Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Yttrande till Trafikverket: Följ den befintliga stambanan genom Hässleholms kommun

Det tredje samrådet om nya stambanor Hässleholm – Lund är nyligen avslutat, och nu är Hässleholms kommuns yttrande till Trafikverket klart. Kommunen kräver att man utreder sträckningar för en ny järnväg med lägre hastighet som utgångspunkt, för att bättre kunna ta hänsyn till de värden vi har här.

Flygfoto över Hässleholms centrum

För att underlätta resandet är det viktigt med en central station i Hässleholm. Foto: Fotograf Daniel

Osäkerheter kring effekterna

Stora infrastrukturprojekt som att bygga en ny järnväg innebär både positiva och negativa effekter. Kommunen menar att samrådsmaterialet innehåller för många osäkerheter kring effekterna för att i nuläget kunna ta ställning till någon av de föreslagna korridorerna. I yttrandet poängterar därför kommunen att den så kallade lokaliseringsutredningen ska göras om eller omarbetas. Detta för att bättre ta hänsyn till barriäreffekter, tysta områden, nuvarande markanvändning och andra värden här i vår kommun.


- Vi avvisar bestämt samtliga lokaliseringsalternativ som Trafikverket föreslår i detta samråd. Det behövs en ny utredning med utgångspunkt från en maxhastighet på 250 km/h, som möjliggör att den nya stambanan i huvudsak dras utmed den befintliga. De marginella tidsvinster som en högre hastighet kan ge, väger inte upp de stora negativa effekterna för exempelvis Hässleholmsgården, Hovdala och tidigare oexploaterade områden längs sträckningen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).


Följ den befintliga stambanan

För att minska ingreppen i landskapet menar kommunen att den nya stambanan ska följa den befintliga stambanan. Det gäller särskilt från Sösdala in till dagens Hässleholm C, via rekreationsområdet kring Hovdala slott. Dragningen av den nya stambanan får inte riskera möjligheterna för människor och djur att röra sig här.


Station i centrum för ett enkelt resande

Hässleholms kommun framhåller även vikten av ett centralt stationsläge i Hässleholm. Hässleholm C är en viktig bytespunkt och mötesplats för resenärer i tågtrafiken i Sverige. Genom en samlad bytespunkt underlättar vi resandet såväl nationellt som regionalt och lokalt, till skillnad från de extra byten som en station utanför centrum innebär.


Utred alternativ med broar och tunnlar

Kommunen välkomnar att Trafikverket undersöker lösningar med broar eller tunnlar, för att hitta alternativ till nuvarande förslag med järnväg och stationer i marknivå. Hässleholms kommun menar att det sannolikt finns andra lämpliga korridorer om man räknar på olika höjdlägen. Alternativ som dessutom kan minska den negativa inverkan på naturområden, jordbruksmark och andra värden längs hela sträckningen av den nya järnvägen.

Flygfoto över Sösdala.

Redan idag går den befintliga stambanan genom Sösdala. Hur den nya stambanan ska passera här behöver utredas närmare, menar Hässleholms kommun. Foto: Fotograf Daniel

Värna våra viktiga verksamheter

Samtidigt som den nya stambanan stärker förbindelserna mellan städer och regioner, måste sträckningen ta hänsyn till befintliga verksamheter. Verksamheter som är viktiga för kommunen och som innebär hundratals arbetstillfällen. Exempelvis påverkas ett av kommunens stora företag i Sösdala i nuvarande förslag. Trafikverket behöver utreda andra alternativ, i nära samarbete med vår kommun som kan de lokala förutsättningarna.


- Vi ser fram emot en öppen och transparent dialog i det fortsatta samarbetet med Trafikverket, säger Lars Johnsson (M).


Kommunstyrelsen tog beslut om kommunens yttrande under onsdagens sammanträde. Allmänheten har haft möjlighet att lämna synpunkter i Trafikverkets samråd fram till den 16 mars. Nästa samråd är planerat till år 2022.