Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Slutrapporten för Markan/Ungdomens hus är inlämnad

Styrgruppen för Markan/Ungdomens hus har lämnat in sin slutrapport med förslag till beslut för redovisning till kommunstyrelsen. Förslaget beskriver hur ungdomsverksamheten i Hässleholm stad ska vara organiserad och innefattar fortsättningen av Markan och Mötesplats Ljungdalas verksamheter ihop med de renoveringar och ökade resurser som behövs.

Förslag till beslut

Styrgruppen för Markan/Ungdomens hus har nu slutfört sitt uppdrag och lämnat över sin slutrapport med beslutsförslag till kommunstyrelsen för redovisning och godkännande hos kommunfullmäktige. Beslutsförslaget i slutrapporten har arbetats fram med hjälp av tjänstemannaorganisationen och innehåller följande:


  • Markan och Mötesplats Ljungdala fortsätter att vara mötesplatser för barn och unga.
  • Markans renovering och underhåll genomförs i ett sammanhang för att använda samtliga våningar och hela fastigheten.
  • Utemiljöerna vid både Markan och Mötesplats Ljungdala ska utformas eller byggas om för uteaktiviteter.
  • Personalresurser ska tillföras.
  • Personalkompetens ska finnas för att möta barn och ungas olika behov.
  • Verksamheterna ska forsätta att stimulera barn och ungas delaktighet vid utformningen av verksamheterna.


- Processen har varit lång men vi har fått viktiga inspel av ungdomar, goda förslag från våra tjänstemän samt en gemensam samsyn i den politiska styrgruppen. Min förhoppning är nu ett slutligt beslut för att säkerställa att dessa mötesplatser förblir verksamheter där barn och unga fortsatt blir delaktiga, säger Robin Gustavsson (KD), ordförande för styrgruppen.


Enade om fortsatt ungdomsverksamhet

Slutrapporten visar att styrgruppen för Markan/Ungdomens hus är enade om att det finns behov av en ungdomsverksamhet i den västra delen av staden. Förslaget är att satsa på att fortsätta bedriva Markans verksamhet vidare i den nuvarande fastigheten. I samband med detta bör renovering av fastigheten genomföras, planeringen av en ny utemiljö utvecklas, samt 4-5 tjänster tillsättas för att verksamheten ska kunna bedrivas med större utbud av aktiviteter på fler plan. Styrgruppen hoppas att en satsning på Markan kan utöka dess verksamhet och därmed täcka delar av det behov som finns av ett centralt beläget ungdomens hus.


Styrgruppen är även överens om att Mötesplats Ljungdala behöver finnas kvar med ett fortsatt integrationsuppdrag men att ungdomsverksamheten behöver stärkas upp genom att resurser så som utökad bemanning samt medel till ett nytt utomhusförråd tillförs.


- Vår utredning visar tydligt att verksamheterna idag saknar resurser. Det här är en välbehövlig satsning på ungdomsverksamheten i Hässleholm. Viktigt nu är att ungdomarna får vara med och forma verksamheten, säger Henrik Backlund (S).


- Vi har kommit fram till en väldigt bra och långsiktig lösning där vi säkrar upp för ungdomarnas fragment, tillägger Johan Peltonen (SD).


Utesluter inte en framtida central mötesplats

Ytterligare behov och önskningar om en central mötesplats för ungdomar, såsom i kulturhuset, kan förekomma i framtiden. Styrgruppen lägger dock inget förslag kring detta i sin slutrapport då man inte ser att utrymme för detta finns ekonomiskt i nuläget. Styrgruppen överlåter därför till kultur- och fritidsnämnden som är ansvarig för ungdomsverksamheten att återkomma med detta enligt de behov nämnden finner lämpliga.


Thomas Haraldsson (L) menar att styrgruppens förslag representerar ett lyft för alla ungdomar i Hässleholms kommun.


- Det känns angeläget och glädjande för oss, att nu kunna föreslå en större och långsiktig satsning på Markan och på Mötesplats Ljungdala, för ALLA ungdomar i Hässleholms kommun. Vi har förstått att dessa platser betyder mycket för ungdomarna och vi har lyssnat på opinionen kring Markan framför allt. Jag ser också framemot ett fortsatt aktivt samarbete med nätverkande och dialoger tillsammans med ungdomarna framöver, kring utformningen och utveckling av fritidsverksamheterna i Hässleholms kommun, tillägger han.


Det totala investeringsbehovet

Beslutsförslaget totala investeringsbehov uppgår till 12,9 mnkr. Av dessa finansieras 10,5 mnkr av tekniska förvaltningen inom ramen för deras budget för underhåll. Återstående 2,4 mnkr avser behovet av investeringar i verksamhetsutveckling samt inventarier, där förslaget är att dessa medel ges tekniska nämndens budget. Investeringsbehovet kommer medföra en ökad hyra inom internhyressystemet på 707 tkr. Det kommer även finnas ett behov av ökad personalbudget som uppgår till 2,1 mnkr för båda mötesplatserna. Styrgruppen föreslår till kommunfullmäktige att dessa medel tas i beaktande inför budgetberedningen för 2022 och framåt.


Bakgrund till ärendet

Den politiska styrgruppen för Markan/Ungdomens hus utsågs av kommunstyrelsen den 12 december 2018 med uppdraget att titta på möjligheterna att anlägga ett Ungdomens hus. Tidigare förslag från styrgruppen har kommunfullmäktige valt att inte gå vidare med på grund av beslut om besparingar. Under styrgruppens sammanträde den 2 oktober 2020 fastställdes att det i centrala Hässleholm inte fanns något alternativ till ett Ungdomens hus med lägre kostnad än tidigare framtaget förslag och att man även behövde titta på andra mindre typer av mötesplatser. Den 1 mars 2021 reviderade kommunfullmäktige uppdraget till möjligheten att möjliggöra en eller flera mindre centrala mötesplatser för unga. Utifrån detta reviderade uppdrag har styrgruppen genom diskussion kring olika förslag till lösningar gemensamt tagit fram beslutsförslaget i slutrapporten.