Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny badbrygga till Björkvikens badplats

Kommunstyrelsen godkände vid förra veckans sammanträde förslaget från Björkvikens Villaägareförening om att anlägga en ny badbrygga invid Finjasjön. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer efter färdigställandet att stå för skötsel, tillsyn och underhåll. Byggtiden påbörjas under 2021 och invigning planeras inför badsäsongen 2022.

Projekt Finjasjöbryggan

Björkvikens Villaägareförenings förslag om att upprätta en cirka 220 meter lång badbrygga vid Björkvikens badplats godkändes av kommunstyrelsen förra veckan efter förslag från kultur- och fritidsnämnden. Byggandet av badbryggan finansieras av föreningens sponsorer som köper delar av bryggan såsom bord, bänkar och andra byggdelar. Samtliga sponsorer får sitt namn ingraverat i respektive byggdel.


Kommunstyrelsen godkände också bidragsansökan från Villaägareföreningen om finansieringen av kostnaden för bygglovstaxa och strandskyddsdispens, med ett belopp på högst 25 000 kronor under 2021. Bryggan beräknas projekteras och byggas under år 2021 till 2022, och ett par tjänstepersoner från kommunen ska ingå i arbetsgruppen. Bryggan planeras vara invigd före badsäsongen år 2022.

Projektet får arbetsnamnet Finjasjöbryggan.


När bryggan är färdigställd övertar Hässleholms kommun underhålls- och driftskostnader på obestämd tid efter att Björkvikens Villaägareförening har skänkt bryggan till kommunen.


Kultur- och fritidsförvaltningen sköter idag Björkvikens badplats och det är samma förvaltning som kommer att överta driften av bryggan, förutsatt att driftsmedel tillförs.

 

Ritning badbrygga Finjasjön

 


Daglig tillsyn under hela året

Med bryggans tillkomst förväntas antalet besökare till platsen öka och kultur- och fritidsförvaltningen räknar därför med ett utökat behov av tillsyn, skötsel och underhåll under i princip hela året. Toalettbyggnaden ska därmed städas oftare, grönytor, sandstrand och parkeringsytor ska skötas mer frekvent och skadat material ersättas skyndsamt. En viktig del antas bli rengöring av bryggan, då tidigare bryggor ofta har förorenats av fåglar. Därtill kommer kostnader för säkerhetskontroller, uppsättning av skyltar, livbojar, tömning av papperskorgar, reparationer av bänkar, plankor och tidsåtgången för personal som ska utföra arbetet etcetera.


Den årliga kostnaden för skötsel, tillsyn och underhåll är svår att uppskatta i förväg men kultur- och fritidsnämnden kommer att behöva begära tillskott från kommunstyrelsen.


-Förvaltningen behöver extra medel för att klara uppdraget med Finjasjöbryggan, konstaterar Henrik Samevik, fritidschef vid kultur- och fritidsförvaltningen. Vi behöver ha arbetssätt och närvaro på plats kontinuerligt för att hålla kvaliteten uppe. Samtidigt måste bryggan uppföras på ett sätt så att vår driftpersonal kan komma till med utrustning och maskiner, säger han.


Populär mötesplats

Finjasjön är kommunens största sjö och ligger 5 km söder om Hässleholm. Björkvikens badplats är den största invid Finjasjön och är också samlingsplats för vandringslederna runt Hovdalaområdet. En ny brygga vid Björkviken bidrar till områdets attraktivitet och marknadsföring av kommunen. Badplatsen är också en mötesplats för många familjer med bland annat en lekplats med gungor och rutschkana. Utifrån barnperspektivet anses byggandet av en ny badbrygga ytterligare förstärka och förbättra denna friluftsmiljö.

 

Mer information

Vid frågor kontakta:

Henrik Samevik, fritidschef vid kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0451-26 82 06, 0709-81 82 06 eller
skicka e-post till Henrik