycka till om hur det är att bo och leva här.

En bra plats att bo på

Årets resultat visar att de flesta tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på, men endast 37 procent skulle rekommendera andra att flytta hit. Många anser att det finns bra pendlingsmöjligheter både kollektivt och med bil, och att det finns närhet till bra samhällsservice såsom sjukvård och livsmedelsbutiker. Ungefär hälften av invånarna tycker att utbudet av nöjes- och kulturliv är bra, men också att det behövs fler mötesplatser för unga i kommunen.

 

Mer än hälften av de som svarat känner sig trygga i sitt område när det är mörkt ute. Boende i tätorten känner sig mindre trygga än de som bor i stationsorterna eller på landsbygden.


Kommunens verksamheter

68 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt. Hämtning av hushållsavfall och tillgången till återvinningscentraler i kommunen får överlag bra betyg. Ungefär hälften av invånarna som har svarat anser att skötseln av vägar och gator inklusive gångbanor fungerar bra.


Inom skolan anser de som svarat att förskolan fungerar bäst följt av gymnasiet och grundskolan. Mer än hälften anser att äldreomsorgen fungerar bra. 65 procent tycker att verksamheten för personer med funktionsnedsättning är bra, och knappt hälften anser att socialtjänsten fungerar bra. Det är dock relativt få som svarat att de har någon erfarenhet av dessa verksamheter vilket påverkar analysen av resultatet.


Lågt förtroende och få möjligheter till inflytande
I samtliga frågor som rör förtroende och inflytande har Hässleholms kommun ett lägre resultat än övriga Sverige och Skåne. Resultatet visar att förtroendet för kommunens förtroendevalda är lågt och få anser att de förtroendevalda tar ansvar och fattar genomarbetade beslut. Även förtroendet för att tjänstepersonerna arbetar för kommunens bästa, är lågt.

 

Ett av underlagen till vidare arbete

SCB genomförde enkätundersökningen under hösten 2021 på uppdrag av Hässleholms kommun. Den skickades till 1 200 medborgare över 18 år. Totalt svarade 465 personer. Åldersgruppen över 65 år var bäst representerade medan åldersgruppen 18-29 år utgjorde 10 procent av de som svarat.


Resultatet från undersökningen analyseras och används som en del i utvecklingsarbetet för att kunna förbättra den service och de tjänster som Hässleholms kommun levererar till medborgarna.


- Vi behöver se över formerna för inflytande så att den som vill vara delaktig i kommunens utveckling får bättre möjlighet till det. Och en större transparens kring de beslut som vi fattar och varför vi fattar dem, kan vara en del i att öka förtroendet för oss som förtroendevalda, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).