Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Företagens nöjdhet med kommunens tillståndsutövning ökar

Hässleholms kommun mäter, tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), årligen företagens uppfattning av den kommunala tillstånds- och tillsynsutövningen. I veckan presenterades 2020 års resultat där Hässleholm ännu en gång har förbättrat sitt resultat i nöjd-kund-index (NKI).

Om mätningen

Sammanställningen bygger på den löpande mätningen Insikt som ger svar på hur ett företag upplevt handläggningen i ett eget ärende under 2020. Myndighets­områden som mäts är bygglov, brandskydd, miljö- och hälsoskydd, livsmedels­kontroll, serveringstillstånd och markupplåtelse. För första gången är även upphandling med i mätningen, dock som ett eget resultat. De företag som haft ärenden med kommunerna inom ett eller flera av myndighets­områdena har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglig­het, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet).

Hässleholms resultat

Årets resultat innebär en ökning från ”precis godkänt” för fyra år sedan till idag ”högt” i nöjdhet bland de företag som har varit i kontakt med kommunen.

Även i år är bemötande ett område som Hässleholms kommun får hög notering på och siffran har ökat sedan förra året. Detta innebär att företagen i hög utsträckning, oavsett utgång av myndighetsbesked, upplever att man har blivit väl bemött av kommunens medarbetare. Hässleholm ligger också på nivå ”högt” (över 70) på alla övriga serviceområden.


Hässleholms kommun bedriver ett pågående utvecklingsarbete. Exempelvis lanserades under 2020 ett kontaktcenter som en väg in till kommunen. Här kan företag få svar på enklare frågor och hjälp med var man kan hitta mer information inom de olika myndighetsområdena. Givetvis kan man också kopplas till rätt person eller handläggare inom kommunen.

Att årligen få respons på hur företagen uppfattar kommunens tillstånds- och myndighetshantering är viktigt. Detta för att kunna driva och prioritera insatser som ytterligare kan utveckla och underlätta företagens kontakter med kommunen i olika myndighetsärenden. Ett blomstrande och välmående näringsliv är avgörande för kommunens utveckling, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

2020 har varit ett annorlunda år i och med pandemin med stor osäkerhet om framtiden och smittskyddsrestriktioner som drabbat många företag, branscher och samhället i stort vilket också påverkat kommunens verksamhet. Då är det ännu viktigare att kommunens verksamhet fungerar och därmed positivt att Hässleholm ännu en gång ökar i mätningen, säger Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Med rapporten och annat underlag som grund kommer vi fortsatt identifiera och arbeta vidare med förenklings- och utvecklingsområden med vårt näringsliv i fokus, säger Lena Wallentheim (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Under det senaste året har tillväxtavdelningen ansvarat för att arbeta fram och uppdatera kommunens egen handlingsplan med lättnader och förenklingar till föreningar och företag utifrån pandemins effekter. Vi har vidare genomfört insatser för att öka kännedom och vägleda företag i de insatser som nationell och regional nivå har iscensatt för att motverka pandemins effekter för näringslivet, säger Stefan Larsson, tillväxtchef.

Mer information

NKI/NUI-gradering:
80 eller högre: Mycket högt
70 till 80: Högt
62 till 69: Godkänt
50 till 61: Lågt
50 eller lägre: Mycket lågt

Hässleholms NKI-siffror de senaste fem åren:
2020: 73
2019: 72
2018: 68
2017: 62
2016: 67

 

Hässleholms NKI-siffror per serviceområde 2020:
Tillgänglighet: 73
Information: 73
Bemötande: 79
Kompetens: 75
Rättssäkerhet: 74
Effektivitet: 71