Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Fiberbolagisering och felparkeringstaxor

Detta är ett par av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-09-15:

Fiberverksamhet kan bli kommunalt bolag

Hässleholms kommun överväger att föra över hela den fiberverksamhet som idag bedrivs på kommunledningsförvaltningen till ett kommunägt aktiebolag. Syftet med bolagiseringen är bland annat att få tydligare beslutsordning och bättre förutsättningar att öka intäkterna.

Fiberverksamheten bedrivs idag direkt av kommunen genom fiberavdelningen på kommunledningsförvaltningen. Förslaget är nu att verksamheten ska övergå till ett nybildat kommunägt aktiebolag från och med den 1 januari 2022. Fiberbolaget kommer även framöver att erbjuda tjänster till såväl kommunen och kommunala bolag som privata hushåll och företag. När det gäller befintliga medarbetare på fiberavdelningen ska en verksamhetsövergång göras, vilket innebär att alla medarbetare kommer att erbjudas en tjänst i det nya bolaget.


Syftet med en bolagisering är att lättare kunna anpassa sig till den öppna marknad som Sveriges bredbandsverksamhet huvudsakligen verkar på, att kunna arbeta enligt samma affärsmässiga principer som övriga marknaden och att få en tydligare och effektivare beslutsordning. Kommunens revisorer har även i sin granskning av fibersatsningen påpekat att kommunstyrelsen behöver se till att fibersatsningen får så gynnsamma förutsättningar som möjligt för att kunna öka intäktssidan och utveckla tjänsten kommersiellt och tekniskt.


Revisions- och rådgivningsföretaget EY har gjort en fördjupad utredning om bolagskonstruktion, ekonomi, skattefrågor och juridik. Utredningen visar att ett bolag kan bildas med bibehållen god ekonomi och att det inte finns några hinder eller negativa konsekvenser vad gäller skatt eller juridiska aspekter.


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att bolagiseringen ska genomföras. Lena Wallentheim (S) yrkade avslag och reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


 

Uppdatering av taxor för felparkeringsavgifter

Taxan för felparkeringsavgifter har varit oförändrad sedan 2009. Tekniska

förvaltningen har i dialog med polisen tagit fram förslag till nya taxor som är mer i nivå med felparkeringsavgifter i övriga landet. Förslaget är att:

1. Felparkeringsavgiften på 400 kr ändras till 600 kr (grund)

2. Felparkeringsavgiften på 1000 kr ändras till 1500 kr (handikapp)

3. Felparkeringsavgiften på 600 kr ändras till 800 kr (övrig)


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att de reviderade taxorna för felparkeringsavgifter antas. Hanna Nilsson (SD) yrkade avslag på punkt 1 och 3 och reserverade sig i dessa delar. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.