Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Återkoppling efter inspektion av kommunens arbetsmiljö

I slutet av april genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av arbetsmiljön i kommunen. Efter att ha tittat på den övergripande styrningen av arbetsmiljöarbetet och genomfört fyra stickprov i verksamheterna, har kommunen fått krav på att åtgärda två brister. Inspektionen visar också på de delar som fungerar bra.

Arbetsmiljöarbetet ger resultat

- Medarbetarnas arbetsmiljö är central för oss som arbetsgivare. Det är också ett område med ett omfattande regelverk som ställer höga krav på kompetens hos alla: medarbetare, skyddsombud, chefer och politiker. Därför är jag väldigt stolt över att inspektionen som nu är gjord visar att allt det arbete som läggs ner på att säkra arbetsmiljön ger resultat. Nu ska vi ta tag i de två brister som noterades och fortsätta arbetet med att främja hälsosamma och goda arbetsförhållanden i hela den kommunala verksamheten, säger personalchef Marie Söderqvist.


Arbetsmiljöverket inledde inspektionen den 20 april i år, i form av ett digitalt möte med representanter från kommunledningen, såväl politiker som tjänstepersoner. Kommunen fick svara på frågor om målen för arbetsmiljöarbetet, hur rutinerna ser ut för att följa upp arbetsmiljöarbetet, resultatet för den senaste uppföljningen och åtgärder för det som behöver förbättras. Kommunen fick också svara på hur kommunen som arbetsgivare samverkar med medarbetare och skyddsombud vid den årliga uppföljningen.


Därefter gjorde Arbetsmiljöverket stickprov i fyra verksamheter för att se hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken. Vannarödsskolan årskurs 6-9, Läredaskolan årskurs 7-9, hemsjukvård väster och grundsärskolan var de verksamheter som inspekterades.


Två krav som ska åtgärdas

Efter inspektionen har Arbetsmiljöverket återkopplat vad som var bra samt krav på vad som behöver förbättras. Arbetsmiljöverket har även skickat kraven skriftligen i form av ett så kallat inspektionsmeddelande. Första kravet är att kommunen ska förbättra hur vi årligen följer upp arbetsmiljöarbetet utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Andra kravet handlar om coronaviruset och åtgärder för att undvika att smittämnen sprids mellan medarbetare, samt att så få medarbetare som möjligt riskerar att utsättas för smittämnen. Enligt kommunens egna undersökningar och riskbedömningar ska vi säkerställa att vi gör rätt åtgärder vid smittorisker. Kan vi inte göra åtgärderna omedelbart, ska vi skriva en handlingsplan. Enligt Arbetsmiljöverkets krav ska handlingsplanen innehålla vem som ansvarar för att genomföra åtgärderna, när det ska vara klart och hur det ska kontrolleras samt vem som ansvarar för kontrollen.


Positiva delar att värna om

Inspektionen visade även på delar av arbetsmiljöarbetet som fungerar bra. Rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet är kända i organisationen, den årliga arbetsmiljöronden har tydliga länkar och hänvisningar för fördjupning, det finns rutin för årlig uppföljning, vi tar hjälp av företagshälsovården som erbjuds samt att vi regelbundet har utbildningar i arbetsmiljö och tillgänglig information på intranätet. Arbetsmiljöverket såg även ett tydligt engagemang från alla parter i arbetsmiljöarbetet.


Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Det är politiker i fullmäktige, styrelser och nämnder som är den yttersta arbetsgivarrepresentanten för kommunen. En del av kommunpolitikernas uppdrag är alltså att vara arbetsgivare. De ska försäkra sig om att arbetstagare och elever inte utsätts för risker för ohälsa och olycksfall i arbete och skola, och att verksamheterna har en god arbetsmiljö. I praktiken sköter tjänstepersonerna merparten av arbetsmiljöarbetet, eftersom de ansvarar för besluten i det dagliga arbetet.


- Att rutiner och uppföljningar inom arbetsmiljöarbetet finns på plats är en trygghet för oss politiker. Arbetsmiljöverkets inspektion är ett kvitto på att det fungerar på alla nivåer, vilket är väldigt positivt, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.