Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Arbetet med detaljplanen för sjukhusområdet fortsätter

Den nya detaljplanen för sjukhusområdet i Hässleholm, så kallade Fornbacken 2 m.fl., har blivit försenad på grund av att man har behövt undersöka föroreningar i marken. Nu fortsätter arbetet efter att konsulter har tagit prov och analyserat grundvattnet.

Vad visar undersökningen av grundvattnet?

Provtagningen visar att det finns låga nivåer av klorerade lösningsmedel i grundvattnet under södra delen av sjukhusområdet. Det är så låga nivåer att det enligt konsulternas utredning inte innebär några problem för inomhusmiljön, varken för befintliga eller planerade byggnader.

 

Kommunens miljöavdelning kommer att granska konsulternas rapport och analysera vad resultaten innebär.

 

- Utifrån vad vi vet nu är det inget som ska försena detaljplanen ytterligare, eller hindra utvecklingen av sjukhusområdet på sikt. Dock behöver vi granska och analysera konsultrapporten innan vi kan dra några slutsatser. Detta gör vi av rutin, för att säkerställa att vi tar beslut på rätt grunder, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

 

Detaljplan på väg mot beslut i sommar

Planavdelningen arbetar med att färdigställa förslaget till detaljplan, och planerar att skicka ut förslaget på granskning under vecka 15 och 16. Enligt tidsplanen ska politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ta beslut om detaljplanen i juni, vilket innebär att den kan träda i kraft som tidigast i mitten av sommaren.

 

Vad innebär föroreningarna för detaljplanen?

Att ta fram en ny detaljplan innebär att kommunen studerar om det lämpligt att bygga på en viss plats. En del av detta är att undersöka grundvattennivåer, markförhållanden och eventuella föroreningar. Det är sedan till grund för bestämmelserna i detaljplanen med exempelvis hur byggnaderna får se ut inom området. Detaljplanen kan också ange om man behöver ta hänsyn till något särskilt under byggtiden, för att undvika eventuella risker för människors hälsa och miljö.

 

Det var i planeringsarbetet med Region Skånes nya byggnader som föroreningarna först upptäcktes. För att kartlägga föroreningarna inför den nya detaljplanen, har kommunen tagit hjälp av konsulter som är experter på föroreningar i mark och vatten. De har borrat på flera ställen inom sjukhusområdet för att kunna ta prov på grundvattnet cirka 3-15 meter under marken. Provresultaten av grundvattnet visar på låga nivåer av klorerade lösningsmedel, långt under de halter som skulle kunna vara en risk uppe i marknivån eller inomhus.

 

Oklart var föroreningarna kommer ifrån

Provresultaten berättar inte var föroreningarna i södra sjukhusområdet kommer ifrån. Däremot hittar man inga föroreningar i norra delarna av området, vilket bedöms utesluta att det är föroreningar från tidigare industrier i närheten av den delen som påverkar.

 

Konsultutredningen visar inte hur närliggande vattenskyddsområde kan påverkas av föroreningarna. Hässleholms vattens provtagningar visar inte på några föroreningar av vattnet där.

 

- Bortsett från arbetet med detaljplanen väcker provresultaten frågor om var föroreningarna kommer ifrån. Här har vi inte några svar i dagsläget och vi ska inte spekulera, utan först och främst ska vi ta till oss utredningen, säger Torbjörn Håkansson.