Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Nya detaljplaner kan ge 270 nya bostäder

Två nya detaljplaner har antagits i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. En tredje plan har godkänts och skickas till kommunfullmäktige för antagande. Det kan betyda 270 nya bostäder i centrala Hässleholm.
- Möjligheterna för Hässleholms kommun att fortsätta växa är nu ännu större, säger nämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Två detaljplaner

Det är detaljplanerna för Fanjunkaren 12 med flera och Fornbacken 6 som miljö- och stadsbyggnadsnämnden antagit.
Fanjunkaren 12 ligger i området vid Vankivavägen-Finjagatan i Hässleholm. Fornbacken 6 är lokaliserad vid Hässleholms sjukhus.


Möjliggör för flerbostadshus

Detaljplanen för Fanjunkaren 12 med flera berör två kvarter, ett vid Pilgatan och ett vid Finjagatan. Planen möjliggör för två flerbostadshus med totalt 45-50 lägenheter. Dessutom innebär planen en rondell i korsningen Finjagatan-Vankivavägen.

 

Tre punkthus

Detaljplanen för Fornbacken 6 berör sjukhusområdets norra del vid Linnégatan. Där ligger idag fyra mindre sjukhusbyggnader varav två sparas. Planens tre nya punkthus innebär 70 lägenheter.

 

Kommunfullmäktige antar

Den tredje planen som rör Paradiset godkändes av nämnden. Den skickas nu till kommunfullmäktige för antagande. Paradiset omfattar området vid Vänhems vårdcentral samt området söder om Kristianstadsvägen.

 

Tre nya kvarter

Planen skapar tre nya kvarter öster och väster om Kärringträtan, kvarter för blandad användning med en vårdcentral i botten och bostäder ovanpå.

- Detaljplanen innebär också att mark, som idag inte är utpekad för något ändamål, planläggs som parkmark. Det säkrar att marken inte bebyggs och möjliggör för aktiviteter i form av odling, lekplats, utegym, planteringar och kanske ett kafé i SJ:s före detta boställe, säger planchef Marie Nilsson och fortsätter:

- Detaljplanen ska också säkra dagvattenhanteringen med ytor för fördröjning och parken bullerskyddas för att inte störas av tågtrafik.

 

Multihus med parkering och bostäder

Detaljplanen för Paradiset innebär att vårdcentralen Vänhem ersätts av ett multihus med tre våningar parkeringar och tre våningar bostäder. I entréplanet finns även möjlighet till plats för verksamhet mot Kristianstadsvägen. Planen betyder totalt 150 nya bostäder.

 

Skapar mervärde

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) är glad över nämndens beslut:

- Nu möjliggörs för skapandet av ytterligare cirka 270 nya, centralt belägna, bostäder i Hässleholms stad. Samtidigt som staden förtätas så bevaras även kulturmiljö och grönmiljö, allt för att skapa mervärde till nuvarande och kommande Hässleholmare.

Antagandebesluten vinner laga kraft först när det står klart att de inte överklagas.