Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sponsring av Vittsjö GIK, pandemistöd till föreningar och bidrag till badplatserna

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-16:

Sponsoravtal med Vittsjö GIK för perioden 2022-2024

Hässleholms kommun och Vittsjö GIK har under flera år haft ett samarbete som har gett kommunen stor uppmärksamhet och synlighet i både regional och nationell press. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett nytt samarbetsavtal med Vittsjö GIK ska skrivas för perioden 2022–2024 omfattande max 950 000 kr per år i sponsor- och marknadsföringsbidrag. Samarbetsavtalet förutsätter spel i Damallsvenskan - vid eventuell nedflyttning omförhandlas avtalet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Tillfälligt föreningsstöd till följd av pandemin

Kommunstyrelsen beslutade i mars att det lokala föreningslivet skulle få ett tillfälligt stöd på 750 000 kr för att mildra de förluster som pandemin inneburit. Kultur- och fritidsförvaltningen har i samråd med tillväxtavdelningen berett ansökningarna efter de principer och bidragsgrunder som beslutats av kommunstyrelsen. Stödet ska kompensera ekonomiska förluster med anledning pandemin kopplat till verksamhet eller anläggning. Hänsyn ska tas till föreningens omsättning, egna kapital, likvida medel och andra kommunala stöd. 20 föreningar ansökte om bidrag och kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att 15 föreningar ska ges stöd. Beslutet har baserats på en prioriteringsordning, där bland annat föreningar med barn- och ungdomsverksamhet har fått företräde.


Digital historisk platsvandring

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i fyra år framåt satsa 50 000 kr årligen på att utveckla en historisk platsvandring i Hässleholms kommun genom appen ”Be Here Then”. Användaren ska kunna hålla sin telefon mot en plats eller byggnad och ta del av historiska bilder och information om platsen. Digitala platsvandringar bidrar till att lyfta fram både kulturhistoria och besöksmål i Hässleholms kommuns tätorter.


Tilläggsanslag för skötsel av badplatserna under 2021

Kultur- och fritidsnämnden har begärt ett extra anslag på 400 000 kr för skötsel av de kommunala badplatserna 2021. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 200 000 kr i tilläggsanslag, medan resten ska kunna hanteras inom kultur- och fritidsnämndens budget.


Förslag om mötesplatser för unga i Hässleholm

Processen kring Ungdomens hus har pågått under många år i olika etapper. Styrgruppen för Markan/Ungdomens hus har nu undersökt möjligheten att inrätta en eller flera mötesplatser för unga i Hässleholm. Utifrån styrgruppens redovisning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott följande:

· Markan renoveras och byggs om för 10,5 mnkr, bland annat för att åtgärda brandskyddet. Personalstyrkan ökar så att verksamheten ska kunna bedrivas med fler aktiviteter på fler plan.

· Mötesplats Ljungdala ska finnas kvar och ha ett fortsatt integrationsuppdrag. Ungdomsverksamheten stärks upp genom att personalresurserna ökar. Det ska också investeras i ett förråd.

Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.