Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Färre utsätts för brott – trots det ökar den upplevda otryggheten

Årets trygghetsmätning visar på att det finns en upplevd oro och otrygghet i Hässleholms kommun, i likhet med föregående år. Samtidigt är det färre som uppger att de blivit utsatta för något brott.

En liknande utveckling som i andra kommuner

Trygghetsmätningen ger ett generellt problemindexvärde mellan 0 och 6, där ett lågt värde tyder på hög upplevd trygghet. I Hässleholms kommun hamnade värdet i år på 2,13, vilket är på ungefär samma nivå som under de senaste åren. Resultatet pekar på upplevd oro och vissa utmaningar i kommunen, med en viss variation utifrån område.

 

- Det är viktigt att poängtera att det finns en stor skillnad i den upplevda oron och otryggheten i relation till de brott som faktiskt sker i Hässleholms kommun, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Att den upplevda otryggheten ökar trots att färre utsätts för brott är en utveckling som Hässleholms kommun delar med många andra kommuner. Någon enkel förklaring till varför det är så finns inte.

 

– Det pratas väldigt mycket om brottslighet i Sverige idag, både i media och i samhällsdebatten. Det blir något av en paradox eftersom vi samtidigt ser en minskning i antalet personer som säger att de utsatts för brott, säger kommunpolis Daniel Borg.

 

Tar tid att se effekt

På flera orter påvisas en positiv riktning med exempelvis tilltron till polisen. På andra håll visar undersökningen på en försämring med exempelvis bilar som kör för fort och andra trafikrelaterade problem. Nedskräpning har sedan tidigare varit ett återkommande problem, och det ligger på samma nivåer även i år. I vissa delar, som i exempelvis Hästveda, upplever man att skadegörelsen har ökat.

 

- Vi har redan gjort insatser i Hästveda såsom en större polisiär närvaro och trygghetsvandring, men det tar tid innan effekterna syns. Vi kommer att beakta problemen inför nästa års planering och samverkan mellan polisen och kommunen, säger Daniel Borg.

 

En återkommande mätning

Trygghetsmätningen genomförs en gång om året i samarbete mellan polisen och kommunen. Mätningen genomförs i hela polisregion Syd och sammanlagt svarade nästan 44 000 på enkäten.

 

Syftet är att få bättre kunskap om kommuninvånarnas uppfattning om eventuella problem i sitt bostadsområde. I enkäten ställs bland annat frågor om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö. Det kan handla om hur man som boende ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om man har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året och om man känner oro för att utsättas för brott.

 

Trygghetsmätningen blir ett underlag i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen, och lyfter fram problem och områden som behöver ett extra fokus. Den hjälper till att skapa en lokal lägesbild och bidrar i den långsiktiga planeringen och uppföljningen. Det blir också ett underlag för polisens medborgardialoger och de medborgarlöften som tas fram tillsammans med kommunen.

 

- Hässleholms kommun arbetar tillsammans med polisen och andra aktörer för att på olika sätt öka tryggheten och förbättra säkerheten. Vi har även föreningar här som nattvandrar, genomför trygghetsvandringar och driver grannsamverkan. Undersökningen visar tydligt att det trygghetsskapande arbetet behöver prioriteras ytterligare för att kunna stärka medborgarnas upplevda trygghet, säger Lena Nilsson (S), ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet.