Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Sponsringsbidrag, samarbete inom räddningstjänst och effektivisering av kommunens lokaler

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-05-05:

Utökat samarbetsavtal inom räddningstjänsten i Hässleholm och Perstorp

Räddningstjänsterna i kommunerna Hässleholm och Perstorp har idag ett samarbetsavtal där Perstorp köper administration, materialvård, olycksutredning och högre befäl vid räddningsinsats från Hässleholm. När Perstorps räddningschef nu går i pension föreslås ett tillägg till nuvarande avtal så att Perstorp även köper räddningschef från Hässleholms kommun. Syftet med avtalet är att utveckla och effektivisera verksamheten så att medborgarna i de båda kommunerna får en ökad trygghet. Förslaget gäller för 2021-06-01 till och med 2021-12-31. Under hösten ska kommunerna ta fram förslag på nytt avtal med utökat samarbete som omfattar verksamhetsledning och myndighetsutövning från Hässleholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att tillägget godkänns. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Sponsringsbidrag våren 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om följande sponsringsbidrag våren 2021:

· Sörby BoIS får 25 000 kr.

· Hästveda marknadsråd får 40 000 kr, om Hästveda marknad kan genomföras 2021. Om marknaden inte kan genomföras 2021 får Hästveda marknadsråd 10 000 kr för att täcka driftskostnader.

· Hässleholms orienteringsklubb (Hitta Ut) får 50 000 kr.

Samtliga bidrag finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.


Förlängning av åtgärder för att stötta det lokala näringslivet och föreningslivet med anledning av pandemin

Kommunstyrelsen antog den 1 april 2020 ett kommunalt handlingsprogram för att mildra pandemins negativa inverkan på företag och föreningar i Hässleholms kommun. Åtgärderna har kompletterat nationella och regionala insatser genom att bidra till förbättrad likviditet och att förenkla företagarnas vardag i krisen. Under november 2020 kompletterades handlingsprogrammet och förlängdes till utgången av maj 2021. Tillväxtavdelningen har nu följt upp samtliga åtgärder i handlingsprogrammet och föreslår en förlängning av handlingsprogrammet året ut. I översynen har en dialog förts internt med förvaltningar och bolag samt externt med näringsliv och andra aktörer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förlängningen av handlingsprogrammet till och med 2021-12-31.


Åtgärdsprogram - effektivisering av kommunens lokalbestånd

I den strategiska planen 2020–2022 är det ett inriktningsmål att Hässleholms kommun ska ha ett effektivt lokalutnyttjande. Dessutom finns under planperioden en budgetminskning på 27 mnkr för effektivisering av fastigheter. Konsultföretaget Sweco har på kommunens uppdrag tagit fram ett åtgärdsprogram för effektivisering av kommunens lokalbestånd. Innan några konkreta beslut tas om delarna i åtgärdsprogrammet behöver fler utredningar göras. Bland annat föreslås barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur ett gemensamt upptagningsområde för grundskoleelever i Hässleholms stad kan utformas. Barn- och utbildningsnämnden föreslås också ges i uppdrag att göra en fördjupad utredning och elevflödesanalys utifrån scenariot att avveckla en hel grundskola i Hässleholms stad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att dessa och ytterligare några utredningsuppdrag ska sättas igång och redovisas till kommunstyrelsen i slutet av 2021. Lena Wallentheim (S) yrkade avslag och reserverade sig mot beslutet. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Rolf Bengtsson slutar sin anställning i Hässleholms kommun 2021-07-31, men har semester från 2021-05-29. Maria Eneqvist har anställts som ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen från 2021-06-14. För att täcka upp det glappet har kommunstyrelsens arbetsutskott utsett Niklas Persson till tillförordnad förvaltningschef under perioden 2021-05-29—2021-06-13.